Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Hanköyü'nde Hüsrev Paşa CamiÊ¿i. Sultan 4. Murad'ın SadrıaÊ¿zamı Hüsrev Paşa'nın Bir Eseri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Hans-Jürgen Komrumpf, Die Territorialverwaltung im östlichen Teil der europäischen Türkei vom Erlass der Vilayetsordnung (1864) bis zum Berliner Kongress (1878) nach amtlichen Veröffentlichungen (Osmanlı resmî neşriyatına göre 1864 Vilayet Nizamnamesinden Öz   PDF
Kemal Beydilli
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Hasan Pîrniya Müşîr ed-devle ve Abbas İkbal Aştîyanî, Devre-i Tarih-i İran, Az Agoz ta inkiraz-ı Kaçariye (İran Tarihi Devresi), Tahran, 1347 (=m. 1968). 40 + 11 + 864 Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Hassa Ordusunun Temeli MuÊ¿allem Bostaniyan-ı Hassa Ocağı Öz   PDF
Abdülkadir Özcan
 
Sayı 56 (2012) Hayrettin Pınar, Tanzimat Döneminde İktidarın Sınırları. Babıali ve Hıdiv İsmail, İstanbul: Kitap Yayınevi 2012 Öz   PDF
METİN ÜNVER
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Henry Grenville, Observations sur l'état acivel de l'Empire Ottoman. The University of Michigen Press 1965 Öz   PDF
Salih Özbaran
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Herat ve Herirûd Boyu Öz   PDF
W. Barthold
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi Herbert L. Bodman Jr., Political Factions in AIeppo, 1760 - 1826, The University of North Carolina Press 1963 Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 53 (2011) Hilal Kazan, Dünden Bugüne Hanım Hattatlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul 2010, 234 s. Öz   PDF
Betül İpşirli Argıt
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Hindistan Hakkında 18. Yüzyılda Yazılmış Küçük Bir Eser Öz   PDF
İsmet Miroğlu
 
Sayı 44 (2006) Hindistan'daki Memlükler Sultanlığı Devleti ve Mısır'daki Memlükler Sultanlığı Devleti Arasında - Karşılaştırmalı bir İnceleme- Öz   PDF
es-seeyid Abdulaziz Salim
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Hocam Prof. Dr. Ali İhsan Gencer (1946-2008) Öz   PDF
Ali Fuat Örenç
 
Sayı 49 (2009) Horasan'ın Doğu Bölgesi: Kubbetü'l-İslam Belh (Büyük Selçuklular Dönemi) Öz   PDF
Cihan Piyadeoğlu
 
Sayı 55 (2012) Houari Touati, Ortaçağ'da İslam ve Seyahat, Bir Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi, (Islam Et Voyage Au Moyan Âge), Çev. Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004, 269 sayfa, 5 harita, Ek Sözlük, Kaynakça, Dizin. Öz   PDF
Seyfullah ASLAN
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Hristiyan Birliği ve 15. Asırda Osmanlı İmparatorluğu - Macaristan Münasebetleri Öz   PDF
Benda Kálmán
 
Sayı 50 (2009) Huang Weim, Osmanlı İmparatorluğu, Xian 2003 Öz   PDF
Eyüp Sarıtaş
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Hugh Kennedy, The Early Abbasid Caliphate, London 1981, S. 238, 4 harita, 2 Şecere cedveli Öz   PDF
Hakkı Dursun Yıldız
 
Sayı 48 (2008) Hülya Canbakal, 17. Yüzyılda Ayntab, Osmanlı Kentinde Toplum ve Siyaset, İstanbul 2009 Öz   PDF
Seydi Vakkas Toprak
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar'da Geleneksel Festival ve Eğlenceler Öz   PDF
Özkan İzgi
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Hunlar Meselesinin Bugünkü Hali Öz   PDF
Gyula Moravcsik
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Hürrem Sultan Öz   PDF
Ayşe Özakbaş
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Hüseyin Al, Uluslarası Sermaye ve Osmanlı Maliyesi, 1820-1875, İstanbul 2007 Öz   PDF
M. Fatih Becerik
 
Sayı 48 (2008) Huzistan Avşar Emiri Şumle ve Ahfadı Öz   PDF
Qiyas Şükürov
 
Sayı 58 (2013) I. DÜNYA SAVAŞI VE İŞGAL SÜRECİNDE İSTANBUL'DA YAŞANAN SOSYAL VE AHLAKİ ÇÖZÜLME (1914-1922) Öz   PDF
Cafer Ulu
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi İ. Metin Kunt, Bır Osmanlı valisinin yıllık Gelir - Gideri, Diyarbekir, 1670 - 1671, İstanbul 1981, S. 8 + 128 Öz   PDF
Özcan Mert
 
Sayı 62 (2015) Ian Haynes, Blood of the Provinces. The Roman Auxilia and the Making of Provincial Society from Augustus to the Severans, Oxford University Press, 2013, xviii+430 s. Öz   PDF
Oğuz Yarlıgaş
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi İane-i Harbiyye Madalyası Öz   PDF
Cevriye Artuk
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi İbn Hassûl ve "Tafdîl el-Etrak ala sair el-Ecnad" Adlı Risalesinin Tercümesi Öz   PDF
Ramazan Şeşen
 
Cilt 10, Sayı 14 (1959): Tarih Dergisi İbtihacü't-Tevarih Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 45 (2007) İdil-Ural Türk Gazetelerinde (1905-1912) Kırgız ve Kazaklar Öz   PDF
Hasan Demiroğlu
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Ignatius Mouradgea D'ohsson (Muradcan Tosunyan) Öz   PDF
Kemal Beydilli
 
Sayı 43 (2006) II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE İSTİHDAM EDİLEN İLK ALMAN ASKERÎ HEYETİNİN KOMUTANI OTTO VON KAEHLER VE HER İKİ TARAFIN BEKLENTİLERİ Öz   PDF
Necmettin ALKAN
 
Sayı 53 (2011) II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE RUSYA VE ROMANYA'DAN GELEN YAHUDİ MUHACİRLER Öz   PDF
Nurdan İPEK ŞEBER
 
Sayı 50 (2009) II. Mehmed tarafından Galatalılara Verilen 1453 Ahidnamesi ve Buna yapılan Eklemeler hakkında Yeni Bilgiler Öz   PDF
k. İlker Bulunur
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I II. Meşrutiyet'ten I. Dünya Savaşı'na Osmanlı Bahriyesine Dair Notlar Öz   PDF
Sabahattin Özel Önder Kocatürk
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi İki Bulgar Tarihçisinin İddiaları İle İlgili Mülahazalar Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi İkinci Abdülhamid'in İngiliz Siyasetine Dair Muhtıraları Öz   PDF
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Hangi Devlet İle Başlamalı? Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi İlk Rus Yıllıklarında Geçen Türk Kavimlerine Âid Şahıs İsimleri Öz   PDF
Mualla UYDU YÜCEL
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi İlm-i Nücuma Aid Bir Risalenin Tarihi Kaynak Olarak Ehemmiyeti Öz   PDF
Orhan Fuad Köprülü
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi İmad Es-Seravî ve Eseri Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi İ.Metin Kunt , Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmıanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul 1978, Boğaziçi Üniversitesi yayınları, no. 154, S: 10 + 206 Öz   PDF
Zeki Arıkan
 
Sayı 45 (2007) İngiliz Resmi Yayınına Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın İngilizlerle Son Çarpışması: Haritan Olayı (26 Ekim 1918) Öz   PDF
İsmet Üzen
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi İpşir Mustafa Paşa ve Kendisiyle İlgili Bazı Belgeler Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Irak'ta Türk- İngiliz Rekabeti: (1876-1915) Öz   PDF
Cezmi Eraslan
 
Sayı 55 (2012) İşgalden İstiklale Cezayir Öz   PDF
MEHMET NAM
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Işın DEMİRKENT, Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultan 1. Aılıç Arslan, TTK. yay. 80 s. + 3 Harita + 10 Resim, 80, Ankara 1996 Öz   PDF
Ebru Altan
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi Işın Demirkent, Ioannes Kinnamos'un Historia'sı (1118-1176), TTK- Ankara 2001, 33 + 261 sayfa, 2 ek soykütüğü + Ek Sözlük + Bibliyografya ve KısaltmaIar + Genel Dizin + 3 Harita + Resimler Öz   PDF
Ebru Altan
 
Sayı 50 (2009) "İskit" Etnıniminin Okunuşu Öz   PDF
Zaur Hasanov
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi İskitlerin Dînî İnanç ve Âdetleri Öz   PDF
Taner Tarhan
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi İslam'da Harb Sanatı Öz   PDF
V. J. Parry
 
Sayı 51 (2010) Islamic Inscriptions On The Stone Monuments In China Ayrıntılar   Başlıksız
Barbara STÖCKER-PARNIAN
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi İslamiyette İhtisabın Prensipleri Öz   PDF
Eşref Eşrefoğlu
 
Sayı 59 (2014) İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, 581 s. Öz   PDF
Sakine Akcan Ekici
 
Sayı 52 (2010) İsmail Mangaltepe, Bizans Kaynaklarında Türkler (Menandros Protektor ve Theophylaktos Simokattes), İstanbul 2009. Ayrıntılar   PDF
Fatma Aysel DINGIL
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi İsmet Miroğlu, 16. Yüzyılda Bayburt Sancağı, İstanbul 1975 Öz   PDF
İlhan Şahin
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi İstanbul Fenerbahçesi Hakkında Bazı Bilgiler Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi İstanbul Kuşatmasında İki Önemli Olay Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi İstanbul Kütüphanelerinde Tarih ve Tercüme-i Hale Dair Bilinmeyen Bazı Yazmalar Öz   PDF
Ramazan Şeşen
 
Sayı 42 (2005) İstanbul Piyasasında Pahalılığa Karşı Alınan Önlemlerden Biri : Numune Bakkallar Modeli Öz   PDF
Arzu T. Terzi
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi İstanbul Saraçhanesi ve Saraçlarına Dair Bir Araştırma Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi İstanbul Tersanesinde Açılan İlk Tıb Mektebi Öz   PDF
Ali İhsan Gencer
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Bibliyografyası Öz   PDF
Arzu Terzi
 
Sayı 50 (2009) İstanbul Üniversitesi edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Bibliyografyası Öz   PDF
Mahmut Ak
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Mart 1969, sayı 23'te, Hakkı D. Yıldız'ın Yayınladığı Bir Tenkîde Cevabı Öz   PDF
Bahriye Üçok
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Tahlîlî Bibliyografyası Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 64 (2016) İSTANBUL VE GALATA HENDEKLERİNDE KENTSEL TOPRAK KULLANIMI Öz   PDF
Ayhan HAN
 
Sayı 48 (2008) İstanbul'da Balıkçılık: XVI. Yüzyılda Dalyan Mukataaları Öz   PDF
Rıfat Günalan
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi İstanbul'da İlk Telgrafhane-i Âmire'nin Projesi (1855) Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Cami'i ve Onun Osmanlı-Türk Mimarîsindeki Yeri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi İstanbul'da "Yayla" Cami'leri ve Şehrin Tarihî Topoğrafyasının Yanlış Îzah Edilen Bir Meselesi Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi İstanbul'daki Yazma Kütüphaneleri Öz   PDF
Günay Kut
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi İstanbul'un Fethi Sırasında Bizans ve Türk Kültür Vaziyeti Öz   PDF
A. Adnan Adıvar
 
Cilt 4, Sayı 7 (1953): Tarih Dergisi İstanbul'un Fethine Dair Fatih Sultan Mehmed Tarafından Gönderilen Mektublar ve Bunlara Gelen Cevablar Öz   PDF
Ahmed Ateş
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi İstanbul'un Kapalı Çarşısı Öz   PDF
Feridun Akozan
 
Cilt 10, Sayı 14 (1959): Tarih Dergisi İstanbul'un Kaybolan Bir Eski Eseri: Kazasker Ebu'l-Fazl Mahmûd Efendi Medresesi Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 9, Sayı 13 (1958): Tarih Dergisi İstanbul'un Nüfûs Mes'elesine Dair Bazı Vesîkalar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihî Eserleri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihî Eserleri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 9, Sayı 13 (1958): Tarih Dergisi İstanbul-Bağdad-Şam Yolu Üzerindeki Mimarî Eserler Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 53 (2011) İSTANKÖY ADASI'NIN İDARİ VE SOSYAL YAPISI (1839-1914) Öz   PDF
Yakup AHBAB
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi İtalya'nın Tunus'ta Üstünlük Teşebbüsü, Cedeyda Meselesi ve Osmanlı Devleti'nin Müdahalesi Öz   PDF
Abdurrahman Çaycı
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi İttihadcılar ve Makedonya İhtilal Komiteleri: İttihad ve Terakki Hükümetinin Başlamasına Kadar İlişkiler, Pazarlıklar ve Sonuçları Öz   PDF
M. Hacısalihoğlu
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi İzmir Hanları ve Çarşıları Hakkında Ön Bilgi Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi İzmir Rıhtımı İnşaatı ve İşletme İmtiyazı Öz   PDF
Mübahat S. Kütükoğlu
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi İzmir Şehri Osmanlı Medreseleri Hakkında Ön Bilgi Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi İzmir Suları, Çeşme ve Sebilleri İle Şadırvanları Hakkında Bir Araştırma Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi İzmir'e Aid Bazı Kitabeler ve Notlar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi İzmir'in Hisar veya Yakub - Bey CamiÊ¿i Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II İzmir'in Yunanlılar Tarafından İşgaline Tepki Olarak Konya Merkezinden ve İlçelerinden Gönderilen Protesto Telgrafları Öz   PDF
Osman Akandere
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi İznik'te "Büyük Hamam" ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 64 (2016) JAPONYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NIN BALKAN SAVAŞLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ Öz   PDF
Uğur ALTIN
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Jean Ganiage, Les origines du protectorat français en Tunisie 1861-1881 Öz   PDF
Abdurrahman Çaycı
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Jehuda L. Wallach, Anatomie einer Militaerhilfe, "Die preussisch - deutschen Militaer missionen in der Türkei 1835-1919", Düsseldorf 1976 Öz   PDF
Rifat Önsoy
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Kabakçı Mustafa Ayaklanmasına Dair Bir Tarihçe Öz   PDF
Fahri Ç. Derin
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Kadı Beyzavî'nin Tarihe Dair Eseri Nizamü't-Tevarih'in Türkçe Tercümesi Hakkında Öz   PDF
Fahameddin Başar
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Kalenderhane Camii Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi Kalkaşandî'nin Bilinmeyen Bir Eseri "Measirü'l-İnafe" Öz   PDF
İbrahim Kafesoğlu
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Kamaniçe Muhafızlarının Çektiği Öz   PDF
Orhan Şaik Gökyay
 
Sayı 43 (2006) KANGLILARIN/KANKLILARIN MENŞEİ MESELESİ Öz   PDF
Osman YORULMAZ
 
Toplam 800 ögeden 301 - 400 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 1015-1818