Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI TÜRKÇE'DE UZUN VOKALLER Öz   PDF
Ligeti Lajos
 
Cilt 14 (1965): TÜRKİYAT MECMUASI Türkçede Cihet Mefhûmu ve Bunun İle İlgili Tabirler Öz   PDF
R Rahmeti Arat
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI Türkçede "Kaf"ın "Ta"ya ve "Ta"nın "Dal"a İnkılabı ve Kırk Sayısının Aslı Öz   PDF
Necib Asım
 
Cilt 16 (1971): TÜRKİYAT MECMUASI Türkçede "V" Morfemi Öz   PDF
Ahmed Caferoğlu
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI Türkçede “–ğu” Ekinin Fonksiyonları, Öz   PDF
Mecdud Mansuroğlu
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Türkçe-Fransızca Bir Lûgat Ayrıntılar   PDF
Ziyaeddin Fahri
 
Cilt 24, Sayı 1 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI TÜRKÇENİN ANADOLU’DA YAZI DİLİ OLARAK GELİŞMESİ Öz   PDF
MUSTAFA ÖZKAN
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI Türkiyat Haberler Öz   PDF
Hasan Eren
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI Türkiyat Haberleri Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI Türkiyat Haberleri Öz   PDF
Köprülüzade Mehmed Fuad
 
Cilt 24, Sayı 1 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI TÜRKİYAT SOHBETLERİ 2013-2014 Öz   PDF
MÜSLÜM YILMAZ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI TÜRKİYAT SOHBETLERİ 2012-2013 Öz   PDF
MÜSLÜM YILMAZ
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI Türkiye Hakkında Yeni Bir Eser Öz   PDF
İ. H. Akyol
 
Cilt 25, Sayı 1 (2015): Türkiyat Mecmuası TÜRKİYE, RUSYA, KARADENİZ VE ÇERKEZİSTAN, Albay Edmund SPENCER, Çev: Dilek CENKÇİLER, TTK, ANKARA, 2014. Öz   PDF
DİDEM ÇATALKILIÇ
 
Cilt 25, Sayı 2 (2015): TÜRKİYAT MECMUASI TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SINIR ÖNCESİ BAKIŞ AÇISI VE YAKLAŞMA Öz   PDF
Talip DOĞAN, Çiğdem USTA
 
Cilt 14 (1965): TÜRKİYAT MECMUASI Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi - I Öz   PDF
İsmail Eren
 
Cilt 15 (1969): TÜRKİYAT MECMUASI Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi - II Öz   PDF
İsmail Eren
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI Türkiye'de ve Dünya'da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri (İlhan Ayverdi Anısına), Kubbealtı Neşriyat, No. 167, İstanbul, Ekim 2010, 454 S. Öz   PDF
Ersin Teres
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI Türkiye'de ve Dünya'da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri (İlhan Ayverdi Anısına), Kubbealtı Neşriyat, No. 167, İstanbul, Ekim 2010, 454 s., ISBN: 978-975-6444-85-6. Ayrıntılar
Ersin Teres
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
TÜRKANA HÜSEYNOVA
 
Cilt 3 (1935): TÜRKİYAT MECMUASI Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi Öz   PDF
Josef Strzygovski
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Türklere Dair Arapça Şiirler Öz   PDF
M. Şerefeddin Yaltkaya
 
Cilt 16 (1971): TÜRKİYAT MECMUASI Türkoloji Dergisi III Öz   PDF
Osman Fikri Sertkaya
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar Öz   PDF
Wilhelm Bang, Reşit Rahmeti Arat
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI Tyurkologiçeskiy Sbornik 1970. (Türkoloji Dergisi) Ayrıntılar   PDF
Ahmet Caferoğlu
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI Tyurkologiçeskiy Sbornik (Türkoloji Dergisi). K. Şestidesyatileyu Andreya Nikolaeviça Kononova Ayrıntılar   PDF
Ahmet Caferoğlu
 
Cilt 13 (1958): TÜRKİYAT MECMUASI Üç Eşkıya Türküsü Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI "Umay" İlahesi Hakkında Öz   PDF
Abdülkadir Başkurdistanlı
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Umumî Dil Coğrafyası Hakkında Bibliografya Tecrübesi (Jos. Schrijnen) Öz   PDF
Mehmed Fuad Köprülü
 
Cilt 18 (1976): TÜRKİYAT MECMUASI UYGUR HARFLERİ İLE YAZILMIŞ BAZI MENSUR PARÇALAR - I (MESELE KİTABI) Öz   PDF
Osman Fikri Sertkaya
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI Uygur Yazısıyla “Hibetü'l-Hakayık”ın Diğer bir Nüshası Öz   PDF
Necib Asım
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları Öz   PDF
Ahmed Caferoğlu
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI UYGURLARDA ISTILAHLARA DÂİR Öz   PDF
Reşid Rahmeti Arat
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI Vahit Türk, Şaban Doğan, Yasin Şerifoğlu. Tarihî Türk Lehçeleri -Eski Anadolu Türkçesi Dersleri-. Kesit Yayınları, İstanbul Ekim 2011, 427 S. Öz   PDF
Funda Şan
 
Cilt 12 (1955): TÜRKİYAT MECMUASI Vak'anüvis Raşid Mehmed Efendi'nin Eşref Şah Nezdindeki Elçiliği ve Buna Tekaddüm Eden Siyasi Muhabereler Öz   PDF
M.Münir Aktepe
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI VEFATININ 25. YILINDA PROF. DR. MEHMET KAPLAN'I ANMA TOPLANTISI Öz   PDF
Filiz FERHATOĞLU
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI VELÂYET-NÂME-İ SULTAN ŞÜCAÜDDİN Öz   PDF
Orhan Köprülü
 
Cilt 6 (1939): TÜRKİYAT MECMUASI Vezir Hakkı Mehmed Paşa (1747-1811) Öz   PDF
İsmail Uzunçarşılı
 
Cilt 23, Sayı 2 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ'NİN ARDINDAN Öz   PDF
ENFEL DOĞAN
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli'nin Türkler Tarafından İskanına Dair Öz   PDF
M Münir Aktepe
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI XV. YÜZYIL MUTASAVVIFLARINDAN CEMÂL-İ HALVETÎ’NİN MESNEVÎLERİNDE MESNEVÎ Öz   PDF
LEYLA ALPTEKİN SARIOĞLU
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI XVI. Asır Başlarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Umerası Öz   Başlıksız ()   PDF
M Tayyip Gökbilgin
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI XVI. Asır Türk Şiirinde Gemici Dili (Âgehi Kasidesi ve Tahmisleri), Öz   PDF
A Tietze
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI XVI ıncı Asrın İlk Yarımında Gelibolu Öz   PDF
Fevzi Kurtoğlu
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER Öz   PDF
Sadık YAZAR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI XVI. YÜZYILA KADAR TÜRKİYE VE TÜRKMENYA ADININ BATI DÜNYASINDA KULLANIMI VE SINIRLARI Öz   PDF
ALTAY TAYFUN ÖZCAN
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI XV.YÜZYIL SONLARINDA SARUHAN SANCAĞI'NDA PİYADE TEŞKİLATI, YAYA ÇİFTLİKLERİ VE DEMOGRAFİK YAPI Öz   PDF
ALPAY BİZBİRLİK, YUSUF ÇİÇEK
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI Yakut Şamanizmindeki İjä Kııl Öz   PDF
Abdulkadir İnan
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI Yarlıklara Dair Ayrıntılar   PDF
Abdullah Taymas
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI YAYIM İLKELERİ Ayrıntılar   PDF
. .
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI Yayım İlkeleri Öz   PDF
. .
 
Cilt 23, Sayı 2 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI Yayım İlkeleri ve Makale Yazım Kuralları Ayrıntılar   PDF
İbrahim ÇEŞMELİ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
İbrahim Çeşmeli
 
Cilt 24, Sayı 1 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
A. AZMİ BİLGİN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Cilt 25, Sayı 1 (2015): Türkiyat Mecmuası YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
SELİM AHMETOĞLU
 
Cilt 25, Sayı 2 (2015): TÜRKİYAT MECMUASI YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
TÜRKİYAT MECMUASI YAZIMKURALLARI
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI Yayım İlkeleri ve Makale Yazım Kuralları Öz   PDF
yazım YAZIMKURALLARI
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI YAZMA DERSİNİN SERÜVENİ: İNŞADAN KOMPOZİSYONA Öz   PDF
CELİLE ÖKTEN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2015): Türkiyat Mecmuası YENİ BİR SEĞİR-NÂME YAZMASIı ÜZERİNE Öz   PDF
MEHMET YASTI
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Yeni Çağatay - Fars Lûgati Öz   PDF
A. A. Romaskeviç
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI YENİ FÂRİSÎ'DE TÜRK UNSURLARI Öz   PDF
M. Fuad Köprülü
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI YILLAR SONRA MEHMET KAPLAN'I HATIRLARKEN Öz   PDF
İnci ENGİNÜN
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI Yiltavar Unvanı, Volga Bulgarları ile İslavların X. Asırdaki Münasebeti Meselesine Dair Öz   PDF
Karoly Czegledy
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI Yıva Oğuz Boyuna Dair Öz   PDF
Faruk Sümer
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Yukarı Talas Kadim Eserleri Meselesine Dair (İvanov, P. P.), Öz   PDF
Ahmet Caferoğlu
 
Cilt 11 (1954): TÜRKİYAT MECMUASI Yunanistan'da Türk mimari Eserleri - I Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 12 (1955): TÜRKİYAT MECMUASI Yunanistan'da Türk Mimari Eserleri - II Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 12 (1955): TÜRKİYAT MECMUASI Yunus Emre ve Nebatlar Öz   PDF
Mehmed Kaplan
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Yunus Emre'de Öz Türkçe Kelimeler Öz   PDF
Abdülbaki Gölpınarlı
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI YURD KURMA HAKKINDA Öz   PDF
Kreskai Miklos, Çev. M. Tayyib Gökbilgin
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI YUSUF HİKMET BAYUR:TÜRK İNKILAP TARİHİ Öz   PDF
A Adnan
 
Cilt 14 (1965): TÜRKİYAT MECMUASI Zimahşerinin Doğu Türkçesi ile Mudaddimetül-edebi Öz   PDF
Zeki Velidi Togan
 
Cilt 14 (1965): TÜRKİYAT MECMUASI Ziya Gökalp ve Saadet Perisi Öz   PDF
Mehmed Kaplan
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI ZİYA GÖKALP ve YAHYA KEMAL'E GÖRE MALAZGİRT SAVAŞININ MANA ve EHEMMİYETİ Öz   PDF
Mehmed Kaplan
 
Cilt 16 (1971): TÜRKİYAT MECMUASI Ziya Gökalp ve "Yeniden Doğma" Temi Öz   PDF
Mehmed Kaplan
 
Cilt 11 (1954): TÜRKİYAT MECMUASI ZİYA GÖKALPİN DİYARBEKİR GAZETELERİNDEKİ İLK YAZILARI Öz   PDF
C.Orhan Tütengil
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI ZÜHDİ RIZA'NIN KALEMİNDEN İSMAİL FENNİ ERTUĞRUL VE MUSİKİ ÇALIŞMALARI Öz   PDF
Fazlı ARSLAN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2015): Türkiyat Mecmuası ‘ÖTEKİ’NE AŞK ya da BİR MAZİDE KALIŞ HİKÂYESİ: GÜL MEVSİMİDİR Öz   PDF
MEHMET GÜNEŞ
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI “Kırgız” Kavim İsminin Menşei Öz   PDF
Ludvig Ligeti, Çev: Ragıb Hulusi Bey
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI “Kitab-ı Dede Korkut” Hakkında Öz   PDF
Abdülkadir İnan
 
Toplam 583 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2