KARAHAN, AKARTÜRK (2013), DÎVÂNU LUGATİ’T-TÜRK’E

MELİKE UÇAR
1.523 873

Öz


 

KARAHAN, AKARTÜRK (2013), DÎVÂNU LUGATİ’T-TÜRK’E

 

GÖRE XI. YÜZYIL TÜRK LEHÇE BİLGİSİ, TDK YAY.,

 

ANKARA.

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.08035

Referanslar


Karahan, Akartürk (2013), Dîvânu Lugati’t-Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk

Lehçe Bilgisi, TDK Yay., Ankara. KISALTMALAR bk.: Bakınız EDPT: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish (S. Gerhard Clauson, Oxford, 1972) s.: sayfa vd.: ve diğerleri Melike UÇAR∗

∗ Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, ucarmelike85@gmail.com.