TANZİMAT DÖNEMİ İDARİ DÜZENLEMELERİNİN ÜSKÜP EYALETİ’NDE TATBİKİ

Yakup AHBAB
1.484 856

Öz


ÖZ
Tanzimat dönemi sosyal, ekonomik ve idari tarihimiz açısından bir dönüm noktasıdır. Bu devrin en önemli özeliklerinden biri de merkez ve taşra idarelerinde yapılan değişikliklerdir. Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra Üsküp’te idari taksimatta yeni düzenlemeler yapılmış, kaymakamlıklar ve müdürlükler oluşturulmuştur. 1864 senesinde yayımlanan nizamname ile de ülke genelinde Eyalet Sistemi’nden, Vilayet sistemine geçilmiştir. Çalışmamızda Tanzimat Fermanı’nın ilanından, 1868 senesinde Üsküp Vilayeti’nin lağvedilmesine kadar geçen sürede Tanzimat Fermanı ve sonrasında Üsküp Eyaleti’nde yapılan idari düzenlemelerin yansıması ve uygulanması noktaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Balkanlar, Üsküp

THE IMPLIMENTATION OF TANZIMAT
ON SKOPJE PROVINCE
ABSTRACT
Tanzimat period is very important for social, economic and adminstrative, history of us. The charecteristic of this period is the revisions in the central and province administrations. In the period of Tanzimat, to develop the disorganized Ottoman public administration, new reforms had been made. After proclaim of Tanzimat firman, some new organisations in the administrative cleavage have taken place as passing from province system to province system by announcing of 1864 Vilâyet Nizamnamesi is established. In this article the points of the reflection and the practice of managerial legislation until Tanzimat and after were debated from the announcement of the Tanzimat to the revocation of the province Skopje in 1868. It should be noted immediately that the provisions of the Tanzimat province and regulations issued after were performed at the Skopje state.
Key Words: Tanzimat, Balkans, Skopje


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.44606