KARAMANLICADA ÜNLÜ VARLIĞI ÜZERİNE BAZI GÖRÜŞLER:Ó VE Ú ÜNLÜLERİ

MUSTAFA KILIÇARSLAN
1.790 692

Öz


Anadolu'da tarih boyunca Hıristiyanlık'ın Ortodoks mezhebine mensup Türklere Karamanlı, bunların konuştukları dile de Karamanlıca denmektedir. Karamanlılar İstanbul'un fethinden sonra nüfus mübadelesiyle 1923 yılında Anadolu'dan ayrılana kadar tarih boyunca geride yüzlerce basma ve yazma eser bırakmışlardır. Bu eserler kendi aralarında farklı dil ve imla özellikleri gösterseler de genel olarak İç Anadolu ve çevresinin ağız özelliklerini yansıttıkları kabul edilmektedir.

                Karamanlıca metinlerin çoğunda kaba bir imla kullanılmasına rağmen genellikle dini kitaplarda, özellikle de İncil'lerde daha ince ve ayrıntılı bir imla sistemi benimsenmiştir. Bu bakımdan elinizdeki çalışmaya imla özellikleri bakımından ince imla özellikleri gösteren Grek harfleriyle 1826 yılında İstanbul'da basılmış Türkçe bir İncil (Ahd-i Cedit) esas alınmıştır. Bu metinden hareketle Karamanlıcadaki bazı ünlülerin varlığı üzerine görüşler ileri sürülmüştür.

                Bu çalışmada öncelikle Karamanlıca ve Karamanlılar hakkında kısa verilmiş, ardından da sözü edilen İncil (Ahd-i Cedit)'e göre ó ve ú ünlüleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada sözü edilen Türkçe İncil'de bu seslerin geçtiği kelimelere dair bazı ilgili görüşler ifade edildikten sonra metinden bu ünlülerin geçtiği örnek kelimelere yer verilmiştir. Buradaki görüşler bu ses ile ilgili özellikle İç Anadolu ve çevresindeki ağızlardan bilgiler ve örneklerle kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ünlüler, Anadolu ağızları, İncil, Karamanlıca


Anahtar kelimeler


Ünlüler, Anadolu ağızları, İncil, Karamanlıca

Tam metin:

PDF


Referanslar


ANZERLİOĞLU, Yonca, 2003, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara.

BALTA, Evangelia, 1990, "Karamanlıca Kitapların Önsözleri", (çev. H. Milas), Tarih ve Toplum, S.74, İstanbul.

______________, 1998, "Karamanlıca Kitapların Dönemlere Göre İncelenmesi ve Konularına Göre Sınıflandırılması", Müteferrika, S.13, İstanbul.