Şeyh Abdurrezzak (Şeyh San'an) Destanının Eski Anadolu Türkçesindeki İlk Çevirisi (Mi?)

Aziz MERHAN
1.855 1.104

Öz


Farsçanın önemli şairlerinden Feridüddin Attar'ın Mantıku't-Tayr adlı eserindeki hikâyelerden birisi Şeyh San'an adıyla da bilinen Şeyh Abdurrezzak destanıdır. Bu destan Türkçeye ilk kez 14. yüzyıl şairlerinden Gülşehri tarafından çevrilmiştir. Ancak Gülşehri'nin kimi ifadeleri bu eserin kendisinden önce başka biri tarafından Türkçeye çevrildiğini göstermektedir. Sözü edilen ilk çevirinin durumu hakkında yeterli bilgi sahibi değiliz, ancak bu çalışmamızda ele aldığımız Ahmedi adında bir şaire ait olan aynı başlıklı destan dil ve yazım özellikleri bakımından eskidir. Destan, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümünde 4311 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Çalışmamızda destanın konusu, eskiliği, şairi, yazım ve dil özellikleri irdelenmiş; yazıçevrimi (transkripsiyon) ve tıpkıbasımı sunulmuştur.


Tam metin:

PDF