SONGKÖL'DE BİR "CURT": MEDER İSMAİLOV'UN AİLESİ VE YAŞAM TARZLARI

ABDULSELAM ARVAS
1.798 772

Öz


Türkiye'de Kırgızların gelenek, görenek ve kültürü üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. Söz konusu araştırmaların önemli bir kısmı yazılı kaynaklardan yararlanarak ortaya konulmuş ve bu akademik çalışmalar Türk dünyasının kültürel zenginliğini göstermek açısından önemli görevler üstlenmiştir. Bu araştırmada iki gün boyunca sahada yapılan derlemelerden hareketle yarı göçebe hayat süren bir Kırgız ailenin “halk bilgisi” kayda geçirilmiş ve onların yaşam tarzı üzerine bilgi verilmiştir. Bilindiği üzere bir toplumun kültürünü anlayabilmek ve onun hakkında bilgi toplayabilmek için en küçük sosyal gruplar olan ailelere yönelmek gerekir. İşte bundan dolayı çalışmada “Meder İsmailov'un ailesi” örneklem olarak ele alınmış ve bu ailenin yaşam tarzı hakkında elde edilen bilgiler tasnif edilerek belli başlıklar altında sunulmuştur. Ancak önce çalışmanın metodolojisinden bahsedilmiş, daha sonra sırayla Kırgızistan, “Narın Oblastı”, “Narın Reyonu” ve “Songköl Gölü” hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Kısaca yazıda, “Narın Reyonu”nun “Songköl Gölü” civarındaki “İtelgiuya” yaylasında yaşayan bir Kırgız ailenin yiyecek, giyecek, kullandığı eşyalar, sahip olduğu hayvanlar gibi hususlar etnografik bakış açısıyla aktarılmıştır.

Anahtar kelimeler


Songköl, Meder İsmailov’un ailesi, “curt”.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Yazılı Kaynaklar BARKAN, Ömer L., 2008, “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Tasavvuf Kitabı (haz. Cemil Çiftçi), Kitabevi Yayınları, İstanbul.

BASCOM, William R., 2003, “Halkbilimi ve Antropoloji” (çev. Metin Ekici), Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1 (haz. M. Öcal Oğuz vd.), Milli Folklor Yayınları, Ankara.

BELEK, Kayrat, 2008, Kırgızlarda At ve At Kültürü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, SBE, Bişkek.

BORATAV, Pertev N., 2000, Halk Edebiyatı Dersleri, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.

BOZKURT, Güvenç, 1991, İnsan ve Kültür, Remzi Kitapevi, İstanbul.

ÇAKAN, Varis Abdurahman, 2004, “Türklerde Ad Koyma Geleneği”, Milli Folklor, S. 61, s. 124-133.

EMİROĞLU, K.- AYDIN, S., 2003, Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

İSAKOV, Baktıbek, 2010, XVIII. ve XIX. YY’da Kırgızların Sosyal ve Ekonomik Tarihi, KTMÜ Yayınları, Bişkek.

KARATAEV, O.- ERALİYEV, 2005, S., Kırgız Etnografiyası Boyunça Sözdük, Biyiktik, Bişkek.

KAYIPOV S., 2009, Folklor Üzerine Yazılar, KTMÜ Yayınları, Bişkek. Kırgız Tilinin Sözdüğü (Komisyon), Avrasya Press, Bişkek 2010.

Kırgız Tilinin Tüşündürmö Sözdüğü (Red. E. Abduldayev ve D. İsayev), Mektep Basması, Frunze 1969.

MUKAMBAYEV, C., 2009, Kırgız Tilinin Dialektologiyalık Sözdüğü, (Haz. Kadıralı Konkobayev), Girne Amerika Üniversiteti Türk İzildöö cana Taanıtuu Borboru, Bişkek.