DİŞİ KÖPEKLERDE TAZE VE DONMUŞ SPERMAYLA İNTRAVAGİNAL YOLLA YAPILAN SUNİ TOHUMLAMA UYGULAMALARINDA ELDE EDİLEN FERTİLİTE ORANLARI

Alper BARAN, Kemal AK, Kamuran İLERİ
1.103 330

Öz


Özet

Çalışmada kullanılan 32 adet dişi köpekten 16'sı taze sperma, kalan 16'sı ise %4 gliserollü Tris-früktoz-sitrik asit sulandırıcısında payet yöntemine göre dondurulmuş sperma ile intravaginal yolla tohumlandı. Optimal tohumlama zamanının tespitinde "Ovulasyon Test Kiti" kullanıldı ve yarı kantitatif saptanan progesteron değerine bakılarak (1-8 ng/ml) taze ve donmuş sperma ile dişiler gün aşın 3 kez tohumlandı. Gebelik oranı taze sperma ile 81.25, dondurulmuş sperma ile %37.50 olarak saptandı ve aralarındaki fark önemli bulundu (p<0.01). Taze ve dondurulmuş sperma ile doğum başına düşen ortalama yavru sayısı 4.69 ve 3.33 olarak saptandı.

Sonuç olarak, dişi köpeklerde taze sperma ile intravaginal suni tohumlama tekniğinin, cerrahi bir uygulama veya anesteziye ihtiyaç göstermemesi gibi avantajları nedeniyle tüm veteriner hekimler tarafından uygulamada kullanılabileceği ancak, donmuş sperma ile bu yolla düşük gebelik oranları elde edileceği düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dişi Köpek, intravaginal Tohumlama, Taze Sperma, Donmuş Sperma, Fertilite.

 

FERTILITY RATES OF İNTRAVAGİNAL ARTIFICIAL INSEMINATIONS WITH FRESH AND FROZEN SEMEN IN THE BITCH

Summary

A total of 32 bitches were used in this study, out of these 16 bitches were inseminated with fresh semen and the other with semen frozen by paillette technique in 4% glycerol containing Tris-fructose-citric acid extender by intravaginal route. The optimal insemination time was determined by Ovulation Test Kit and inseminations were repeated in both groups every other day for 3 times considering the semi-quantitative progesterone value (1-8 ng/ml). Pregnancy rate was 81.25% for the fresh semen group and 37.50% for the frozen semen group. Pregnancy rates in the fresh semen group have been significantly higher than the frozen semen group (p<0.01). Mean litter sizes per birth in the fresh and frozen semen groups have been 4.69 and 3.33, respectively.

At the end of the study, it is concluded that intravaginal artificial insemination with fresh semen has the advantages not to need anesthesia or chirurgical applications and can be accomplished by every pet veterinarian practically, on the other hand no satisfying pregnancy rate could be achieved with frozen semen.

Key Words: Bitch, intravaginal insemination, fresh semen, frozen semen, fertility.

 


Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.