Biberiye ve Adaçayı Ekstraktlarının Ruminal Fermantasyon Üzerine Etkilerinin Rumen Simülasyon Tekniği (RUSITEC) ile Araştırılması

Ahu DEMİRTAŞ, Hakan ÖZTÜRK, İlksin PİŞKİN, Deniz DEMİRKIRAN, Yasemin SARGILI, Ulvi Reha FİDANCI, Bahri EMRE
1.613 389

Öz


Bu araştırmanın amacı, uzun süreli bir inkübasyon modeli olan rumen simülasyon tekniğini (RUSITEC) kullanarak biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ve adaçayı (Salvia officinalis L.) ekstraktlarının rumendeki mikrobiyal fermantasyon üzerine in vitro etkilerini belirlemektir. RUSITEC sisteminde hacimleri 1000 ml olan 6 fermenter kullanıldı. Her bir fermenterde günlük olarak 5 g arpa samanı ve 5 g arpadan oluşan bir deneme yemi karışımı inkübe edildi. Araştırma 12 gün sürdü. Altı günlük adaptasyon fazını takip eden 6 günlük deneme fazında, RUSITEC sistemin 6 fermenteri 3 gruba ayrıldı. İlk iki fermentere hiçbir ilave yapılmayıp kontrol fermenterleri olarak kullanılırken, ikinci iki fermentere günde 250 mg biberiye ekstraktı, üçüncü iki fermentere ise yine günde 250 mg adaçayı ekstraktı ilave edildi. Araştırmanın deneme fazı boyunca her gün ruminal pH ve protozoon sayısı belirlenerek, amonyak azotu (NH3-N), uçucu yağ asitleri (UYA) ve yem kuru maddesi sindirilebilirliği analizleri için numuneler toplandı. Biberiye ve adaçayı ekstraktları ruminal pH, toplam UYA miktarı, propiyonat ve bütirat üretimi, toplam protozoon sayısı, NH3-N konsantrasyonu ve yem kuru madde sindirilebilirliğinde istatistiksel bir değişikliğe neden olmadı. Ancak, hiçbir ilavenin yapılmadığı kontrol fermenterleri ile karşılaştırıldığında biberiye ve adaçayı ekstraktları asetat üretimini azaltarak, asetatın propiyonata oranını düşürdü (P < 0,05). Sonuç olarak, bu araştırmadan elde edilen bulgular biberiye ve adaçayı ekstraktlarının ruminal fermantasyonunun bazı parametreleri üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu gösterdi. Bu maddelerin ruminant rasyonlarına ilavesi yine benzer etkiler meydana getirdiği takdirde hayvan verimliliğinde olumlu değişiklikler gözlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Adaçayı ekstraktı, biberiye ekstraktı, fermantasyon, rumen

Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.