HZ. MUHAMMED’İN MUHTASAR ŞEMÂİL-İ ŞERİF TERCÜMESİ'İNDE GEÇEN VASIFLARI

A.AZMİ BİLGİN
1.253 464

Öz


ÖZ

Makalenin konusu Mehmet Raif Efendi’nin Muhtasar Şemâil-i Şerif Tercümesi’nde tespit ettiğimiz Hz. Muhammed için kullanılan başlıca sıfatlardır. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan bu şemail tercümesinde Arapça ya da Farsça tamlama olarak kullanılan bu sıfatların anlamları açıklanmış ve kitapta geçtiği yerler belirtilmiştir. Eserde geçen bu sıfatları mütercim bağlamına göre çok uygun bir şekilde kullanmıştır. Şemâil kelimesi şimâlin çokluğudur. Sözlükte “karakter, kişilik, tabiat, huy, ahlak; iyi, hoş seçkin özellikler” gibi anlamlara gelen kelime “Bir şahsın hayat hikâyesini içine alan eserler için” kullanılmış, Hz. Muhammed’in beşerî yönünü, yaşama tarzını ve şahsî hayatını anlatan eserlere genellikle bu ad verilmiştir. Hz. Muhammed’in mükemmel beşerî yönü ve bedenî tavsifinin bütünü için şemail kelimesinin kullanılması gittikçe yaygınlaşmıştır. Şemâillerde Hz. Muhammed’in fizyonomisi, beden yapısı, karakteri, yaşayışı ve giyiniş tarzı, hususi hayatı tasvir edilmiştir. Kur’an’da Hz. Muhammed’in bir beşer olduğu zikredilmiş, fakat Hz. Muhammed’in beşerî ve fiziki özellikleri anlatılmamış, onun ahlakı ve davranışları hakkında bilgi verilmemiştir. Bu bağlamda sulhta ve savaşta yaptıklarıyla tüm insanlara en güzel örnek olmuştur. İşte Hz. Muhammed’in bütün bu vasıfları şemail adı verilen eserlerde verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hz. Muhammed, Klasik Türk Edebiyatı, şemail, hilye, beşer, dış görünüş

 

 

CHARACTERISTICS of PROPHET MUHAMMED RECORDEN IN MUHTASAR ŞEMÂİL-İ ŞERİF TERCÜMESİ (CONSIZE TRANSLATION OF THE BLESSED APPEARANCE OF PROPHET MUHAMMED)

 

ABSTRACT

The subject of the article is the main adjectives used for the Prophet Muhammed that we noticed in the book of Mehmet Raif Efendi called Consize Translation of the Blessed Appearance of Prophet Muhammed (Physical characteristics of the Prophet Muhammed). In this translation of Şemail which was written in Ottoman Turkish, it has been explained the meaning of Arabic or Persian phrases and it has been mentioned the places of these phrases that used in the book. The adjectives in the book have been used by the interpreter in a very appropriate way according to the context.  The word “şemail” is the plural of “şimal”. The meaning of şimal is given in dictionary as character, personality, temperament, morality, well, pretty outstanding features. And also this word refers to literature that covers the life story of a person. Usually this name has been given for the literature describes the human aspect of the Prophet Muhammed, his personal life and living style. The use of the word “şemail” becoming increasingly widespread defining the Prophet Muhammed’s excellent human aspects and describing his physical features. It has been described the Prophet Muhammed’s physiognomy, physique, character, his private life and style of dress in these “Şemail” literature. It has been mentioned in the Holy Qur’an that the Prophet Muhammed is a human but the knowledge is not given involving his physical and human characteristics, his ethics and behaviours. In this context the Prophet has been the most beautiful example for all the people in terms of what he did in peace and in war. All these characteristics of the Prophet have been given in these “Şemail” literatures.

Keywords: Prophet Muhammed, Classical Turkish Literature, şemail, hilye, human being, physiognomy

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.09839