KOYUN EMBRİYOLARININ İN VİTRO ÜRETİLMESİ ÜZERİNE OLGUNLAŞMA VE FERTİLİZASYON MEDYUMLARINA YAPILAN KATKILAR VE KOYUN OVİDUKT EPİTEL HÜCRELERİ İLE KO-KÜLTÜRÜN ETKİLERİ

Sema BİRLER, Serhat PABUÇCUOĞLU, Serhat ALKAN, Kemal AK, Mithat EVECEN, Kamuran İLERİ
1.376 637

Öz


Özet

Koyun embriyolarının in vitro üretilmesi üzerine olgunlaşma ve fertilizasyon medyumlarına yapılan katkılar ve ko-kültüriin etkilerinin incelendiği bu çalışmada mezbahada kesilen koyunların ovaryumlanndan elde edilen primer oositler (n=454) kullanıldı. Oositler 4 gruba ayrılarak farklı katkıların bulunduğu TCM-199 medyumunda 26 saat olgunlaştırıldı.

Grup 1 (SH): %20 oranında koyun serumu, 10 ug/ml FSH, 10 ug/ml LH ve 1 ug/ml estradiol 17(3 ilaveli TCM-199,

Grup 2 (S): %20 oranında koyun serumu ilaveli TCM-199,

Grup 3 (H): 10 pg/ml FSH, 10 pg/ml LH ve 1 ug/ml estradiol 17(3 ilaveli TCM-199, ve Grup 4 (M): hormon ve serum ilavesi olmayan TCM-199.

Olgunlaşmayı takiben oositler tekrar 3'er alt gruba ayrılarak %2 (D), %5 (O)ve %10 (Y) koyun östrus serumu ilaveli SOF medyumu içerisine alındı ve üzerlerine elektro^jakülatör yardımıyla alınmış ve yıkanmış taze koç sperması ilave edilerek 18 saat in vitro fertilize edildi, Fenilizasyonu takiben oositler kendi içlerinde tekrar 2'şer alt gruba [Grup 1 (KK): Koyun ovidukt epitel hücreleri ile ko-kültür; Grup 2 (K): Koyun ovidukt epitel hücreleri kullanılmayan kültür grubu] ayrıldı ve 7 gün kültüre edildi. Bu sürenin sonunda embriyoların gelişmeleri değerlendirildi.

Çalışmada en yüksek cleavage (yanklanma) ve morula oranlan SH+Y+KK grubunda {sırasıyla %62.5 ve %43.8), en düşük oranlar ise (sırasıyla %8.7 ve %4.3) M+D+K grubunda elde edildi. Bu sonuçlara göre, koyun oositlerinin in vitro olgunlaşunlmasında %20 oranında koyun serumu ve hormonların, fertilİzasyon medyumunda %10 oranında östrustaki koyun serumunun kullanılması ve fertilİzasyon sonrası koyun ovidukt epitel hücreleri ile ko-kültür uygulanmasının yanklanma ve morula oranlarını iyileştirdiği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Koyun, in vitro üretim, medyum kalkılan, ko-kültür

 

EFFECTS OF SUPPLEMENTS TO MATURATION AND FERTILIZATION MEDIA AND CO-CULTURE WITH SHEEP OVIDUCTAL EPITHELIAL CELLS ON IN VITRO PRODUCTION OF SHEEP EMBRYOS

 

Summary

In this study in which the effects of maturation and fertilization media supplements and co-culturing on in vitro production of sheep embryos were investigated, primary oocytes (n=454) collected from ovaries of slaughtered ewes were used. Oocytes divided randomly into 4 groups were matured for 26 h in TCM 199 medium with different supplements:

Group I (SH): TCM 199 medium supplemented by 20% sheep estrous serum, 10 ug/ml FSH, 10 ug/ml LH and 1 ug/ml estradiol 17fi,

Group 2 (S): TCM 199 medium supplemented by 20% sheep estrous serum.

Group 3 (H): TCM 199 medium supplemented by 10 ug/ml FSH, 10 ug/ml LH and 1 pg/ml estradiol

170, and

Group 4 (M): TCM 199 medium without serum and hormones.

After maturation, oocytes which were again divided into 3 subgroups were transferred in SOF medium supplemented by 2% (D), 5% (O) and 10% (Y) sheep estrous serum and fertilized in vitro for 18 h with fresh ram semen collected by electro-ejaculation and washed. After fertilization, oocytes were divided into 2 subgroups [Group 1 (KK): Co-culture with sheep oviductal epithelial cells; Group 2 (K): Culture without sheep oviductal epithelial cells] and cultured for 7 days. At the end of this period embryos were evaluated for their developments.

The highest cleavage and morula rates were obtained in SH+Y+KK group (62.5% and 43.8%, respectively) and the lowest rates (8.7% and 4.3%, respectively) in M+D+K group in this study.

According to the results, we concluded that supplementation of in vitro maturation media with 20% sheep estrous serum and hormones, in vitro fertilization media with 10% sheep estrous serum and co-culturing with sheep oviductal epithelial cells after fertilization could improve the cleavage and morula rates.

Key words : Sheep, in vitro production, media supplements, co-culture


Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.