Klinik Belirtili Köpeklerde Legionella pneumophila Serogrup 1 Varlığının Kültür, PCR ve Üriner Antijen Aranması Yöntemleri ile Araştırılması

Semiha AKSEL YALÇIN, Atilla ILGAZ
1.057 544

Öz


Legionellozis, legionella türleri içerisinde özellikle Legionella pneumophila serogrup 1 tarafından oluşturulan, başta insanlar olmak üzere hayvanlarda da görülebilen bakteriyel bir infeksiyondur. Bu çalışmada, solunum yolu semptomları olan köpeklerde L. pneumophila serogrup 1 etkeninin varlığı Türkiye'de ilk kez araştırıldı. Solunum sistemi hastalığı semptomları gösteren 96 adet köpekten bakteriyolojik, PCR ve ELISA incelemeleri yapmak için sırasıyla kan, serum ve idrar örnekleri alındı. Kültür amacıyla pediatrik lizis izolatör tüplere alınan kanlardan BCYE agara ekimler yapıldı. Etken identifikasyonu amacıyla legionella lateks aglütinasyon kiti kullanıldı. Serum örneklerinden DNA ekstraksiyonları QIAamp DNA Mini ekstraksiyon kiti ile  yapıldı ve örnekler bakterinin mip geni varlığı yönünden PCR yöntemiyle incelendi. İdrar örneklerinde bakteriyel antijen varlığı ELISA kiti ile incelendi. Kültür, PCR ve ELISA testleri sonucunda, tüm örnekler negatif olarak saptandı. Hayvanlarda Legionelloz infeksiyonlarının varlığı hakkında oldukça sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmada incelenen örneklerde negatif sonuçların bulunmasında, örnek sayısı, örnek türü, mevsim faktörünün etkili olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde özellikle pet hayvanlarında bu konu hakkında daha ileri çalışmaların yapılması gerektiği, kliniklere solunum sistemi sorunları ile getirilen, etkeni belirlenemeyen olgularda legionellozisin de araştırılmasının hastalığın varlığının belirlenmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Legionella pneumophila, köpek, PCR, ELISA, kültür

 

 

ABSTRACT

 

THE INVESTIGATION OF LEGIONELLA PNEUMOPHILA SEROGROUP 1 PRESENCE IN CLINICAL SYMPTOMED DOGS BY CULTURE, PCR, AND URINARY ANTIGEN METHODS

Legionellosis is a bacterial infection which is generated especially by Legionella pneumophila serogroup 1 and can be seen  particularly in humans in animals. In this study, dogs with respiratory symptoms were examined for the precense of L. pneumophila serogrup 1, for the first time in Turkey. Blood, sera and urine samples were collected from 96 dogs with respiratory symptoms for bacteriological, PCR, and ELISA examinations, respectively. For culture, blood samples collected with pediatric lysis isolator tubes were inoculated to BCYE agar. Latex agglutination kit was used for the identification. The DNA extraction was made from serum samples by using QIAamp DNA Mini extraction kit then the samples were examined for the presence of Mip gene by PCR. The presence of bacterial antigen in urine samples were examined with an ELISA kit. As the results of culture, PCR and ELISA tests, all the samples were found to be negative. There are very limited studies on the occurrence of Legionellosis in animals. The number and type of the samples collected and seasonal factors might have played a role for the negative result obtained in this study. In conclusion, further studies relating this disease are needed especially for pet animals. For determining the disease status in our country each case with respiratory symptoms and indeterminate infectious agents should be examined for the presence of legionella species.

 Key Words: Legionella pneumophila, dog, PCR, ELISA, culture

Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.