Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi 1. Kratchkovsky, Avecles manuscrits arabes (Souvenir sur les livres et les hommes) Öz   PDF
Ahmed Ateş
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi 1071 Malazgirt Savaşı'na Kadar Bizans'ın Askerî ve Siyasî Durumu Öz   PDF
Işın Demirkent
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 1082-1302 Yılları Arasında Bizans-Venedik İlişkilerine Kısa Bir Bakış Öz   PDF
Işın Demirkent
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 13 ve 14. Yüzyıllarda Anadolu Türk Tarihi Bakımından Önemli Bir Kaynak: Menâḳıbu'l-ḲudsÄ«ya fî Menâá¹£ıb'il-unsÄ«ya Öz   PDF
Ahmed Yaşar Ocak
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi 13. Yüzyıl Anadolu Tarihine Aid Araştırmalar, Şemsüddîn Mehmed Bey Devrinde Karamanlılar Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi 13. Yüzyılda Bizans Anadolusu'nun Etnik Kompozisyonu Üzerine, Terc: Zerrin G. ÖDEN Öz   PDF
P. Charanis
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi 14. Asrın Sonunda Memlûk Ordusu Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi 14. YüzyıIda Tebriz'de Bir Hayır ve Kültür Kurumu: Şenb-i Gazan(Gazaniyye) Öz   PDF
Osman Özgüdenli
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 15. Yüzyılda Yazılmış Türkçe Mûsikî Nazariyatı Eserleri Öz   PDF
Receb Uslu
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 1518 (924) Tarihli Çemişgezek Livası Kanunnamesi Öz   PDF
Zeki Arıkan
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 1550. Yıldönümünde "Anatolius Barışı" Hakkında Düşünceler Öz   PDF
Ali Ahmetbeyoğlu
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi 1559 Bahreyn Seferine Âid Bir Rapor Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II 16. Asır Rus-Nogay İlişkileri Materyallerine Kısa Bir Bakış Öz   PDF
E. İ. Çernişev Hasan Demiroğlu
 
Cilt 12, Sayı 16 (1961): Tarih Dergisi 16. Asrın İlk Yarısında Kızıldeniz Sahillerinde Osmanlılar Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 51 (2010) 16 Kasım 1895 Antep Ermeni İsyanı Ayrıntılar   Başlıksız
Ramazan Erhan GÜLLÜ
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi 16. Yüzyılda Basra Körfezi Sahillerinde Osmanlılar: Basra Beylerbeyliğinin Kuruluşu Öz   PDF
Salih Özbaran
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 16. Yüzyılda Manisa Köyleri. 1531 Tarihli Saruhan Sancağına Âit Bir Tahrir Defterini İnceleme Denemesi Öz   PDF
Yuzo Nagata
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi 16. Yüzyılda Ruûs ve Önemi Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi 16. Yüzyılın Başlarında Erzincan Şehri (1516 - 1530) Öz   PDF
İsmet Miroğlu
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 1624 Sikke Tashîhinin Ardından Hazırlanan Narh Defterleri Öz   PDF
Mübahat S. Kütükoğlu
 
Sayı 42 (2005) 1628 Tarihli Erzurum Kanunnamesi ve Tahlili Öz   PDF
Bilgehan Pamuk
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi 1638 Bağdad Seferinde Zahire Nakline Memûr Edilen Yeni-il ve Haleb Türkmenleri Öz   PDF
İlhan Şahin
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi 1657 Tarihli Bozcaada Tahrîri ve Ada'daki Türk Eserlerine Ait Bazı Notlar Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi 17. Asır Başlarında Erdel Hadiseleri ve Bethlan Gábor'un Beyliğe İntihabı Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi 17. Asır Şairlerinden İsmetî Öz   PDF
Halûk İpekten, Şinasi Tekin
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi 17. Yüzyıl Türk Sanat Eserlerinden Bir Âbide YenicamiÊ¿ Külliyesi Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 1711 Prut Seferi İle İlgili Bazı Belgeler Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi 1727-1728 İzmir İsyanına Dair Bazı Vesîkalar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi 1787-1806 Yılları Arasında Kafkasya'da Cereyan Eden Siyasî Olaylar Öz   PDF
Cemal Gökçe
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi 18. Asırda Harem Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Nüfus Hareketleri Olarak İç Göçler Öz   PDF
İbrahim Güler
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi 18. Yüzyılda Osmanlılarda Coğrafya ve Bartınlı İbrahim Hamdi'nin Atlas'ı Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi 18. Yüzyılın Son 0n Yılında Ayanlık Müessesesi Öz   PDF
V. P. Mutafçieva
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 18. Yüzyılın Sonlannda Timar ve Zeametlerin Düzeni Konusunda Alınan Tedbirler ve Sonuçları Öz   PDF
Yücel Özkaya
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi 1807'de Rusların ve İngilizlerin Osmanlılarla Yeniden Münasebet Kurma Teşebbüsleri Öz   PDF
Fehmi İsmail
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 1821 Rum İsyanı Sonrası Sisam Adası'na Verilen Yeni Statü Öz   PDF
Ali Fuat Örenç
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I 1827 Navarin Deniz Savaşı ve Osmanlı Donanması Öz   PDF
Ali Fuat Örenç
 
Sayı 54 (2011) 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI SÜRECİNDE RUSYA ORDUSU Öz   PDF
Murat Nalçacı
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi 1881 Sakız Depremi ve Adanın Yeniden İmarı Öz   PDF
Sabri Can Sannav
 
Sayı 40 (2004): Tarih Dergisi 1890'lı Yıllarda Ermenî Komitecilerin Britanya İmparatorluğu'nun İşgali Altındaki Mısır'dan Lojistik Destek Alma Çabaları Öz   PDF
Süleyman Kızıltoprak
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 19. Asrın Başlarında Kayseri'de Ailelerin Sosyal ve Ekonomik Durumu Üzerine Bazı Gözlemleri Öz   PDF
Said Öztürk
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi 19. Yüzyıl Ortasında Erzurum'un Nüfus ve İskan Durumu Öz   PDF
İlhan Şahin
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 19. Yüzyılda Göçmen Köylerine İlişkin Bazı Yapı Planları Öz   PDF
Faruk Kocacık
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi 19. Yüzyılın Başlarındaki Savaşlar Döneminde Polathane (Akçaabad) Limanının Askerî Önemi Öz   PDF
Mustafa Aydın
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 2. Abdülhamîd Devrinde Gelen İlk Alman Askerî Heyeti Hakkında Öz   PDF
Kemal Beydilli
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 2. Abdülhamîd'in Çin Müslümanlarını Sünnî Mezhebine Bağlama Gayretlerine Dair Bir Belge Öz   PDF
İhsan Süreyya Sırma
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi 2. Abdülhamîd'in Hilafeti Hakkında Yazılmış Bir Risale ve Bununla İlgili Kırk Hadis Öz   PDF
İhsan Süreyya Sırma
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 2. Abdülhamîd'in Husûsî Mektub ve Telgrafları Öz   PDF
Abdülkadir Özcan, İlhan Şahin
 
Cilt 10, Sayı 14 (1959): Tarih Dergisi 2. Bayezid'in Âilesi Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi 2. Bayezid'in Ölümü Meselesi Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Cilt 10, Sayı 14 (1959): Tarih Dergisi 2. Bayezid'in Tahta Çıkışı Sırasında İsyanbul'da Vukûa Gelen Hadiseler Üzerine Notlar Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi 2. Meşrutiyet Dönemi Seçim Sistemi ve 1912 Seçimlerinde İzmit Sancağında Uygulanışı Öz   PDF
Kenan Olgun
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi 2. Murad'ın İstanbul Muhasarası Hakkında Bir Eser Öz   PDF
Zafer Taşlıklıoğlu
 
Cilt 9, Sayı 13 (1958): Tarih Dergisi 2. Mustafa'ya Dair Bir Risale Öz   PDF
Fahri Ç. Derin
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi 20. Asrın İlk Çeyreğinde Şarkîkarahisar (Şebinkarahisar)'ın Karşılaştığı Felaketler Öz   PDF
Arzu Terzi
 
Sayı 50 (2009) 27 Mayıs 1960 Öncesi Türkiye'de Sol Akımlar Öz   PDF
Savaş Açıkkaya
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi 3. Ahmed Devrinde Şark Seferine İştirak Edecek Ordu Esnafı Hakkında Vesîkalar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 12, Sayı 16 (1961): Tarih Dergisi 3. Selim ve 4. Mustafa Devirlerine Âid Georg Oğulukyan'ın Rûznamesi Öz   PDF
Hrand D. Andreasyan
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi 3. Selim'in Türk Topçuluğuna Dair Bir Hatt-ı Hümayûnu Öz   PDF
Turgud Işıksal
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 4. Murad'ın Revan Seferi Menzilnamesi Öz   PDF
Nezihi Aykut
 
Sayı 50 (2009) 50. sayısında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Öz   PDF
Mahmut Ak
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi A. Zajaczkowski, Karaims in Poland, Varşova 1961 Öz   PDF
Çağatay Bediî İbrahimoğlu
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi A. Zeki Velîdî Togan, Oğuz Destanı, İstanbul 1972 Öz   PDF
Ahmed B. Ercilasun
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Abaza Mehmed Paşa Öz   PDF
Hrand D. Andreasyan
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi Abbasîler Devrine Âid Madalyalar Öz   PDF
İbrahim Artuk
 
Sayı 42 (2005) Abbasiler Dönemi Ermeni İsyanları (750-886) Öz   PDF
Ali İpek
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Abbasîler ve Endülüs Emevîleri Zamanında Basılmış Mühim Sikkelerden Birkaçı Öz   PDF
İbrahim Artuk
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Abdurrahman Gubarî'nin Hayatı ve Eserleri Öz   PDF
İsmet Parmaksızoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Ahlat Emiri Bektimur'un Sikkesi Öz   PDF
İbrahim Artuk
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Ahlat ve Çevresinde, 1945'te Yapılan Tarîhî ve Arkeolojik Tedkîk Seyahati Raporu Öz   PDF
İbrahim Kafesoğlu
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Ahmed b. Mahmûd'un Selçuknamesi (ölm. 1569-1570) Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 53 (2011) AHMED ZEKİ VELİDÎ TOGAN'IN YETENEĞİ VE BİLGİ BİRİKİMİNDEN BAZI AYRINTILAR Öz   PDF
Nuri Yüce
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Ahmedî'nin Bilinmeyen Birkaç Eseri Öz   PDF
Nihad M. ÇETİN
 
Sayı 51 (2010) Ahmet Demirel, İlk Meclisin Vekilleri, İstanbul 2010 Ayrıntılar   Başlıksız
Seydi Vakkas TOPRAK
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Akbaş Cephaneliği Baskını Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi Akdeniz'de Korsanlara Esir Düşen Abdi Çelebi'nin Mektubu Öz   PDF
Halil Sahillioğlu
 
Sayı 54 (2011) AKDENİZ'DE TÜRK-AMERİKAN TİCARİ İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASINDA KAPTAN WILLIAM BAINBRIDGE'İN İSTANBUL SEYAHATİNİN ÖNEMİ Öz   PDF
Göknur Akçadağ
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Aktamar Kilisesi Öz   PDF
Hrand D. Andreasyan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Alaüddîn Keykubad ve Halefleri Zamanında Selçuklu - Küçük Ermenistan Hudûdları Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 58 (2013) Ali Arslan, Mustafa Selçuk, Mehmet Nam, Türkiye'nin İlk ve Tek Kız Üniversitesi İnas Darülfünunu (1914-1919), İdil Yayıncılık, İstanbul 2012 Öz   PDF
Fatma Zehra Beyaz
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Ali Ferruh Bey'in Doğu-Rumeli'de "Lisan-ı Osmanî ve Sikke·i Osmanî" Meselesine Âit 1903 Tarihli Bir Raporu Öz   PDF
Eşref Eşrefoğlu
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Ali İhsan Gencer'in Ardından Öz   PDF
Sabahattin Özel
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Âlî Paşa'nın Fransızca Bir Mektubu Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Ali'nin Ê¿Ayn'ı: 17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Bürokrasisinde Katib Rumuzları Öz   PDF
Feridun Mustafa Emecen
 
Sayı 53 (2011) ALMANYA'NIN İSLÂM STRATEJİSİ MİMARLARINDAN MAX VON OPPENHEİM VE BU KONUDAKİ ÜÇ MEMORANDUMU Öz   PDF
Kadir Kon
 
Sayı 54 (2011) ALTIN ORDA HANLIĞINDA HAKİMİYET ANLAYIŞI ve KARAÇİ BEYLERİN ORTAYA ÇIKIŞI Öz   PDF
Hayrunnisa Alan
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Amerika Birleşik Devletleri ve Ermeni Meselesi (1890-1900) Öz   PDF
Recep Karacakaya
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Amerika'nın Cezayir İle Olan İlişkileri (1785-1816) Öz   PDF
Mine Erol
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Amerika'nın Tarihinde Göçmenlerin Yeri Öz   PDF
Sencer Tonguç
 
Sayı 56 (2012) Amerikan Büyük Elçisi H. Mogenthau'nun Türk Algısı Öz   PDF
İSMAİL KÖSE
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Amerikan Edebiyatında Zenciler Öz   PDF
Sencer Tonguç
 
Sayı 40 (2004): Tarih Dergisi Ami Ayalon, Language and Change in the Middle East the Evolution of Modern Political Discourse, New York, Oxford Üniversitesi, 1987, 196 sayfa Öz   PDF
Süleyman Kızıltoprak
 
Sayı 42 (2005) Ana Çizgileriyle Türkiye'de Coğrafya Biliminin Tarihi : Dönemler ve ÖZellikleri Öz   PDF
Deniz Ekinci
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Anadolu Beğlikleri'nde Orduya Genel Bir Bakış Öz   PDF
Zerrin Günal Öden
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Anadolu Beylikleri ve Şehir Tarihleri Üzerine Bibliyografya Denemesi Öz   PDF
Zerrin Günal Öden
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Anadolu'da Demir Çağı Hakkında Öz   PDF
Erol Tümertekin
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Anadolu'da Haçlılarla Savaş Öz   PDF
Ebru Altan
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Anadolu'da Sasaniler ve Romalılar, M.S. 226-363: Emperyal İdeoloji ve Kriz Öz   PDF
Turhan Kaçar
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi Anadolu'da Selçuklu Kervansarayları Öz   PDF
M. Kemal Özergin
 
Sayı 42 (2005) Anatolia After tge Fourth Crusade Öz   PDF
Ebru Altan
 
Sayı 41 (2005) ANTİK ÇAĞLARDA GELİBOLU BERZAHINDA İNŞA EDİLEN SAVUNMA DUVARLARI Öz   PDF
Mehmet Fatih YAVUZ
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Arabca Eserlere Dair Bir Katalog Hakkında Öz   PDF
Ramazan Şeşen
 
Sayı 65 (2017) ARAPÇA KAYNAKLARA GÖRE SULTAN ALP ARSLAN’IN ÖLÜMÜ VE DEFNEDİLDİĞİ YER Öz   PDF
Abdülkerim ÖZAYDIN
 
Sayı 62 (2015) ARAPGİR ONAR KÖYÜ KAYA MEZARLARI Öz   PDF
Recep Özman
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Argun: Bir Türkmen Boyu Öz   PDF
Hayrunnisa A. Akbıyık
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar). Hazırlayan İsmet Binark. Başbakanlık Basım evi, Ankara 1979, S. 79 + 285 Öz   PDF
Attila Çetin
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Artuklular ve Haçlılar (Haçlıların Bölgeye Gelişlerinden Belek'in Ölümüne Kadar 1098- 1124) Öz   PDF
Aydın Usta
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi Aşık Çelebi Tezkiresi Öz   PDF
Orhan Şaik Gökyay
 
Sayı 52 (2010) Askerî Tarih Çalışmaları İçin Bir Sentez Aracı Önerisi 3T: Teşkilat, Techizat, Tefekkürat Ayrıntılar   PDF
Cevat ŞAYİN
 
Sayı 43 (2006) ASKERÎ TEFTÎŞ KOMİSYONU'NUN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ Öz   PDF
Adem ÖLMEZ
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi Atik Ali Paşa Camiinin Türk Mimarî Tarihindeki Yeri (8 Levha) Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi Avni Öztüre, Nicomedia İzmit Tarihi, İstanbul 1969 Öz   PDF
İbrahim Artuk
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Avusturya-Osmanlı Çekişmelerinin Dahilî Etkileri Öz   PDF
Karl Vocelka
 
Sayı 65 (2017) AYDIN VİLAYETİ’NDE MEYDANA GELEN ADLÎ VAKALAR VE BU VAKALARA KARIŞAN SUÇLULARA DAİR BAZI SAYISAL VERİLER (1876-1880) Öz   PDF
Adem KORKMAZ
 
Sayı 54 (2011) Ayşe Özkan, Miloş'tan Milan'a Sırp Bağımsızlığı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2011, XIII+378 s. Öz   PDF
Nurbanu Duran
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Ayvansarayî Hafız Hüseyin ve Eserleri Öz   PDF
Günay Kut, Turgut Kut
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi Azerbaycan'da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedanı Sac Oğulları Öz   PDF
Hakkı Dursun Yıldız
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Azerbaycan'da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedanı: Sac Oğulları, 3. Ebu'l-Kasım Yusuf Öz   PDF
Hakkı Dursun Yıldız
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi Ḥikmat al-Mavt Risalesi İbn Sîna'nın mıdır? Öz   PDF
Ahmed Ateş
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar), 1. cild, Ankara 1971 Öz   PDF
Tuncer Baykara
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi Balatlı Georg'a Göre Edirne VakÊ¿ası Öz   PDF
Hrand Andreasyan
 
Sayı 57 (2013) BALKAN DEVLETLERİNİN İTTİFAK ARAYIŞI VE OSMANLI DEVLETİ Öz   PDF
Suat Zeyrek
 
Sayı 59 (2014) BALKAN HARBİ’NDE OSMANLI ORDUSUNUN SEFERBERLİK PLANI Öz   PDF
Serkan Er
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Balkan Savaşlarına Âid Türkçe Eserler Üzerinde Bibliyografya Denemesi Öz   PDF
İsmail Eren
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi Balta-oğlu Süleyman Bey'in Kılıcı Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 4, Sayı 7 (1953): Tarih Dergisi Barcsay Akos'un Erdel Krallığına Âid Bazı Orijinal Vesîkalar Öz   PDF
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 
Sayı 55 (2012) Bartholomaeus de Jano'nun Türklerle İlgili 1438 Tarihli Bir Mektubu Öz   PDF
Altay Tayfun Özcan
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Başbakanlık Arşivi'nde Uygulanan Tasnîf Sistemi ve Kullanılan Kotlar Öz   PDF
Attila Çetin
 
Sayı 55 (2012) Bashkir in the Travel Books of the 19th Centur Öz   PDF
İSMAİL MANGALTEPE
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Başlangıcından Petro'ya Kadar Türk-Rus Münasebetlerine Genel Bir Bakış Öz   PDF
Mehmed Saray
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Batı Anadolu'nun Az Bilinen Antik Bir Kenti Hypaipa Tarihi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Veli Sevin
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Bayburt Yöresinde Bir Külliye, Bir Kitabe ve Bir Vakfiye Öz   PDF
Hamza Gündoğdu
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi "Bediz" Kelimesinin Runik Yazılardaki Yorumu, Terc: Mehmet ZEREN Öz   PDF
S. G. Kljachtornyj
 
Sayı 53 (2011) BENÎ KURAYZA GAZVESİ İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İBN HİŞÂM ÖRNEĞİ Öz   PDF
Mahmut KELPETİN
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Bernard F. REILLY, The Medieval Spains, Cambridge Univercity Press yay. 209 s. + 4 Harita, 80, Cambridge 1993 Öz   PDF
Birsel Küçüksipahioğlu
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Bernard Lewis , İslam in History, ldeas, Men and Evenis in the Middle East, London 1973 Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London 1961 Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Berthold Spuler, Les Mongois Dans L'Histoire, Paris 1961, 198 sf. Öz   PDF
Hüseyin Salman
 
Cilt 4, Sayı 7 (1953): Tarih Dergisi Beş Yüzüncü Fetih Yılı Münasebetiyle Bazı Düşünceler Öz   PDF
A. Hamid Ongunsu
 
Sayı 62 (2015) BEŞE UNVANI HAKKINDA Öz   PDF
Turan Açık
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Beyrut Vilayeti'nde Amerikan Misyoner Okulları ve Suriye Protestan Koleji Öz   PDF
Şamil Mutlu
 
Cilt 12, Sayı 16 (1961): Tarih Dergisi Bika Emîri Nasıre'd-dîn Muhammed ibn Al-Haneş'e Âid Bir Vesîka Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 54 (2011) BİR ASAYİŞSİZLİK HAREKETİ OLARAK ALİ BATI OLAYI (1913-1919) Öz   PDF
Abdulnasır Yiner
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi Bir Ermenî Kaynağına Göre Celalî İsyanları Öz   PDF
Hrand D. Andreasyan
 
Sayı 63 (2016) BİR HAYALİN PEŞİNDE YÜZ YIL: KUDÜS VE İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNİ BİRLEŞTİRME ÇABALARI (1650-1750) Öz   PDF
Ensar Köse
 
Sayı 58 (2013) BİR SELÇUKLU HÂTÛNU'NUN EVLİLİKLERİ: SAFİYYE HÂTÛN Öz   PDF
Suat Kaymak
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Bir Türk Kadısının Esaret Hatıraları Öz   PDF
İsmet Parmaksızoğlu
 
Sayı 60 (2014) Bir Vakıf Şartı Olarak Atina Balı Meselesi: Acaba Hangi Atina Öz   PDF
NURDAN ŞAFAK
 
Sayı 48 (2008) Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Marmara Denizi'nde Bir Dalyan Projesi Öz   PDF
Bülent Bakar
 
Sayı 41 (2005) BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ'NİN BİR GÖRGÜ TANIĞI: RAIMUNDUS AGUILERS Öz   PDF
Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Birinci Haçlı Seferinin Bir Görgü Tanığı: Fulcherius Carnotensis Öz   PDF
Ebru Altan
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Birinci Uluslararası Türkiye Sosyal ve Ekonomi Tarihi Kongresi Öz   PDF
Salih Özbaran
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Birkaç Söz Öz
M. Cavid Baysun
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Bizans İkonografyasında Îsa Öz   PDF
Philipp Schweinfurth
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Bizans İmparatorluğu'nun Türkler'e Karşı Alan ve Katalanlar İle İttifakı Öz   PDF
Zerrin Günal Öden
 
Sayı 50 (2009) Bizans Tarihçisi Menandros'ın Türkler (Gök- Türkler) hakkında Verdiği Bilgiler Öz   PDF
Ali Ahmetbeyoğlu
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Bizans'ta Yüksek Mektebler Öz   PDF
A. Adnan Adıvar
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi BOSWORTH, C. E. The İslamic Dynasties (İslam Sülaleleri) , Oxford Üniversitesi, 18 + 245, Edinburg 1967 Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi Bozkır Medeniyetlerinin Kısa Kronolojisi Öz   PDF
Taner Tarhan
 
Sayı 59 (2014) Bülent Yıldırım, Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, 255 sayfa. Öz   PDF
Ramazan Erhan Güllü
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Bulgaristan'da "Müstesna Vakıflar" Sorunu ve 1909 Yılı Komisyon Kararları Öz   PDF
Neriman Ersoy Hacısalihoğlu
 
Sayı 51 (2010) Bulgarları Oluşturan Boylardan Kutrigurlar ve Utigurlar Ayrıntılar   PDF
Ali AHMETBEYOĞLU
 
Sayı 65 (2017) BULGARLARIN OLUŞUMU VE BULGAR DEVLETLERİNİN KURULUŞUNDA ONOGURLARIN YERİ MESELESİ Öz   PDF
Ali AHMETBEYOĞLU
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi Büyük Selçuklu Devleti Emîri Atabeg Çavlu Sakavu Öz   PDF
Cihan Piyadeoğlu
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Büyük Selçuklu Emîri Kürboğa Öz   PDF
Abdülkerim Özaydın
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Camiu't-tevarîh'in Selçuklular Kısmının Yeni Bir Neşri Münasebetiyle Öz   PDF
Osman G. Özgüdenli
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi Çanakkale'de Kara Menderes Çevresindeki Eski Köy Yerleşmeleri Öz   PDF
Aşkıdil Akarca
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi Carl Göllner, Turcica, Die Europäischen Türkendrucke des 16. Jahrhunderts, Bükreş-Berlin 1961 Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Cemal Tukin: Hayatı - Eserleri Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Sayı 54 (2011) CEMEL VAKÊ»ASIʼNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: LİNDA D. LAU ÖRNEĞİ Öz   PDF
Mahmut Kelpetin
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Cenabî'ye Göre Türkiye'de Selçuklular Öz   PDF
Muharrem Kesik
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, Derleyen Salih Özbaran, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları no: 31, İzmir 1984, 8 + 157 Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi Çerkez Kıyılarında İngilizler (1829-1837) Öz   PDF
Mustafa Aydın
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Çesar veya İmparator ? Jitvatorok Andlaşması'ndan (1606) Sonra Roma Kayzerlerinin Osmanlılar Tarafından Telakkubu Hakkında, Terc: Yusuf Alperen AYDIN Öz   PDF
Markus Köhbach
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türkler'de Âile Öz   PDF
Abdülkadir Donuk
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi Cevdet Paşa, Tezakir, Yayımlayan Ord. Prof. M. Cavid Baysun, c. 3, Ankara 1963 Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi Cevdet Paşa'nın İşkodra'ya Me'mûriyetine Aid Vesîkalar Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi Cevdet Paşa'nın İşkodra'ya Meʾmûriyetine Aid Vesîkalar Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Cevdet Paşa'nın İşkodra'ya Meʾmûriyetine Aid Vesikalar Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Cevdet Paşa'nın İşkodra'ya Meʾmûriyetine Aid Vesikalar Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Cevrî Tarîhi'nin Mahiyet ve Kıymeti Öz   PDF
Orhan Fuad Köprülü
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi Cezayir-i Bahr-ı Sefid Eyaletinin Kuruluşu Öz   PDF
İdris Bostan
 
Sayı 41 (2005) CEZÂYİR-İ IRÂK-I ARAB VEYA ŞATTÜ'LARAB'IN FETHİ- ULYANOĞLU SEFERİ- 1565-1571 Öz   PDF
Abdurrahman SAĞIRLI
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi Cezzar'ın Mısır'daki Hayatı Hakkında Bir Araştırma Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 54 (2011) Cihan Piyadeoğlu, Selçuklular'ın Kuruluş Hikayesi Çağrı Bey, Timaş Yay., İstanbul 2011, 157 s. Öz   PDF
Fırat Boztaş
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi Clifford Edmund Bosworth, the Ghaznavids, Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran, 994-1040 Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Colonia Iulia Concordia Apamea Sikkeleri Öz   PDF
E. Bosch
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Colonia Iulia Concordia Apamea Sikkeleri 2, Kronoloji Öz   PDF
E. Bosch
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Colonia Iulia Concordia Apamea Sikkeleri 3 Öz   PDF
E. Bosch
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi Cuci Ulusu ve Ak-Orda (Altın-Orda ), Gök-Orda Hanlıkları Öz   PDF
Mustafa Kafalı
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Cüveynî ve Moğol Mezalimi Öz   PDF
Abdülkadir Donuk
 
Sayı 55 (2012) Cyprus Society and Culture 1191-1374 (Kıbrıs Toplum ve Kültür 1191-1374), ed. Angel Nicolaou-Konnari, Chris Schabel, Brill, Leiden 2005, 403 s. Öz   PDF
Ahmet Usta
 
Cilt 4, Sayı 7 (1953): Tarih Dergisi Damad İbrahîm Paşa Devrinde Lale Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Damad İbrahîm Paşa Devrinde Lale Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi Damad İbrahîm Paşa Devrinde Lale Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi Damad İbrahim Paşa Evkafına Dair Vesîkalar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi Dardanos Şehri Yakınındaki Tümülüs'te Yeni Bulunan Grekçe Kitabeler Öz   PDF
Zafer Taşlıklıoğlu
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi Darulfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası'ndaki Makaleler ve Yazarları Öz   PDF
Fahameddin Başar
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi David Nicole, The Normans (Normanlar), Osprey Publishing Ltd., İngiltere 1999, 64 sayfa Öz   PDF
Birsel Küçüksipahioğlu
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Değerli Hocam Prof. Dr. Fikret Işıltan (1915 - 1997) Öz   PDF
Işın Demirkent
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Delhi Türk Sultanı Alaeddîn Halacî'nin Moğol Siyaseti Öz   PDF
Haluk Kortel
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi Delhi Türk Sultanlığı'nda Saray Hayatından Bazı Kesitler (1206 - 1414) Öz   PDF
S. Haluk Kortel
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Demirciler ve Fatih Darüşşifası Mescidleri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi Demirciler ve Fatih Darüşşifası Mescidleri Hakkında Bazı Yeni Notlar Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi Deşt-i Kıpçak ve Cuci Ulusu Öz   PDF
Mustafa Kafalı
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Deux Iettres de David 10 du Kartli (Etudes Turco-Safavides, 9) Öz   PDF
Jean-Louis Bacque Grammont
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Devrin yazarlarının kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal. Hazırlayanlar: Mehmet Kaplan - İnci Enginün - Birol Emil - Necat Birinci - Abdullah Uçman, Kültür Bakanlığı yayınları: 879, Atatürk Dizisi: 3,1/1-2, İstanbul 1981 S. 24 + 1180 Öz   PDF
İlhan Şahin
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi Die Byzantinische Herrschaft Auf Der Balkanhalbinsel Bis Zum 14. Jahrhundert Öz   PDF
Işın Demirkent
 
Sayı 52 (2010) Dimitri E. MİŞİN, Sakaliba (Slavyane) v İslamskom Mire v Ranneye v Srednevekovye (Erken Ortaçağ'da İslam Dünyasında Sakâlibe/Slavlar), Moskva 2002. Ayrıntılar   PDF
Erman ŞAN
 
Sayı 58 (2013) DİNİ İNANÇ VE UNSURLARIN MALAZGİRT ZAFERİ'NDEKİ ROLÜ Öz   PDF
Zikrullah Muhammedî
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi Dionysos Dini ve Tragedia Öz   PDF
Zafer Taşlıklıoğlu
 
Sayı 57 (2013) DİŞÇİLİK ÂLEMİ MECMUASI (1924-1929) Öz   PDF
Mustafa Selçuk
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Diyarbekir Beylerbeyliği'nin İlk İdarî Taksîmatı Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Doç. Dr. Bahriye Üçok, İslam Tarihi, Emevîler - Abbasîler, Ankara 1968, s. 208, H. 2, R. 7 Öz   PDF
Hakkı Dursun Yıldız
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Doğu Anadolu'da Yeni Arkeolojik Keşifler Van-Yedisalkım (Put) Köyü Boyalı Mağara Resimleri Öz   PDF
Oktay Belli
 
Sayı 51 (2010) Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu (20-22 Aralık 2010 Tekirdağ), Bildiriler I-II, editörler Doç. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, Yard. Doç. Dr. Ali Tilbe, Tekirdağ 2010 Ayrıntılar   Başlıksız
Metin ÜNVER
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi Doktor Abdülhak Adnan Adıvar 1882-1955 Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Sayı 42 (2005) Dördüncü Haçlı Seferi'nden Sonra Anadolu Öz   PDF
Ebru Altan
 
Sayı 43 (2006) DÖRT TEKERLEKLİ YÜK ARABALARINDAN KÖŞKLERE HUN KADINI VE KULLANDIĞI ZİYNET EŞYALARI Öz   PDF
Ali AHMETBEYOĞLU
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi Dr. Şirin Beyanî, Tarîh-i Âl-i Celayir, Tahran 1345 Öz   PDF
İsmail Aka
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Dünkü Fransızlar: Blak Bey ve Oğlu Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi Dürzî Tarihine Dair Notlar Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Ebû Bekr Muhammed İbn Raik ve Emîru'l-Ümeralığı Öz   PDF
Ahmed Ağırakça
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Ebû Haldûn SâtıÊ¿ El-Ḥuşarî. Müzekkirati fi'l-Ê¿Irak. Beyrut 1967 Öz   PDF
Osman Öztürk
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Eçmiyazin'de Krimyan'ın Katagigosluk Dönemi ve Osmanlı - Eçmiyazin İIişkilerinin Bozulması Öz   PDF
Ali Arslan
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Sayı 4, Nisan 1972 (Erzurum 1973) Öz   PDF
Fahri Ç. Derin
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi Edebiyat Fakültesi'nin Büyük Kaybı: Profesör Sadreddin Celal Antel Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi Edebiyat Fakültesi'nin Irak'ta Yapmış Olduğu Tedkîk Seyahati Öz   PDF
Adnan Pekman
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Edirne AÊ¿yanı Dağdeviren-oğlu Mehmed Ağa Öz   PDF
Cemal Gökçe
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi Eğrikapılı Rasim Efendi Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Sayı 64 (2016) EİRENE’NİN SALTANATI DÖNEMİNDE BİZANS ANADOLU’SUNUN SAVUNMASI Öz   PDF
Murat KEÇİŞ, Cüneyt GÜNEŞ
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi El-Cevaib Gazetesi ve Yayım Öz   PDF
Attila Çetin
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi Elçi Hanı Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Emîr Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyyeti Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi Emîr Timur'un Soyuna Dair Bir Araştırma Öz   PDF
A. Zeki Velidi Togan
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi Enez'de Yunus Kaptan Türbesi ve Has Yunus Bey'in Mezarı Hakkında Araştırma Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 52 (2010) Erdoğan MERÇİL, Selçuklularda Saraylar ve Saray Teşkilatı, İstanbul 2011. Ayrıntılar   PDF
Nevzat KELEŞ
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Eremya Çelebi'nin Yangınlar Tarihi Öz   PDF
Hrand D. Andreasyan
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi Erich Prokosch, Krieg und Sieg in Ungarn. Die Ungarn Feldzüge des Grosswesirs Köprülüzade Fazıl Ahmed Pascha 1663 und 1664 nach den "Kleinodien der Historien" seines Siegelbewahrers Hasan Ağa, Graz-Wien-Köln 1967 Öz   PDF
Kemal Beydilli
 
Sayı 61 (2015) ERKEN DÖNEM SASANİLER’DE KADIN VE HANEDAN Öz   PDF
Muhammet Yücel
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi Eski Fatih CamiÊ¿i Meselesi Öz   PDF
Robert Anhegger
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Eski Türk Devlet Teşkîlatında "Tarhan" Ünvanı ve Tarihî Gelişmesi Öz   PDF
Abdülkadir Donuk
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Eski Türk İçeceklerinden "Begni" Üzerine Bir Deneme Öz   PDF
Hüseyin Salman
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Eyyûbî Efendi Kanunnamesi Hakkında Yeni Bir Değerlendirme Öz   PDF
Abdülkadir Özcan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Eyyûbî'nin Menakıb-ı Sultan Süleyman'ı Öz   PDF
Robert Anhegger
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi F. Th. Dijkema, The Ottoman Historical Monumental lnscriptions in Edirne, Leiden E. J. Brill 1977 Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Fars'taki Selçuklu Hakimi Resültegin'in Bir Altın Sikkesi Öz   PDF
N. M. Lowick
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Fatih Devri Kütüphaneleri ve Molla Lütfî Hakkında Birkaç Not Öz   PDF
İsmail E. Erünsal
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi Fatih Devrinde Osmanlı Memlûklu Münasebetleri Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Fatih İle Çağdaş Bir Memlûklu Sultanı: Aynal El-Ecrûd (1453-1460) Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 55 (2012) Fatih Sultan Mehmed Döneminde Karaman Bölgesinden İstanbul'a Nakledilen Nüfus Öz   PDF
YAHYA BAŞKAN
 
Sayı 41 (2005) FATİH SULTAN MEHMED'DEN II. BAYEZİD'E AYASOFYA VAKIFLARI VE 1489-1491 TARİHLİ VAKIF MUHASEBELERİ Öz   PDF
Yaşar BAŞ
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Fatih'in Ölümü Meselesi Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Fatih'in Teşkîlat Kanûnamesi ve Nizam-ı Âlem İçin Kardeş Katli Meselesi Öz   PDF
Abdülkadir Özcan
 
Sayı 59 (2014) FATIMÎ HALİFESİ EL-MÜSTANSIR BİLLÂH DÖNEMİNDE MISIR’DA YAŞANAN SOSYO-EKONOMİK VE SİYASÎ BUHRAN ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Mustafa Alican
 
Sayı 59 (2014) FÂTIMÎLER İLE SİCİLYA VE GÜNEY İTALYA ARASINDAKİ MÜNASEBETLER Öz   PDF
Ömer Tokuş
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Fekete Lajos, Ostrogon Sancağı'nın 1570 Yılı Vergi Tahrîri Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Felhi İsfendiyaroğlu, Galatasaray Tarihi Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Ferhat G. TURANLI, Litopısnı Tvori M. Senaʾî ta H. Sultana: Yak İstoriçni Cerela, Kıyiv, 2000, 312 s., 16 Resim, 3 Harita Öz   PDF
Kemal Özcan
 
Sayı 51 (2010) Feridun M. Emecen, Yavuz Sultan Selim, İstanbul 2010 Ayrıntılar   Başlıksız
Fırat BOZTAŞ
 
Sayı 45 (2007) Fernand Braudel, Bellek ve Akdeniz. Tarihöncesi ve Antik Çağ, İstanbul 2007 Öz   PDF
Gürkan Ergin
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi Feroz Ahmad, İttihad ve Terakki 1908 -1914 (Jön Türkler), Çev. Nuran Ülken. İstanbul 1971 Öz   PDF
Cemal Gökçe
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Feth B. Hakan Öz   PDF
Olga Pinto
 
Sayı 44 (2006) Fetret Devri - IV: İsa Çelebi Öz   PDF
Ş. Nezihi Aykut
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Feyzullah Efendi'nin Kendi Kaleminden Hal Tercümesi Öz   PDF
Ahmed Türek, F. Çetin Derin
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi Feyzullah Efendi'nin Kendi Kaleminden Hal Tercümesi Öz   PDF
Ahmed Türek, F. Çetin Derin
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi Fındıklı Semtinin Tarihi Hakkında Bir Araştırma Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi Fındıklı Semtinin Tarihi Hakkında Bir Araştırma Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Fırka-i İslahiye ve Yapmış Olduğu İskan Öz   PDF
Yusuf Halaçoğlu
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi First International Symposium on Studies in the History of Arabia: Sources of the History of Arabia (Arabistan Tarihi ile ilgili araştırmalar hakkında ilk milletlerarası sempozyum: Arabistan Tarihinin Kaynakları ) Öz   PDF
Salih Özbaran
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Four documents from John Rylands Turkish MS. No. 145 Öz   PDF
C. M. İmber
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Fransa'nın Cezayir'e Tecavüzü (1827) Öz   PDF
Ercümend Kuran
 
Sayı 52 (2010) Fransa'nın Osmanlı Devleti'ndeki Katolikleri Himaye Hakkı ve Bunun Sona Ermesi Ayrıntılar   PDF
Abdurrahman BOZKURT
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi Franz Babinger, Drei Stadtansichten von Konstantinopel, Galata (Pera) und Skutari aus dem Ende des 16. Jahrhunderts Denkshriften der Österreichischen Akademie der Wissenchaften, phil.-hist. Klasse, 77. cilt, 3. risale, Wien 1959 Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi Franz Babinger, Zwei Stambuler Gesamtansichten aus den Jahren 1616 und 1642, Abhandlungen der Bayer. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Neue Folge, sayı 50, München 1960 Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi Gaius Julius Caesar'ın Tarihçi Yönü Öz   PDF
Oktay Akşit
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Galata Hakkında İki Kitab ve Bu Münasebetle Bazı Notlar Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 64 (2016) GALATA’DA ERMENİ SARRAFLAR VE KREDİ İLİŞKİLERİ (1700-1720) Öz   PDF
Metin Ziya KÖSE
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi Gazavat-ı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya Dair Öz   PDF
Ercümend Kuran
 
Sayı 43 (2006) GAZNELİ VEZİRİ AHMED B. ABDÜSSAMED VE SULTAN MES'ÛD İLE MÜNASEBETLERİ Öz   PDF
Cihan PİYADEOĞLU
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi Gazneliler'in Kirman Hakimiyeti (1031 - 1034) Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 45 (2007) Geç Dönem Asya Hun Devletleri Sikkeleri Öz   PDF
Tilla Deniz Baykuzu
 
Sayı 59 (2014) GENERAL MOSELEY’İN AMERİKAN MANDASI VE ANADOLU’DA KURULMASI PLANLANAN ERMENİ DEVLETİ İLE İLGİLİ RAPORU Öz   PDF
İsmail Köse
 
Sayı 52 (2010) Girit ve Birleşik Devletler, 1866-1869 Ayrıntılar   PDF
Arthur J. MAY, Tarık DEMİR
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi Göçebelerin İbtidaî Cemaat Hayatlarını Anlatan Çok Eski Bir Âdet Öz
L. P. Potapov
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Goleşti (Romanya)'de Küçük Bir Türk Hatırası. Alemdar Mustafa Adına H. 1221 (=1806) Tarihli Bir Kitabe Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi Golschani Abdolkarim, Bildungs und Erziehungswesen Persiens im 16. und 17. Jahrhundert, Hamburg 1969 Öz   PDF
M. Şefik Keçik
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Grek Kültürü ve Yakın Şark Öz   PDF
Afif Erzen
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Grundbegriffe der Geschichte (Tarih'in Temel Kavramları), Gütersloh 1944 Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi Gur Devletinde Bir Türk Kumandan: Taceddîn Yıldız Öz   PDF
S. Halûk Kortel
 
Sayı 54 (2011) GÜRCİSTAN'DA TÜRKOLOJİ Öz   PDF
İlyas Üstünyer
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Gyula Németh, Attila ve Hunları Öz   PDF
Şerif Baştav
 
Sayı 54 (2011) HABSBURG ELÇİSİ WALTER LESLIE'NİN OSMANLI DEVLET YAPISINA DAİR GÖZLEMLERİ (1665) Öz   PDF
Özgür Kolçak
 
Cilt 4, Sayı 7 (1953): Tarih Dergisi Hacı Hüseyin Bağı Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Cilt 10, Sayı 14 (1959): Tarih Dergisi Hacı İvaz Paşa'ya Dair Öz   PDF
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri Öz   PDF
Işın Demirkent
 
Sayı 42 (2005) Haçlı Seferleri'nin Başından 1204'e Kadar Batılıların Bizans'ı Zapt Etme Planları Öz   PDF
Birsel Küçüksipahioğlu
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyat-ı Selatîn ve Meşahîr-i Rical, yayınlayan Fahri Ç. Derin, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi yayınları nr. 2241, İstanbul 1978, S: 16 + 207 Öz   PDF
İlhan Şahin
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Hamîdiye Hafîf Süvarî Alayları (2. Abdülhamîd ve Doğu-Anadolu Aşiretleri) Öz   PDF
Bayram Kodaman
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi "Hane" Deyimi Hakkında Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Hanköyü'nde Hüsrev Paşa CamiÊ¿i. Sultan 4. Murad'ın SadrıaÊ¿zamı Hüsrev Paşa'nın Bir Eseri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Hans-Jürgen Komrumpf, Die Territorialverwaltung im östlichen Teil der europäischen Türkei vom Erlass der Vilayetsordnung (1864) bis zum Berliner Kongress (1878) nach amtlichen Veröffentlichungen (Osmanlı resmî neşriyatına göre 1864 Vilayet Nizamnamesinden Öz   PDF
Kemal Beydilli
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Hasan Pîrniya Müşîr ed-devle ve Abbas İkbal Aştîyanî, Devre-i Tarih-i İran, Az Agoz ta inkiraz-ı Kaçariye (İran Tarihi Devresi), Tahran, 1347 (=m. 1968). 40 + 11 + 864 Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Hassa Ordusunun Temeli MuÊ¿allem Bostaniyan-ı Hassa Ocağı Öz   PDF
Abdülkadir Özcan
 
Sayı 56 (2012) Hayrettin Pınar, Tanzimat Döneminde İktidarın Sınırları. Babıali ve Hıdiv İsmail, İstanbul: Kitap Yayınevi 2012 Öz   PDF
METİN ÜNVER
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Henry Grenville, Observations sur l'état acivel de l'Empire Ottoman. The University of Michigen Press 1965 Öz   PDF
Salih Özbaran
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Herat ve Herirûd Boyu Öz   PDF
W. Barthold
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi Herbert L. Bodman Jr., Political Factions in AIeppo, 1760 - 1826, The University of North Carolina Press 1963 Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 53 (2011) Hilal Kazan, Dünden Bugüne Hanım Hattatlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul 2010, 234 s. Öz   PDF
Betül İpşirli Argıt
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Hindistan Hakkında 18. Yüzyılda Yazılmış Küçük Bir Eser Öz   PDF
İsmet Miroğlu
 
Sayı 44 (2006) Hindistan'daki Memlükler Sultanlığı Devleti ve Mısır'daki Memlükler Sultanlığı Devleti Arasında - Karşılaştırmalı bir İnceleme- Öz   PDF
es-seeyid Abdulaziz Salim
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Hocam Prof. Dr. Ali İhsan Gencer (1946-2008) Öz   PDF
Ali Fuat Örenç
 
Sayı 49 (2009) Horasan'ın Doğu Bölgesi: Kubbetü'l-İslam Belh (Büyük Selçuklular Dönemi) Öz   PDF
Cihan Piyadeoğlu
 
Sayı 55 (2012) Houari Touati, Ortaçağ'da İslam ve Seyahat, Bir Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi, (Islam Et Voyage Au Moyan Âge), Çev. Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004, 269 sayfa, 5 harita, Ek Sözlük, Kaynakça, Dizin. Öz   PDF
Seyfullah ASLAN
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Hristiyan Birliği ve 15. Asırda Osmanlı İmparatorluğu - Macaristan Münasebetleri Öz   PDF
Benda Kálmán
 
Sayı 50 (2009) Huang Weim, Osmanlı İmparatorluğu, Xian 2003 Öz   PDF
Eyüp Sarıtaş
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Hugh Kennedy, The Early Abbasid Caliphate, London 1981, S. 238, 4 harita, 2 Şecere cedveli Öz   PDF
Hakkı Dursun Yıldız
 
Sayı 48 (2008) Hülya Canbakal, 17. Yüzyılda Ayntab, Osmanlı Kentinde Toplum ve Siyaset, İstanbul 2009 Öz   PDF
Seydi Vakkas Toprak
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar'da Geleneksel Festival ve Eğlenceler Öz   PDF
Özkan İzgi
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Hunlar Meselesinin Bugünkü Hali Öz   PDF
Gyula Moravcsik
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Hürrem Sultan Öz   PDF
Ayşe Özakbaş
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Hüseyin Al, Uluslarası Sermaye ve Osmanlı Maliyesi, 1820-1875, İstanbul 2007 Öz   PDF
M. Fatih Becerik
 
Sayı 48 (2008) Huzistan Avşar Emiri Şumle ve Ahfadı Öz   PDF
Qiyas Şükürov
 
Sayı 58 (2013) I. DÜNYA SAVAŞI VE İŞGAL SÜRECİNDE İSTANBUL'DA YAŞANAN SOSYAL VE AHLAKİ ÇÖZÜLME (1914-1922) Öz   PDF
Cafer Ulu
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi İ. Metin Kunt, Bır Osmanlı valisinin yıllık Gelir - Gideri, Diyarbekir, 1670 - 1671, İstanbul 1981, S. 8 + 128 Öz   PDF
Özcan Mert
 
Sayı 62 (2015) Ian Haynes, Blood of the Provinces. The Roman Auxilia and the Making of Provincial Society from Augustus to the Severans, Oxford University Press, 2013, xviii+430 s. Öz   PDF
Oğuz Yarlıgaş
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi İane-i Harbiyye Madalyası Öz   PDF
Cevriye Artuk
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi İbn Hassûl ve "Tafdîl el-Etrak ala sair el-Ecnad" Adlı Risalesinin Tercümesi Öz   PDF
Ramazan Şeşen
 
Cilt 10, Sayı 14 (1959): Tarih Dergisi İbtihacü't-Tevarih Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 45 (2007) İdil-Ural Türk Gazetelerinde (1905-1912) Kırgız ve Kazaklar Öz   PDF
Hasan Demiroğlu
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Ignatius Mouradgea D'ohsson (Muradcan Tosunyan) Öz   PDF
Kemal Beydilli
 
Sayı 43 (2006) II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE İSTİHDAM EDİLEN İLK ALMAN ASKERÎ HEYETİNİN KOMUTANI OTTO VON KAEHLER VE HER İKİ TARAFIN BEKLENTİLERİ Öz   PDF
Necmettin ALKAN
 
Sayı 53 (2011) II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE RUSYA VE ROMANYA'DAN GELEN YAHUDİ MUHACİRLER Öz   PDF
Nurdan İPEK ŞEBER
 
Sayı 50 (2009) II. Mehmed tarafından Galatalılara Verilen 1453 Ahidnamesi ve Buna yapılan Eklemeler hakkında Yeni Bilgiler Öz   PDF
k. İlker Bulunur
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I II. Meşrutiyet'ten I. Dünya Savaşı'na Osmanlı Bahriyesine Dair Notlar Öz   PDF
Sabahattin Özel Önder Kocatürk
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi İki Bulgar Tarihçisinin İddiaları İle İlgili Mülahazalar Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi İkinci Abdülhamid'in İngiliz Siyasetine Dair Muhtıraları Öz   PDF
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Hangi Devlet İle Başlamalı? Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi İlk Rus Yıllıklarında Geçen Türk Kavimlerine Âid Şahıs İsimleri Öz   PDF
Mualla UYDU YÜCEL
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi İlm-i Nücuma Aid Bir Risalenin Tarihi Kaynak Olarak Ehemmiyeti Öz   PDF
Orhan Fuad Köprülü
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi İmad Es-Seravî ve Eseri Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi İ.Metin Kunt , Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmıanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul 1978, Boğaziçi Üniversitesi yayınları, no. 154, S: 10 + 206 Öz   PDF
Zeki Arıkan
 
Sayı 45 (2007) İngiliz Resmi Yayınına Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın İngilizlerle Son Çarpışması: Haritan Olayı (26 Ekim 1918) Öz   PDF
İsmet Üzen
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi İpşir Mustafa Paşa ve Kendisiyle İlgili Bazı Belgeler Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Irak'ta Türk- İngiliz Rekabeti: (1876-1915) Öz   PDF
Cezmi Eraslan
 
Sayı 55 (2012) İşgalden İstiklale Cezayir Öz   PDF
MEHMET NAM
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Işın DEMİRKENT, Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultan 1. Aılıç Arslan, TTK. yay. 80 s. + 3 Harita + 10 Resim, 80, Ankara 1996 Öz   PDF
Ebru Altan
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi Işın Demirkent, Ioannes Kinnamos'un Historia'sı (1118-1176), TTK- Ankara 2001, 33 + 261 sayfa, 2 ek soykütüğü + Ek Sözlük + Bibliyografya ve KısaltmaIar + Genel Dizin + 3 Harita + Resimler Öz   PDF
Ebru Altan
 
Sayı 50 (2009) "İskit" Etnıniminin Okunuşu Öz   PDF
Zaur Hasanov
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi İskitlerin Dînî İnanç ve Âdetleri Öz   PDF
Taner Tarhan
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi İslam'da Harb Sanatı Öz   PDF
V. J. Parry
 
Sayı 51 (2010) Islamic Inscriptions On The Stone Monuments In China Ayrıntılar   Başlıksız
Barbara STÖCKER-PARNIAN
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi İslamiyette İhtisabın Prensipleri Öz   PDF
Eşref Eşrefoğlu
 
Sayı 59 (2014) İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, 581 s. Öz   PDF
Sakine Akcan Ekici
 
Sayı 52 (2010) İsmail Mangaltepe, Bizans Kaynaklarında Türkler (Menandros Protektor ve Theophylaktos Simokattes), İstanbul 2009. Ayrıntılar   PDF
Fatma Aysel DINGIL
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi İsmet Miroğlu, 16. Yüzyılda Bayburt Sancağı, İstanbul 1975 Öz   PDF
İlhan Şahin
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi İstanbul Fenerbahçesi Hakkında Bazı Bilgiler Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi İstanbul Kuşatmasında İki Önemli Olay Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi İstanbul Kütüphanelerinde Tarih ve Tercüme-i Hale Dair Bilinmeyen Bazı Yazmalar Öz   PDF
Ramazan Şeşen
 
Sayı 42 (2005) İstanbul Piyasasında Pahalılığa Karşı Alınan Önlemlerden Biri : Numune Bakkallar Modeli Öz   PDF
Arzu T. Terzi
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi İstanbul Saraçhanesi ve Saraçlarına Dair Bir Araştırma Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi İstanbul Tersanesinde Açılan İlk Tıb Mektebi Öz   PDF
Ali İhsan Gencer
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Bibliyografyası Öz   PDF
Arzu Terzi
 
Sayı 50 (2009) İstanbul Üniversitesi edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Bibliyografyası Öz   PDF
Mahmut Ak
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Mart 1969, sayı 23'te, Hakkı D. Yıldız'ın Yayınladığı Bir Tenkîde Cevabı Öz   PDF
Bahriye Üçok
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Tahlîlî Bibliyografyası Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 64 (2016) İSTANBUL VE GALATA HENDEKLERİNDE KENTSEL TOPRAK KULLANIMI Öz   PDF
Ayhan HAN
 
Sayı 48 (2008) İstanbul'da Balıkçılık: XVI. Yüzyılda Dalyan Mukataaları Öz   PDF
Rıfat Günalan
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi İstanbul'da İlk Telgrafhane-i Âmire'nin Projesi (1855) Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Cami'i ve Onun Osmanlı-Türk Mimarîsindeki Yeri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi İstanbul'da "Yayla" Cami'leri ve Şehrin Tarihî Topoğrafyasının Yanlış Îzah Edilen Bir Meselesi Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi İstanbul'daki Yazma Kütüphaneleri Öz   PDF
Günay Kut
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi İstanbul'un Fethi Sırasında Bizans ve Türk Kültür Vaziyeti Öz   PDF
A. Adnan Adıvar
 
Cilt 4, Sayı 7 (1953): Tarih Dergisi İstanbul'un Fethine Dair Fatih Sultan Mehmed Tarafından Gönderilen Mektublar ve Bunlara Gelen Cevablar Öz   PDF
Ahmed Ateş
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi İstanbul'un Kapalı Çarşısı Öz   PDF
Feridun Akozan
 
Cilt 10, Sayı 14 (1959): Tarih Dergisi İstanbul'un Kaybolan Bir Eski Eseri: Kazasker Ebu'l-Fazl Mahmûd Efendi Medresesi Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 9, Sayı 13 (1958): Tarih Dergisi İstanbul'un Nüfûs Mes'elesine Dair Bazı Vesîkalar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihî Eserleri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihî Eserleri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 9, Sayı 13 (1958): Tarih Dergisi İstanbul-Bağdad-Şam Yolu Üzerindeki Mimarî Eserler Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 53 (2011) İSTANKÖY ADASI'NIN İDARİ VE SOSYAL YAPISI (1839-1914) Öz   PDF
Yakup AHBAB
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi İtalya'nın Tunus'ta Üstünlük Teşebbüsü, Cedeyda Meselesi ve Osmanlı Devleti'nin Müdahalesi Öz   PDF
Abdurrahman Çaycı
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi İttihadcılar ve Makedonya İhtilal Komiteleri: İttihad ve Terakki Hükümetinin Başlamasına Kadar İlişkiler, Pazarlıklar ve Sonuçları Öz   PDF
M. Hacısalihoğlu
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi İzmir Hanları ve Çarşıları Hakkında Ön Bilgi Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi İzmir Rıhtımı İnşaatı ve İşletme İmtiyazı Öz   PDF
Mübahat S. Kütükoğlu
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi İzmir Şehri Osmanlı Medreseleri Hakkında Ön Bilgi Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi İzmir Suları, Çeşme ve Sebilleri İle Şadırvanları Hakkında Bir Araştırma Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi İzmir'e Aid Bazı Kitabeler ve Notlar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi İzmir'in Hisar veya Yakub - Bey CamiÊ¿i Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II İzmir'in Yunanlılar Tarafından İşgaline Tepki Olarak Konya Merkezinden ve İlçelerinden Gönderilen Protesto Telgrafları Öz   PDF
Osman Akandere
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi İznik'te "Büyük Hamam" ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 64 (2016) JAPONYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NIN BALKAN SAVAŞLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ Öz   PDF
Uğur ALTIN
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Jean Ganiage, Les origines du protectorat français en Tunisie 1861-1881 Öz   PDF
Abdurrahman Çaycı
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Jehuda L. Wallach, Anatomie einer Militaerhilfe, "Die preussisch - deutschen Militaer missionen in der Türkei 1835-1919", Düsseldorf 1976 Öz   PDF
Rifat Önsoy
 
Sayı 27 (1973): Tarih Dergisi Kabakçı Mustafa Ayaklanmasına Dair Bir Tarihçe Öz   PDF
Fahri Ç. Derin
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Kadı Beyzavî'nin Tarihe Dair Eseri Nizamü't-Tevarih'in Türkçe Tercümesi Hakkında Öz   PDF
Fahameddin Başar
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Kalenderhane Camii Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi Kalkaşandî'nin Bilinmeyen Bir Eseri "Measirü'l-İnafe" Öz   PDF
İbrahim Kafesoğlu
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Kamaniçe Muhafızlarının Çektiği Öz   PDF
Orhan Şaik Gökyay
 
Sayı 43 (2006) KANGLILARIN/KANKLILARIN MENŞEİ MESELESİ Öz   PDF
Osman YORULMAZ
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Kanûnî Süleyman'ın 1566 Szigetvar Seferi Sebepleri ve Hazırlıkları Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Kanunî Sultan Süleyman Devrine Âit Bosna ve Hersek İle İlgili Venedik Arşivi'ndeki Türkçe Belgeler Hakkında Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Kanûnî Sultan Süleyman'ın Timar ve Zeamet Tevcîhi ile İlgili Fermanları Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Kao-ch'ang Uygurları Hakkında Öz   PDF
Özkan İzgi
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Kapudan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Kara Üveys Paşa'nın Budin Beylerbeyliği (1578 - 1580) Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi Karamanlılar'ın Gorigos Seferi (1367) Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Karesi-Oğulları Adına Basılmış Olan İki Sikke Öz   PDF
İbrahim Artuk
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi Katib Çelebi - Hayatı - Şahsiyeti - Eserleri Öz   PDF
Orhan Şaik Gökyay
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Katib Çelebi'nin Otobiyografileri Öz   PDF
Fikret Sarıcaoğlu
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi Kaybettiğimiz Bir Değer: Cengiz Orhonlu Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Kaybettiğimiz Bir Değer: Ord. Prof. M. Cavid Baysun Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Kaybolan Bir Tarihi Eser, Şeyh Murad Mescidi Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Kayseri ve Bursa'daki Bazı Yazmalar Hakkında Öz   PDF
A. Zeki Velidi Togan
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Kayseri'de Selçuklu ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezartaşları Öz   PDF
Mehmed Çayırdağ
 
Sayı 44 (2006) Kazan Tarihi Öz   PDF
Karl Fuks
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Kemal H. Karpat (ed.), The Ottoman State and its Place in World History, Leiden - E. .J. Brill 1974 Öz   PDF
Salih Özbaran
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Kendi Kaynağından İttihat ve Terakki Cemiyeti Öz   PDF
Mahir Aydın Filiz Cengiz
 
Sayı 42 (2005) Keşan Ayanlığına ve Kocabaşılığına Giriş Öz   PDF
Özcan Mert
 
Sayı 51 (2010) Khaled Fahmy, Paşanın Adamları, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır (All The Pasha's Men Mehmet Ali, His Army and the Making of Modern Egypt), trc. Deniz Zarakolu, İstanbul 2010 Ayrıntılar   Başlıksız
Hüseyin SARIKAYA
 
Sayı 50 (2009) Kıbrıs Şer'iye sicillerine Göre XVIII. Yüzyılın II. Yarısında Kıbrıs'ta Aile Öz   PDF
Mehmet Demiryürek
 
Sayı 62 (2015) KIBRIS’TA OSMANLI TELGRAF İŞLETMESİ Öz   PDF
Diren Çakılcı
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Kırgız Kaganlığı'nın Gelişme Devrine Ait Bazı Görüşler Öz   PDF
Muratbek Kocabekov
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Kırım Türklerinin Geri Dönüşleri Sırasında Karşılaştıkları Bazı Problemler (1990-1993) Öz   PDF
Kemal Özcan
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi Kırklareli Kitabeleri Öz   PDF
Özcan Mert
 
Sayı 42 (2005) Kitabiyat Öz   PDF
Ali Üremiş
 
Sayı 65 (2017) KİTABİYAT Öz   PDF
Oğuz YARLIGAŞ
 
Sayı 65 (2017) KİTABİYAT Öz   PDF
Sinem SERİN
 
Sayı 44 (2006) Kitabiyat - Bizans'ın Düşüşü Öz   PDF
Haşim Şahin
 
Sayı 49 (2009) Kitabiyat - Selçuklularda Hükümdarlık Alametleri Öz   PDF
Fırat Boztaş
 
Sayı 49 (2009) Kitabiyat- Arzu Terzi, Saray Mücevher İktidar Öz   PDF
Sinem Serin
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Kollokyum Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Konya ve Karaman Kütüphanelerinde Mevcut Karaman-oğulları İle İlgili Yazmalar Üzerinde Çalışmalar Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Kösem Sultan'ın Bir Vakfiyesi Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Cilt 12, Sayı 16 (1961): Tarih Dergisi Kosova'da Meşhed-i Hüdavendigar ve Gazi Mestan Türbesi Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Kül Tegin mi Yoksa Köl Tegin mi? Öz   PDF
Louis Bazin Mehmet Zeren
 
Sayı 40 (2004): Tarih Dergisi Kumanlar, Kuman Topraklarının Sınırları, Terc: Mualla Uydu Yücel Öz   PDF
D. A. Rasovskiy
 
Sayı 62 (2015) KUZEY MAKEDONYA 1912: SAVAŞ, KATLİAM VE SOYKIRIM Öz   PDF
Yakup Ahbab
 
Sayı 41 (2005) L. BAZIN'IN ESERİ VE ESKİ TÜRK TAKVİMLERİNE AİT TERİMLER HAKKINDA Öz   PDF
G. KARA Çeviren: Mehmet ZEREN
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi La fauconnerie dans les soncaks de Nicopol et de Vidin aux 15. et 16. siecles Öz   PDF
Bistra Cvetkova
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi La suzeraiente Ottomane a l'egard des pays Roumains dans le contexte des relations internationales Europeennes (sec. 16-17) Öz   PDF
Constantin Şerban
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Laurens, Henry, Les origines intellectuelles de I'expédition d'Egypte. L'Orientalisme islamisant en France (1698-1798) (Mısır seferinin düşünsel kaynakları. Fransa'da İslam dünyasıyla ilgili şarkiyat (1698-1798), Paris-Istanbul. Isis, 1987, 257 s. Öz   PDF
Edhem Halil
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi Leke-Name ve Panzehir Risalesi Öz   PDF
Mahmut Ak
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Les principautes Turcomanes au debut du 14. siecle d'apres Pachymere et Gregoras Öz   PDF
Claude Cahen
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Limni Adası'nda Türk İskanı'nın Ortaya Çıkışı ve Gelişim Safhaları Öz   PDF
Feridun M. Emecen
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi Lionel Casson, Antik Çağda Gemiler ve Denizcilik, çev. Gürkan Ergin, Homer Kitabevi, İstanbul 2002, 12 Bölüm, 177 s., 114 resim Öz   PDF
Gamze Yılmaz Çoker
 
Sayı 40 (2004): Tarih Dergisi Lise Ders Kitaplarında Moldovya (Boğdan) İle İlgili Bilgiler Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi M. Münir Aktepe, 1720-1724 Osmanlı-İran Münasebetleri ve Silahşör Kemanî Mustafa Ağa'nın Revan Fetihnamesi, İstanbul 1970 Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Sayı 44 (2006) Maarif Nazırı Emrullah Efendi Döneminde Hazırlanan Darülfünun Yönetimi ile İlgili Bir Nizamname Layihası (1912) Öz   PDF
Murat Candemir
 
Sayı 40 (2004): Tarih Dergisi Macaristan'a Yönelik Osmanlı Siyaseti, 1520-1541, Terc: Özgür Kolçak Öz   PDF
Pál Fodor
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Macaristan'da Türk Abideleri Öz   PDF
Oktay Aslanapa
 
Cilt 12, Sayı 16 (1961): Tarih Dergisi Macaristan'da Türk Mülk Sistemi Öz   PDF
Fekete Lajos
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Madara Kaya Kabartması ve Kitabeleri Öz   PDF
Ali Ahmetbeyoğlu
 
Sayı 63 (2016) MANÇULARIN İLK DOĞU TÜRKİSTAN İSTİLÂSI Öz   PDF
Feyzullah UYGUR
 
Sayı 42 (2005) Maraş Depremi (1114) Öz   PDF
Muharrem Kesik
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Mare Luso-Indicum: l'Océan lndien, les Pays Riverains et les Relations Internationales 16-18 Siècles (Rédacteur Jean Aubin), 3. cild, (Société d'Histoire de l'Orient, Paris 1976) Öz   PDF
Salih Özbaran
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Mary Lueilie Shay, The Ottoman Empire from 1720 to 1734 as Revealed in Des Patches of the Venetlan Bailli Öz   PDF
Hrand Andreasyan
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi Matbah Emîni Halîl Efendi'ye Dair Bazı Notlar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Mecmaʾa'l-Ḫavaṣṣ Öz   PDF
Ahmed Ateş
 
Cilt 6, Sayı 9 (1954): Tarih Dergisi MecmaÊ¿a'l-Ḫavaṣṣ Öz   PDF
Ahmed Ateş
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Mehmed b. Hacı Halîlü'l-Kunevî'nin Tarîh-i Âl-i Osman'ı Öz   PDF
Robert Anhegger
 
Cilt 4, Sayı 7 (1953): Tarih Dergisi Mehmed Namık Paşa Öz   PDF
Şehabeddin Akalın
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Mehmed Salahî Bey ve 2. Abdülhamid'e Selanik Hakkında Sunduğu 31 Temmuz 1304 Tarihli Rapor Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi Mehmed Salahî Bey ve Mecmûası Hakkında Bazı Notlar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Mehmed Salahî Bey ve Mecmuasından Bazı Kısımlar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Mehmed Salahî Bey ve MecmûÊ¿asından Bazı Notlar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi Mehmed Tahir Ağa - Hayatı ve Meslekî Faaliyetleri Öz   Başlıksız ()   PDF
Muzaffer Erdoğan
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi Mehmed Tahir Ağa - Hayatı ve Meslekî Faaliyetleri Öz   PDF
Muzaffer Erdoğan
 
Cilt 9, Sayı 13 (1958): Tarih Dergisi Mehmed Tahir Ağa - Hayatı ve Meslekî Faaliyetleri Öz   PDF
Muzaffer Erdoğan
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi Mehmed Tahir Ağa - Hayatı ve Meslekî Faaliyetleri Öz   PDF
Muzaffer Erdoğan
 
Sayı 57 (2013) Mehmet Akif Terzi, Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi ve Memur, Sistem Ofset, Ankara 2012, XXI+506 s.+27 resim+22 belge+11 tablo. Öz   PDF
Fırat Boztaş
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Mekteb-i Tıbbiye'nin İlk Müdürü Dr. Bernard'ın Mezarı Öz   PDF
Semavi EYİCE
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi Melik Arab Öz   PDF
Muharrem Kesik
 
Sayı 54 (2011) MEMLÛKLERİN BEYLİKLER ANADOLU'SUNA DİNÎ-KÜLTÜREL BAKIMDAN TESİRİ Öz   PDF
Kürşat Solak
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi Memlûk Sultanlığı Tarihine Toplu Bir Bakış Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi MemlûkJer ve Deniz Kuvvetleri: İslam Âlemi ile Hıristiyan Avrupa Arasındaki Mücadelenin Bir Safhası Öz   PDF
David Ayalon
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Menakıbu'l-Kudsiyye'ye Göre Babaî Şeyhi Muhlis Paşa'nın Anadolu Selçuklu Tahtına Geçişi Öz   PDF
Ahmed Ağırakça
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi Menasik-i Mesalik Öz   PDF
Sevim İlgürel
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Menasik-i Mesalik Öz   PDF
Sevim İlgürel
 
Cilt 9, Sayı 13 (1958): Tarih Dergisi MiÊ¿mar Dalgıç Ahmed Paşa Öz   PDF
Şehabeddin Akalın
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi Millî Bir Güç Olarak Türk Kültür Sosyolojisi Üzerinde Bir İnceleme -Deneme- Öz   PDF
Ahmed Cevad Eren
 
Sayı 50 (2009) Millî Mücadele Dönemi Yalova ve Çevresinden Göçler Öz   PDF
Recep Çelik
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Milli Mücadele Döneminde Anadolu'da Büyük İslam Kongresi Tartışmaları Üzerine Değerlendirmeler Öz   PDF
Cezmi Eraslan
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Millî Mücadele Döneminde Kuzey Marmara Havzasında Rum ve Ermenî Çetelerinin Faaliyetleri Öz   PDF
Sabahattin Özel
 
Sayı 42 (2005) Milli Mücadele'de Maraş ve Mustafa Kemal Öz   PDF
Orhan Doğan
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Millî Mücadele'nin Az Bilinen Bir Siması: Ahmed Rüstem Bey (Alfred Bilinski 1862-1935) Öz   PDF
Süleyman Beyoğlu
 
Sayı 45 (2007) Milli Saraylar Daire Başkanlığı, MS BELGELER, I, İstanbul 2007 Öz   PDF
T. Cengiz Göncü
 
Sayı 49 (2009) Mithad Paşa'nın Bağdat Valiliği (1869-1872) Öz   PDF
Adem Korkmaz
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Mizancı Mehmed Murad Bey Öz   PDF
Fevziye ABDULLAH
 
Sayı 61 (2015) M.Ö. I. BİNYILDA HUBUŞKİA ÜLKESİ’NİN TARİHİ COĞRAFYASI VE ARKEOLOJİK VERİLER HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
İsmail Ayman
 
Sayı 57 (2013) Mohammed Derradj, Osmanlıların Cezayir'e Girişi (1515-1543), Akademi Titiz Yay., İstanbul 2011, 215 s. Öz   PDF
Mehmet Nam
 
Sayı 56 (2012) Mondros Mütarekesi Öncesinde Osmanlı Kamuoyunda Sulh Tartışmaları Öz   PDF
AKIN ÇELİK
 
Sayı 51 (2010) Mübahat S. Kütükoğlu, Menteşe Sancağı 1830 (Nufüs ve Toplum Yapısı), Ankara 2010 Ayrıntılar   Başlıksız
Sinem SERİN
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul 1983 (Enderun yayınları: 13), 10 + 436, 4 harita Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Sayı 45 (2007) Mübahat S. Kütükoğlu, XIX. Asır Ortalarında Tavas Kazası, İstanbul 2007 Öz   PDF
Sinem Ilgın Serin
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi Müesseseler Tarihimizin Kaynaklarından: 1579 Senesinin Rumeli Sadaretl Sicillerinden Bazı Önemli Kayıdlar Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi MuÊ¿alî'nin Hünkarnamesi Öz   PDF
Robert Anhegger
 
Sayı 60 (2014) Muharrem Kesik, 1071 Malazgirt Zafere Giden Yol, Timaş Yayınları, İstanbul 2013. 208 Sayfa + İndeks. Öz   PDF
ŞEYHMUS NAYIR
 
Sayı 55 (2012) Muharrem Kesik, At üstünde Selçuklular Türkiye Selçukluları'nda Ordu ve SavaşTimaş Yayınları, İstanbul 2011 Öz   PDF
FIRAT BOZTAŞ
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan 1. Mesud Dönemi (1116-1155), TTK yayınlarıi Ankara 2003, 28 + 165 s., 3 harita ve 14 resim Öz   PDF
Halûk S. Kortel
 
Toplam 800 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>