TÜRK PARLAMENTO TARİHİNDE CUMHURİYET SENATOSUNUN YERİ

Tunca Özgişi
1.528 2.732

Öz


Özet

Dünyanın birçok ülkesinde parlamentolar devleti yönetme yetkisini kullanmaktadırlar. Bunun yanında bazı ülkelerde iki Meclisli bir yapının varlığı gözlemlenmektedir. Cumhuriyet'in ilanıyla tek meclisli parlamenter sistem kabul edilmiştir. 1961'e gelinceye dek çift meclis tartışmaları kamuoyu gündeminde yer almıştır. Bu döneme kadar yapılan tartışmaların özünde iktidarın yetkilerinin kısıtlanması sorunu yatmaktadır. Türkiye toplumu 1961 Anayasası ile birlikte birçok yeni kurumla tanışmıştır. Bunlardan biri de Osmanlı Ayan Meclisine benzeyen 1961-1980 yılları arasında TBMM'nin ikinci bir kanadı olan Cumhuriyet Senatosudur. Cumhuriyet Senatosu Mili Birlik Komitesi üyeleri, cumhurbaşkanının seçtiği üyeler ve genel oyla seçilen üyelerden oluşan bir yasama meclisidir. Bu meclisin başlıca görevleri, iktidara gelen hükümetlerin icraatlarını denetlemek, bir denge unsuru olmak ve aşırılıklara karşı bir fren mekanizması oluşturmaktır. Bunun yanında toplumsal sorunların çözümünde önemli bir rol üstleneceği varsayılmıştır. Bu çalışmada, 1961-1980 döneminde yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler ekseninde, Türk parlemento tarihinde önemli bir yeri olan Cumhuriyet Senatosu'nun faaliyet alanı ve senetoda yapılan çalışmalar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Senatosu, parlamento, çift meclis sistemi.

 

REPUBLICAN SENATE IN TURKISH PARLIAMENTARY HISTORY

Abstract

Parliaments in many countries have been using their power in order to govern. Until 1961, the bicameral system had been discussed by public opinion in Turkey. Turkish community met with some new governmental institutions by the 1961 Constitution. One of them was the Republican Senate actualy it was similar Ottoman Ayan that worked as the second division of Turkish Grand National Assembly between 1961 and 1980. It was a legislative assembly that was formed by members of the National Union Committee, members were selected by the president and members were elected after general elections. The fundamental functions of the Senate were to check and to balance  practices and  operations of governments. Furthermore, it was supposed that the Senate would have played a significant role in order to solve some serious social problems. In this article, scope of activities and arrangements of the Turkish Senate, which had an important place in Turkish parliamentary system, were scrutinized in the light of political, social and economic developments that were experienced throughout between 1961 and 1980 in Turkey.

Key Words: Republican Senate, parliament, bicameralism.

Tam metin:

PDF