OSMAN NURİ ERGİN: HAYATI, ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ (1883-1961)

MÜSLÜM YILMAZ
4.545 978

Öz


Türkiye'de çağdaş belediyecilik çalışmalarını başlatan, Osmanlı-Türk şehircilik ve belediyecilik tarihinin güncel işleyişini ülkemizde ilk defa bilimsel olarak inceleyip nitelikli eserlere dönüştüren Osman Nuri Ergin, belediyeciliğin, şehir tarihçiliğinin, eğitim tarihi çalışmalarının ilk mimarlarındandır. Osman Nuri Ergin'in bu alanda bilinen en önemli eseri, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye adlı çalışmasıdır. Türkiye belediyecilik tarihi ve belediye uygulamalarıyla ilgili olan bu çalışma, İstanbul şehir tarihçiliği açısından da ana kaynakların başında gelmektedir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, diğer belediyelerimiz de bu eserin ortaya koymuş olduğu temel esaslar üzerine çalışmaktadır.  

Osman Nuri Ergin, II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve Cumhuriyet dönemlerinde devlet memurluğunda bulunmuş, her dönemde toplumun maruz kaldığı serbest ve mecburi kültür değişimlerinin bizzat içinde bulunmuştur. Bu kültür değişimleri sırasında toplumun kendi kültürünün hızla kaybolduğunu gören Osman Nuri Ergin, çevresindeki bir grup münevverle birlikte bir köprü vazifesi görerek Osmanlı bilgi ve kültürünü tasavvufi ahlakla birlikte yeni nesillere aktarmak için çalışmıştır. Bu sebeple farklı bilim dallarında eserler kaleme almıştır.

Ömrünün son dönemlerinde tasavvuf, dilbilim, biyografi, edebiyat, sanat tarihi gibi alanlarda eserler telif etmesine rağmen, bu eserlerin bir kısmını yayımlayamadan vefat etmiştir. Osman Nuri Ergin'in üzerine yapılan bu çalışmada, hayatı, şahsiyeti ve eserleri üzerine bilgi verildikten sonra yayımlanan ve yayımlanmayan eserleri incelenerek makalenin sonunda geniş bir bibliyografya verilecektir.

 Anahtar Kelimeler: Osman Nuri Ergin, Belediye, Biyografi, Şehircilik

 


Anahtar kelimeler


Osman Nuri Ergin, Belediye, Biyografi, Şehircilik

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKTAŞ, Serap: Ahmed Safi Bey’in Sefineü’s-Sâfî’si, İstanbul: Marmara Üniveristesi SBE Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul 1999.

BAYRAKTAR, Nail, Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazma Kitapları Listesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Yayınları, İstanbul 19 BOLAY, Süleyman Hayri, “İsmail Fenni Ertuğrul”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c.23, s.98-100. DURUSOY, M. Orhan. Osman Ergin Bibliyografyası, Tıp ve İlim Tarihimizden Portreler, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1958.