KOSOVA ISLAHATI (1896-1905): RUMELİ VİLAYET-İ ŞAHANESİNE MAHSUS MEVADD-I ISLAHİYYE LAYİHASI'NIN KOSOVA'DA UYGULANMASI

RAMAZAN BALCI
1.672 1.889

Öz


Osmanlı Devleti Berlin antlaşması (1878) ile Hıristiyan azınlıkların yaşadıkları bölgelerde ıslahat yapma yükümlülüğü altına girmişti. Bu tarihten sonra konunun takipçisi olan batılı devletler, devlet otoritesinin nispeten zayıf olduğu bölgelerde gayrimüslim tebeanın çıkardığı isyanlar ve terör eylemlerine paralel olarak Hıristiyan tebea lehinde ıslahat yapılması için Sultan Abdülhamid'i baskı altına aldılar. Konunun uluslararası görüşmelere bırakılmasını siyaset tarzına aykırı gören Sultan Abdulhamid, siyasî baskıları azaltabilmek için ıslahat projesinin bütün imparatorluk topraklarında uygulama kararı aldı ve Anadolu Islahatı Projesini başlattı.  1896-1906 yılları arasında uygulanan bu proje, dönemin siyasî ve ekonomik sorunlarını anlamak için çok önemli ipuçları sunmaktadır.
Bu makale ile Kosova'da uygulamaya konulan  “Rumeli Vilayet-i Şahanesine Mahsus Mevadd-ı Islahiyye Layihası” ele alınacaktır. Ferik Saadettin  Paşa tarafından uygulamaya konulan layiha, bölgede vergi reformu, idarî yapılanma, güvenlik, ziraatın ıslahı, kan davalarının çözülmesi ve eğitimin yeniden yapılandırılması gibi önemli konular üzerinde durmaktadır.

Tam metin:

PDF