I. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA NÜFUS MÜBADELESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’YE GÖÇENLERE KARŞI YUNANİSTAN’IN TUTUMUNUN İSTANBUL BASININA YANSIMASI

SEYDİ VAKKAS TOPRAK
1.960 621

Öz


ÖZ

Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi sorunu Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştı. Savaşın sonunda iki ülke arasında bu konuyla ilgili bir antlaşma yapılmışsa da Birinci Dünya Savaşı nedeniyle nüfus değişimi yapılamamıştı. Birinci Dünya Savaşından sonra Anadolu’da başlayan Türk-Yunan savaşının Yunanlılar tarafından kaybedilmesinden sonra Anadolu’dan Yunanistan’a Rum göçü başladığı gibi, Yunanistan’dan da Anadolu’ya Müslüman göçü başlamıştı. Türkiye ile Birinci Dünya Savaşı’nın galibi olan devletler arasında imzalanan Lozan Antlaşması da iki ülke arasında karşılıklı nüfus mübadelesi yapılmasını karara bağlamıştır. Türk ve Rum nüfusun karşılıklı mübadelesi 1923-1930 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, Türk-Yunan savaşının bitiminden Lozan Antlaşması’nın Türkiye ve Yunanistan parlamentolarında tasdik edilerek yürürlüğe girmesine kadar geçen sürede, Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Müslümanların Yunanistan’da maruz kaldıkları kötü muamele ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak ilgili literatür ve dönemin İstanbul basınından Tanin ve Tevhîd-i Efkâr gazetelerine yansıyan haberlerin taranması tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda Yunanistan’ın muhacirlere karşı olan tutumu ve Türkiye’nin aldığı önlemler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nüfus Mübadelesi, Türkiye’ye gelen göçmenler, Selanik mübadilleri, Girit mübadilleri, Karma Mübadele Komisyonu.

 

THE REFLECTION OF GREEK ATTITUDE, AGAINST THE PEOPLE IMMIGRATED TO TURKEY IN THE SCOPE OF POPULATION EXCHANGE, TO ISTANBUL PRESS

 

ABSTRACT

Population Exchange issues occurred between Greece and Turkey during the Balkan wars. Although the countries signed an agreement at the end of the war, population exchange could not be done due to The First World War. The immigration of the Muslim population started from Greece to Anatolia whereas Greeks fled from Anatolia to Greece followed Greece’s defeat in the Greco-Turkish war which started in Anatolia after the First World War. Lausanne Act signed between Turkey and the victorious states of The First World War declared a mutual population exchange between Greek and Turkish population. The population exchange was made during 1923-1930 period between Turkey and Greece. In This Study the maltreatment which Muslims who had to migrate to Turkey from Greece exposed to in the later country during the time passed from the end of Greco-Turkish War to the date the acceptance of The Laussane Treaty in Turkey and Greece parliaments and coming into force   is tried to be put forward.  In this study it is preferred to search the news reflected to Tanin and Tevhid-i Efkâr newspapers from Istanbul Press. As a result of the research the attitude of Greece towards immigrants and the precautions taken by Turkey are identified.

Key Words: Population Exchange, Immigrants, Arriving Turkey, Theselonica Exchangees, Crete Exchangees, Joint Comission of Population Exchange.


Anahtar kelimeler


Nüfus Mübadelesi, Türkiye’ye gelen göçmenler, Selanik mübadilleri, Girit mübadilleri, Karma Mübadele Komisyonu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.62100

Referanslar


AGHATABAY, Cahide Zengin, Mübadelenin Mazlum Misafirleri: Mübadele ve Kamuoyu 1923-1930, Bengi Yay., İstanbul 2007.

ARI, Kemal, Büyük Mübadele: Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), Tarih Vakfı Yurt Yay., 1995.

CLARK, Bruce, İki Kere Yabancı: Kitlesel İnsan İhracı Modern Türkiye’yi ve Yunanistan’ı Nasıl Biçimlendirdi?, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2008

ÇAPA, Mesut, “Yunanistan’dan Gelen Göçmenlerin İskânı”, Atatürk Yolu, Sayı: 5, Ankara 1990, ss.49-84.

FIRAT, Melek, “Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, (Editör: Baskın Oran), İletişim Yay., İstanbul 2001, s. 325-356.

GÖKAÇTI, Mehmet Ali, Nüfus Mübadelesi; Kayıp Bir Kuşağın Hikâyesi,