CÂMÎ-İ RÛMÎ (MISRÎ) VE SAÂDETNÂME

Cihan OKUYUCU
1.476 1.458

Öz


Tezkirelerde çok zaman mahlasdaşlarıyla karıştırılan şâirlerden biri de Câmî-i Mısrî'dir. Şâir hakkında dağınık tezkire bilgileri dışındaki en güvenilir kaynak Saâdetnâme adını verdiği Ravzatü'ş-şühedâ tercümesidir. Yine Mısır'da yaşayan ve kendisi gibi kâtiplikle uğraşan oğlu Kelâmî'nin yeni ortaya çıkan Sehernâmesi'nde de şair hakkında bazı tamamlayıcı bilgiler mevcuttur.

Bu bilgilerden onun Mısırda sipahi oğlanları zümresinden olduğu, bir veba salgınında 4 oğlunu birden kaybettiği, o sıralarda çıkan bir selde hasar gören Kabe'nin tamiriyle görevlendirildiği, dönüşte de 960 yılında Saâdetnâme'yi yazdığı anlaşılıyor. Yer yer manzumelerle süslenmiş olan bu hacimli tercüme Ravzatü'ş-şühedâ'nın en başarılı tercümeleri arasında yer alır. Bunun dışında da bazı şiirlerine muhtelif mecmualarda tesadüf edilen Câmi hakkındaki bilgiler şimdilik bunlardan ibarettir.

Tam metin:

PDF