Cilt 5 (1936)

TÜRKİYAT MECMUASI

İçindekiler

MAKALELER

EBUREYHAN'IN BİR KİTABI PDF
M. Şerefeddin Yaltkaya
ERMENİ MÜVERRİHİNE GÖRE MOĞOLLAR:Vartan'ın umumî tarihinden müstahreç PDF
M. Ed. Dulaurier
Dil Mükemmelliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - II, PDF
Ragıp Hulusi Özdem
Anadoluda ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar PDF
Pertev Naili Boratav
ÂŞIK PAŞA'NIN ŞİİRLERİ PDF
Abdülbaki Gölpınarlı
Peçeneklere Dair Araştırmalar PDF
Akdes Kurat
ANADOLU TÜRK TARİHİ VESİKALARI: AKŞEHİR TÜRBE ve MEZARLARI PDF
Rıfkı MelûL Meriç
HALİL HAMİD PAŞA PDF
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
İran Şahlarının İki Türkçe Mektubu PDF
Fekete Layoş
Behram-ı Gûr Menkabeleri PDF
Hikmet T. İlaydın
XVI ıncı Asrın İlk Yarımında Gelibolu PDF
Fevzi Kurtoğlu
Türklere Dair Arapça Şiirler PDF
M. Şerefeddin Yaltkaya

NOTLAR

Köroğlu'na Ait Notlara İlave PDF
Pertev Naili Boratav
Türkçe-Fransızca Bir Lûgat PDF
Ziyaeddin Fahri
İtalyanca-Türkçe Bir Lûgat PDF
Ziyaeddin Fahri

TAHLİL VE TENKİTLER

Hüeng-tsangs Tercümei Halinin Uygurca Tercümesi (Dr. A. Von Gabain) PDF
Reşid Rahmeti Arat
Bektaşi Tomarı ve Nefesleri (Muhtar Yahya Dağlı) PDF
Abdülbaki Gölpınarlı
Destan-ı Ahmet Haramî (A. Talat Onay) PDF
Orhan Şaik Gökyay
Mihail Paleolog Devrinde Altın Ordu, Mısır ve Bizans Devletlerinin Mukabil Münasebetleri (G. V. Vernadskiy), PDF
Hasan Ortekin
Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar'ın Rolü (D. A. Rasovskiy PDF
Hasan Ortekin
Codex Cumanicus'un Menşe Meselesi Hakkında (D. A. Rasovskiy) PDF
Hasan Ortekin
İran Azerbaycanı Halk Edebiyatı Örnekleri (H. Sureja Szapszal PDF
Ahmet Caferoğlu
Sille Halk Şairleri (Zeki Dolbay) PDF
Pertev Naili Boratav
Buharalı Baha-üd-dîn Nakşbend (Gordlevskiy, V. A), PDF
Ahmet Caferoğlu
Yukarı Talas Kadim Eserleri Meselesine Dair (İvanov, P. P.), PDF
Ahmet Caferoğlu
Atısı Lakablı Yollığ Tiginin Sınfî Mensubiyeti (Kozmin N. N.) PDF
Ahmet Caferoğlu
Sin-Dizyan Uygur Şivelerine Ait Malzeme (Malov, S. E.) PDF
Ahmet Caferoğlu
Halkevleri Dergilerinde Halk Edebiyatı Araştırmaları PDF
Nihad Sami Banarlı


ISSN: 0085-7432