MUHAYYEL BİR KIRIM TARİHÇİSİ KEFEVÎ İBRAHİM EFENDİ VE HUMBARACIBAŞI AHMED PAŞA’NIN RUSYA’YA DAİR RAPORU

UĞUR DEMİR
1.356 417

Öz


Müstakil olarak Kırım tarihini ele alan ana kaynak oldukça azdır ve bunların bir kısmı da günümüze ulaşamamıştır. Ulaşan eserlere dair yeterli araştırmanın yapıldığını söylemek ise mümkün değildir. Bu makalede, Kefevî/Kefeli İbrahim Efendi bin Ali Efendi’ye ait olduğu ileri sürülen Tevârîh-i Tatar Hân ve Dağıstan ve Moskov ve Deşt-i Kıpçak adlı eserin aslında Humbaracı Ahmed Paşa’nın 1736 Harbi’nde Türk tarafının haklılığını ortaya koymak üzere kaleme aldığı raporun eksik bir nüshası olduğu ortaya konulacaktır

Anahtar kelimeler


Kefeli/Kefevî İbrahim, Kırım, Humbaracı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.11481