KONUR ALP İLİ

ENVER KONUKÇU
1.468 963

Öz


Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde görev alan önemli komutanlardan bir tanesi de Konur Alp’tir.  Osman Gazi’nin emirleri doğrultusunda bugünkü Akyazı ile Anadolukavağı arasındaki bölgenin fethedilmesinde önemli katkıları olmuştur.  Fethettiği bölgelerden bir bölümü kendisine mülk olarak verilmiştir. Böylece, Konur Alp İli’nin temelleri atılmıştır. Bu çalışmada, Konur Alp hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, tarihi metinlerde Prusias pros Hypios, Üskübü ve Konurapa olarak da geçen Konur Alp İli’nin geçirdiği tarihi süreçlerden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Konur Alp, Osman Gazi, Konur Alp İli, Konrapa.


Anahtar kelimeler


Konur Alp, Osman Gazi, Konur Alp İli, Konrapa.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.05196

Referanslar


Âşıkpaşazâde, Osmanoğullarının Tarihi, (Haz. K. Yavuz-M.A.Y. Saraç), İstanbul 2003. ÇAĞATAY, S., “İl, Ulus ve Yönetenler”, Ankara Üniversitesi DTCF Yıldönümü Anı Kitabı , Ankara 1974. DE LA BOULLAYE, Sieur, Voyage et Observations du Sieur de la

Bollaye , Paris 1653. ESİN, E., “Tonga Alp Er”, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Dergisi, S. 13, 1985. ESİN, E., “Alp Şahsiyetinin Türk Sanatında Görünüşü”, Türk Kültürü S. 34, 1965. Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, (Haz. Z. Kurşun-S.A. Kahraman-Y.

Dağlı), C. 11, İstanbul 1999. Hâdîdî, Tevârîh-i Âl-i Osman (1299-1523), (Haz. N. Öztürk), İstanbul 19 Kemal Paşa Oğlu Şemsüddin Ahmed-İbn Kemal, Tevârih-i Âli Osman , (Haz. Ş. Turan), 11. Defter, Ankara 1991. KONRAPA, M.Z., Bolu Tarihi, Bolu 1960 Neşrî, Mevlânâ Mehmed, Cihannümâ: Osmanlı Tarihi (1288-1485), (Haz. N. Öztürk), İstanbul 2008. NORTDMANN, A.D, Anatolien, Hannover 1925. OTTER, M., Voyage en Turque et en Perse, Paris 1748. ÖZLÜ, Z., Batı Karadeniz'de Antik Bir Osmanlı Kenti Prisias ad

Nypium: Konuralp , İstanbul 2009. ÖZLÜ, Z., Akçakoca, İstanbul 2008. TAŞ, K. Z., Tapu-Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Bolu Sancağı , (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi), Ankara 1993. TAVERNILER, Jean-Baptiste, Taverniler Seyahatnamesi, (Ed. S.

Yerasimos), İstanbul 2006 UZUNÇARŞILI, İ. H., Osmanlı Tarihi, I, Ankara 1972