II. WILHELM’İN OSMANLI İMPARATORLUĞUNU ZİYARETİ VE MİHMANDARI MEHMED ŞAKİR PAŞA’NIN GÜNLÜĞÜ (1898)

Ö. KÜRŞAD KARACAGİL
3.942 697

Öz


Türk-Alman İlişkileri köklü bir geçmişe sahiptir. Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm 1889, 1898 ve 1917 senelerinde Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler Türk-Alman İlişkilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ziyaretlerden birincisi ve üçüncüsü sadece İstanbul ve çevresiyle sınırlıyken ikincisi Hıristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar için kutsal kabul edilen Kudüs ve civarını da kapsamaktadır.

Bu makale Türk-Alman ilişkileri bağlamında 1898 senesinde Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret eden Alman İmparatoruna mihmandarlık yapan Mehmed Şakir Paşa’nın Padişah II. Abdülhamid’ e sunmak üzere, Suriye ve Kudüs ziyaretlerini kapsayan günlüğü temel alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca günlüğün eksik yönleri Şakir Paşa’yla birlikte ziyareti takip eden İkdam gazetesi muhabiri İsmail Zühtü’nün on bir gün süreyle devam eden yazı dizisinden yararlanılarak tamamlanmıştır.


Anahtar kelimeler


II. Wilhelm, Kudüs, II. Abdülhamid, Almanya

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.52503

Referanslar


Arşiv Belgeleri

Başbakanlık Osmanlı Arşivi

Y. EE (Yıldız Esas ve Sadrazam Kâmil Paşa Evrakı) 81/3 lef 1-9.

Süreli Yayınlar kdam

Kitaplar ve Makaleler

ALKAN Necmettin, “Dış Siyasetin Bir Aracı Olarak Hükümdar Gezileri:

Kayser II. Wilhelm’in 1898 Şark Seyahati”, Osmanlı Araştırmaları, sayı XXXI, stanbul 2008, s.9-53.

BAYRAKTAR İlona, “Kaiser II. Wilhelm’in İstanbul’a Üç Ziyareti ve

Hediyeler”, İki Dost Hükümdar, Sultan II. Abdülhamid Kaiser II. Wilhelm,

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayın No 53, İstanbul 2010, s. 59-96.

BEYDİLLİ Kemal, 1790 Osmanlı-Prusya İttifakı, İstanbul Üniversitesi

Yayınları, İstanbul 1985.

DEMİREL Fatmagül, Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son

Ziyafetler, Doğan Kitap, İstanbul 2007.

HERZL Theodor, Siyonizm’in ve İsrail’in Kurucusu Theodor Herzl ve

Hatıraları ve Sultan Abdülhamid, (Haz. Ergun Göze) , Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2002

GENCER Mustafa, Jöntürk Modernizmi ve Alman Ruhu, İletişim Yayınları, stanbul 2003.

GEORGEON Francois, Sultan Abdülhamid, (Çev. Ali Berktay), Homer

Kitapevi, İstanbul 2006. REZ Feryaz, “Belgeler Işığında Son Alman İmparatoru II. Wilhelm’i Konuk

Eden Bir Kasr-ı Hümâyûn; Şale, İki Dost Hükümdar”, Sultan II. Abdülhamid

Kaiser II. Wilhelm, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayın No 53,

İstanbul 2010, s 47-58.

KARACAGİL Ö. Kürşad, “Alman İmparatoru İstanbul’da (1917)”, Gazi

Akademik Bakış, VI, sayı 12, s. 111-133.

ORTAYLI İlber, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfusu, İletişim Yayınları, stanbul 2003.

ÖNSOY Rifat, Türkiye’deki Almanya 1914-1918 (Almanya’nın Türkiye’deki

Kültürel Etkinliği ve Robert Bosch), Atlas Yayınları, Ankara 2004.

PAKALIN Mehmed Zeki, Sicill-i Osmani Zeyli, (Haz. Şakir Batmaz, Gülbadi

Alan), XVII, Ankara 2009.

SERTOĞLU Midhat, Mufassal Osmanlı Tarihi, VI, Ankara 2011.

SOY Bayram, “Kudüs’teki Erlöserkirche’nin Açılışı II. Wilhelm’in İkinci Doğu

Seyahatindeki (1898) Dini Motifler”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, sayı 6

(Güz 2007-Kış 2008), s. 117-141.

ŞEHSUVAROĞLU, Bedi N., “Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Yurdumuzu

Ziyaretleri”, Hayat Tarih Mecmuası, sayı 6 (Temmuz 1972), s. 20-27. nternet Kaynakları

http://www.loc.gov/pictures/item/92519592 ( 17 Nisan 2014)

http://www.loc.gov/pictures/item/mpc2004003528/PP ( 17 Nisan 2014)

http://www.loc.gov/pictures/resource/matpc.07341 (17 Nisan 2014)

http://www.loc.gov/pictures/item/mpc2004003538/PP ( 17 Nisan 2014)