ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN TASAVVUFÎ BİR MESNEVİSİ:KİTÂB-I MENÂZİLÜ'S-SÂLİKÎN-I

Fatih - Bilal ODUNKIRAN - ALPAYDIN
564 294

Öz


Klasik Türk edebiyatında en fazla işlenen konulardan biri tasavvuftur. Bu çalışmamıza konu olan “Kitab-ı Menazilü's-Salikîn” 16. yüzyıl şairlerinden Üsküdarlı Aşkî'ye ait tasavvufî konuları ele alan bir eserdir. Eser mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Çalışmamızda eserin müellifi Üsküdarlı Aşkî hakkında kısaca bilgi verilmiş, eserin nüshaları tanıtılmış, muhteva özellikleri değerlendirilmiş ve tespit edilebilen iki nüsha üzerinden transkripsiyonlu metin kurulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: XVI. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı, Üsküdarlı Aşkî, Kitab-ı Menazilü's-Salikîn, mesnevi, tasavvuf.


Tam metin:

PDF


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181