Hayvanlardan, Klinik Ortamından ve Klinik Çalışanlarından İzole Edilen Metisiline Dirençli Stafilokokların Tür Dağılımları

Arzu Funda BAĞCIGİL, Serkan İKİZ, Özlem GÜZEL, Çağla PARKAN YARAMIŞ, Atila ILGAZ
1.002 262

Öz


ÖZET

Bu çalışmada, Veteriner fakültesi kliniklerinde görevli personelde ve kliniklere getirilen kedi ve köpeklerde, başta Staphylococcus aureus olmak üzere metisiline dirençli diğer stafilokokların varlığının ve kliniklerde çevresel kaynaklı bir kontaminasyon riskinin araştırılması amaçlandı. Bu amaçla; fakülte kliniklerinde çalışan personelden 18 kişiden nazal svab örnekleri, bu kliniklere getirilen 7 kedi ve 21 köpeğin nazal ve oral svab örnekleri toplandı. Çevresel kontaminasyonu saptamak için kliniklerde farklı yüzeylerden toplam 33 svab örneği toplandı. Bakteriyolojik inceleme sonucu izole edilen Gram pozitif kokların, disk diffuzyon yöntemi ile metisiline direnç durumları saptandı ve ardından identifikasyonları yapıldı. Tüm izolatlar mecA geni yönünden PCR ile moleküler tiplendirme amacıyla da RAPD-PCR ile incelendi. Ayrıca izolatların antibiyotiklere duyarlılıkları saptandı. Yedi kedinin 3 (%42,9)'ünden, 21 köpeğin 5 (%23,8)'inden; 33 çevresel örneğin 19 (%57,6)'undan; personelden toplanan 18 svab örneğinin 13 (%72,2)'ünden metisiline dirençli koagulaz negatif stafilokoklar (MRCoNS) izole edildi. Örneklerin hiçbirinden metisiline dirençli S. aureus (MRSA) izole edilmezken, her iki örnek grubunda da en yüksek oranda S. hominis izole edildi. Toplam 41 izolatın %87,8'inde penisilin G direnci, %63,4'ünde eritromisin direnci, %58,5'inde tetrasiklin direnci saptandı.

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus spp., metisilin, mecA

 

ABSTRACT

 

SPECIES DISTRIBUTION OF METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCI ISOLATED FROM ANIMALS, ENVIRONMENTAL SAMPLES AND STAFFS

 

The aim of this study is to investigate the presence of methicillin resistant staphylococci, particularly methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), from the dogs and cats that brought to the Veterinary Faculty clinics and the staff in those clinics, and risk of the environmental contaminations in the clinics. For this purpose; swab samples were collected from nasal mucosa of 18 staffs, nasal and oral mucosa of 7 cats and 21 dogs. For determination of environmental contamination 33 swab samples from various surfaces of the clinics were collected. Gram positive cocci were identified following after the determination of methicillin resistance by disc diffusion method. All the isolates examined for the presence of the mecA gene by PCR, for molecular typing by RAPD-PCR. Antibiotic susceptibilities of the isolates were determined. Three (42.9%), 5 (23.8%), 19 (57.6%) and 13 (72.2%) methicillin resistant coagulase negative staphylococci (MRCoNS) were isolated out of 7 cats, 21 dogs, 33 environmental and 18 staff samples, respectively. While S. hominis were isolated predominantly, no MRSA were isolated from the samples. Out of 41 isolates 87.7%, 63.4%, 58.5% of them were resistant to penicillin G, erythromycin and tetracycline, respectively.

Key Words: Staphylococcus spp., methicillin, mecA

 


Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.