OSMANLI NESRİNDEN BİR LEKENÂME METNİ

FERYAL KORKMAZ
1.184 616

Öz


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinin yazmalar kısmında 34/3 numara ile kayıtlı Lekenâme metninin transkripsiyonu ve Türkiye Türkçesine çevirisi yapılmıştır. Gündelik hayatta karşılaşılan lekelerin nasıl çıkarılacağı anlaşılır bir dille ifade edilmiş olup bu üslupta metinlerin varlığı Osmanlı nesri için farklılık ifade etmektedir.  Klasik Osmanlı Türkçesinin son döneminde yazıldığı tahmin edilmekte olan metnin söz varlığı oldukça dikkat çekicidir.


Anahtar kelimeler


Türk Dili, Leke-nâme, konuşma dili, metin transkripsiyonu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.88474

Referanslar


ADIVAR, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul Maarif Matbaası, İstanbul 1943. AK, Mahmut, “Leke-nâme ve Panzehir Risalesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 39, İstanbul 2004, s. 97.

DEVELİ, Hayati, XVIII. yy. İstanbul'a Dair Risale-i Garibe, İstanbul, Kitabevi, 1998. DUMAN, Musa, Vasiyet-name (Birgili Muhammed Efendi), R Yayınları, İstanbul 2000. OKUYUCU, Cihan; vd., Klasik Dönem Osmanlı Nesri, Kesit Yayınları, İstanbul 2010. REDHOUSE, Sir James, Turkish And English Lexicon New Edition, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992.

SARI, Mevlüt, El-Mevarid Arapça-Türkçe Sözlük, Bahar Yayınları, İstanbul 1982.

STEINGASS, F., Comprehensive Persian-English Dictionary, Çağrı Yayınları, İstanbul 2005.

ŞAKİR, Sezer Öztürk, Firdevsî-i Rumî Terceme-i Came-Şuy-Nâme, Simurg Yayınları, İstanbul 2009.

Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı Türkî, Enderun Kitabevi, İstanbul 1989.

ŞÜKÛN, Ziya, Farsça- Türkçe Lûgat Gencinei Güftar Ferhengi Ziya–2, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1996.

TDK, XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyle Tarama Sözlüğü I-VIII, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1965–1977.

TDK, Yeni Tarama Sözlüğü, (Düz. Cem Dilçin), TDK Yayınları, Ankara 1983.

ZEREN, Mehmet, vd., İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütübhanesi Yazma Eserler Kataloğu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 2009.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=de rlay&kelime1=bora17.12.2014