TÜRK TASAVVUF EDEBİYATININ MAHİYETİ

A. AZMİ BİLGİN
1.684 1.458

Öz


Türk Tasavvuf şiirinin kaynaklandığı en başta gelen kaynak tasavvufi düşüncedir. Mutasavvıf şairler tasavvufta çok önemli bir yere sahip olan vahdet-i vücut anlayışı doğrultusunda görüş ve düşüncelerini eserlerine yansıtmışlardır. Bu şairler insanın, nefsini terbiye etmesi, ilahî aşktan nasibini alması, vuslata ermesi için her tarikat önderi değişik usul ve yöntemler ortaya koymuşlardır. Ayrıca dünyanın fani oluşu, bir mürşid-i kâmile bağlanmanın gerekliliği, gerçek dervişlik, güzel ahlak gibi konular tasavvuf edebiyatında en çok işlenen konular olmuştur.

Türk tasavvuf şiirinin gayesi, tasavvufla ilgili görüş ve düşünceleri halka yaymak, yaşadığı manevi zevk ve neşveyi insanlara anlatmak, halkı doğru bildiği yola sevk etmektir. Bu yolun şairleri tasavvuftan ve ilahi aşktan nasibini alamayanları gaflet içerisinde gördüklerinden onları uyarmak ihtiyacı duymuşlardır. Bunu gerçekleştirebilmek için mutasavvıf şairler kendilerine özgü üslup ve tarzlarıyla şiirler yazmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Edebiyat, Türk Edebiyatı, şiir.


Anahtar kelimeler


Tasavvuf, edebiyat, Türk Edebiyatı, şiir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.87830

Referanslar


Abdurrahman Cami, Nefahâtü’l-üns: Evliyâ Menkıbeleri, (Trc. ve Şerh: Lamiî Çalebi, Haz. Süleyman Uludağ-Mustafa Kara). Âşık Çelebi, Meşairü’ş-şuarâ, (Haz. Filiz Kılıç), 2, İstanbul 2010.

BİLGİN, A. Azmi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 40, İ stanbul 2011.

ÇAVUŞOĞLU, Mehmed, Türk Dili (Divan Şiiri), S. 415, Ankara 1986.

İ smail Hakkı Bursevî, Divan, (Haz. Murat Yurtsever), C. I, III, Bursa 2000.

_________________, Ferahu’r-rûh: Muhammediye Şerhi, (Haz. Mustafa Utku), Bursa 2000.

_________________, Rûhu’l-beyân -Kur’an Meâli ve Tefsiri-, C. 16, İ stanbul 2012.

Kuddûsî Divanı , (Haz. Ahmet Doğan), Ankara 2002, s. 612.

Latîfî, Tezkiretü’ş-şuarâ ve tabsıratü’n-nuzamâ (İnceleme-Metin), (Haz. Rıdvan Canım), Ankara 2000.

Mustafa Safayi Efendi, Tezkire-i Safâî (Nuhbetü’l-âsârminfevâidi’l-eş’âr) İ nceleme-Metin-İndeks, (Haz. Pervin Çapan), Ankara 2005.

Nev’î, Divan, (Haz. Mertol Tulum-Ali Tanyeri), İstanbul 1977.

Prof. Dr. Ali Canip Yöntem’in Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri , (Haz. Ahmet Sevgi-Mustafa Özcan), Konya 1996.

Sunullah Gaybi, Sohbetname-Biatname, (Haz. Rahmi Yananlı), İstanbul 20