Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi 1. Kratchkovsky, Avecles manuscrits arabes (Souvenir sur les livres et les hommes) Öz   PDF
Ahmed Ateş
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi 1071 Malazgirt Savaşı'na Kadar Bizans'ın Askerî ve Siyasî Durumu Öz   PDF
Işın Demirkent
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 1082-1302 Yılları Arasında Bizans-Venedik İlişkilerine Kısa Bir Bakış Öz   PDF
Işın Demirkent
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 13 ve 14. Yüzyıllarda Anadolu Türk Tarihi Bakımından Önemli Bir Kaynak: Menâḳıbu'l-ḲudsÄ«ya fî Menâá¹£ıb'il-unsÄ«ya Öz   PDF
Ahmed Yaşar Ocak
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi 13. Yüzyıl Anadolu Tarihine Aid Araştırmalar, Şemsüddîn Mehmed Bey Devrinde Karamanlılar Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 38 (2003): Tarih Dergisi 13. Yüzyılda Bizans Anadolusu'nun Etnik Kompozisyonu Üzerine, Terc: Zerrin G. ÖDEN Öz   PDF
P. Charanis
 
Cilt 11, Sayı 15 (1960): Tarih Dergisi 14. Asrın Sonunda Memlûk Ordusu Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi 14. YüzyıIda Tebriz'de Bir Hayır ve Kültür Kurumu: Şenb-i Gazan(Gazaniyye) Öz   PDF
Osman Özgüdenli
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 15. Yüzyılda Yazılmış Türkçe Mûsikî Nazariyatı Eserleri Öz   PDF
Receb Uslu
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 1518 (924) Tarihli Çemişgezek Livası Kanunnamesi Öz   PDF
Zeki Arıkan
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 1550. Yıldönümünde "Anatolius Barışı" Hakkında Düşünceler Öz   PDF
Ali Ahmetbeyoğlu
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi 1559 Bahreyn Seferine Âid Bir Rapor Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II 16. Asır Rus-Nogay İlişkileri Materyallerine Kısa Bir Bakış Öz   PDF
E. İ. Çernişev Hasan Demiroğlu
 
Cilt 12, Sayı 16 (1961): Tarih Dergisi 16. Asrın İlk Yarısında Kızıldeniz Sahillerinde Osmanlılar Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 51 (2010) 16 Kasım 1895 Antep Ermeni İsyanı Ayrıntılar   Başlıksız
Ramazan Erhan GÜLLÜ
 
Sayı 25 (1971): Tarih Dergisi 16. Yüzyılda Basra Körfezi Sahillerinde Osmanlılar: Basra Beylerbeyliğinin Kuruluşu Öz   PDF
Salih Özbaran
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 16. Yüzyılda Manisa Köyleri. 1531 Tarihli Saruhan Sancağına Âit Bir Tahrir Defterini İnceleme Denemesi Öz   PDF
Yuzo Nagata
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi 16. Yüzyılda Ruûs ve Önemi Öz   PDF
Nejad Göyünç
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi 16. Yüzyılın Başlarında Erzincan Şehri (1516 - 1530) Öz   PDF
İsmet Miroğlu
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 1624 Sikke Tashîhinin Ardından Hazırlanan Narh Defterleri Öz   PDF
Mübahat S. Kütükoğlu
 
Sayı 42 (2005) 1628 Tarihli Erzurum Kanunnamesi ve Tahlili Öz   PDF
Bilgehan Pamuk
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi 1638 Bağdad Seferinde Zahire Nakline Memûr Edilen Yeni-il ve Haleb Türkmenleri Öz   PDF
İlhan Şahin
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi 1657 Tarihli Bozcaada Tahrîri ve Ada'daki Türk Eserlerine Ait Bazı Notlar Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi 17. Asır Başlarında Erdel Hadiseleri ve Bethlan Gábor'un Beyliğe İntihabı Öz   PDF
M. Tayyib Gökbilgin
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi 17. Asır Şairlerinden İsmetî Öz   PDF
Halûk İpekten, Şinasi Tekin
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi 17. Yüzyıl Türk Sanat Eserlerinden Bir Âbide YenicamiÊ¿ Külliyesi Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 1711 Prut Seferi İle İlgili Bazı Belgeler Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi 1727-1728 İzmir İsyanına Dair Bazı Vesîkalar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi 1787-1806 Yılları Arasında Kafkasya'da Cereyan Eden Siyasî Olaylar Öz   PDF
Cemal Gökçe
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi 18. Asırda Harem Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Nüfus Hareketleri Olarak İç Göçler Öz   PDF
İbrahim Güler
 
Cilt 14, Sayı 19 (1964): Tarih Dergisi 18. Yüzyılda Osmanlılarda Coğrafya ve Bartınlı İbrahim Hamdi'nin Atlas'ı Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Sayı 31 (1977): Tarih Dergisi 18. Yüzyılın Son 0n Yılında Ayanlık Müessesesi Öz   PDF
V. P. Mutafçieva
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 18. Yüzyılın Sonlannda Timar ve Zeametlerin Düzeni Konusunda Alınan Tedbirler ve Sonuçları Öz   PDF
Yücel Özkaya
 
Sayı 30 (1976): Tarih Dergisi 1807'de Rusların ve İngilizlerin Osmanlılarla Yeniden Münasebet Kurma Teşebbüsleri Öz   PDF
Fehmi İsmail
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 1821 Rum İsyanı Sonrası Sisam Adası'na Verilen Yeni Statü Öz   PDF
Ali Fuat Örenç
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I 1827 Navarin Deniz Savaşı ve Osmanlı Donanması Öz   PDF
Ali Fuat Örenç
 
Sayı 54 (2011) 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI SÜRECİNDE RUSYA ORDUSU Öz   PDF
Murat Nalçacı
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi 1881 Sakız Depremi ve Adanın Yeniden İmarı Öz   PDF
Sabri Can Sannav
 
Sayı 40 (2004): Tarih Dergisi 1890'lı Yıllarda Ermenî Komitecilerin Britanya İmparatorluğu'nun İşgali Altındaki Mısır'dan Lojistik Destek Alma Çabaları Öz   PDF
Süleyman Kızıltoprak
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi 19. Asrın Başlarında Kayseri'de Ailelerin Sosyal ve Ekonomik Durumu Üzerine Bazı Gözlemleri Öz   PDF
Said Öztürk
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi 19. Yüzyıl Ortasında Erzurum'un Nüfus ve İskan Durumu Öz   PDF
İlhan Şahin
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 19. Yüzyılda Göçmen Köylerine İlişkin Bazı Yapı Planları Öz   PDF
Faruk Kocacık
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi 19. Yüzyılın Başlarındaki Savaşlar Döneminde Polathane (Akçaabad) Limanının Askerî Önemi Öz   PDF
Mustafa Aydın
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 2. Abdülhamîd Devrinde Gelen İlk Alman Askerî Heyeti Hakkında Öz   PDF
Kemal Beydilli
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi 2. Abdülhamîd'in Çin Müslümanlarını Sünnî Mezhebine Bağlama Gayretlerine Dair Bir Belge Öz   PDF
İhsan Süreyya Sırma
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi 2. Abdülhamîd'in Hilafeti Hakkında Yazılmış Bir Risale ve Bununla İlgili Kırk Hadis Öz   PDF
İhsan Süreyya Sırma
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 2. Abdülhamîd'in Husûsî Mektub ve Telgrafları Öz   PDF
Abdülkadir Özcan, İlhan Şahin
 
Cilt 10, Sayı 14 (1959): Tarih Dergisi 2. Bayezid'in Âilesi Öz   PDF
M. Çağatay Uluçay
 
Sayı 24 (1970): Tarih Dergisi 2. Bayezid'in Ölümü Meselesi Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Cilt 10, Sayı 14 (1959): Tarih Dergisi 2. Bayezid'in Tahta Çıkışı Sırasında İsyanbul'da Vukûa Gelen Hadiseler Üzerine Notlar Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 39 (2004): Tarih Dergisi 2. Meşrutiyet Dönemi Seçim Sistemi ve 1912 Seçimlerinde İzmit Sancağında Uygulanışı Öz   PDF
Kenan Olgun
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi 2. Murad'ın İstanbul Muhasarası Hakkında Bir Eser Öz   PDF
Zafer Taşlıklıoğlu
 
Cilt 9, Sayı 13 (1958): Tarih Dergisi 2. Mustafa'ya Dair Bir Risale Öz   PDF
Fahri Ç. Derin
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi 20. Asrın İlk Çeyreğinde Şarkîkarahisar (Şebinkarahisar)'ın Karşılaştığı Felaketler Öz   PDF
Arzu Terzi
 
Sayı 50 (2009) 27 Mayıs 1960 Öncesi Türkiye'de Sol Akımlar Öz   PDF
Savaş Açıkkaya
 
Cilt 7, Sayı 10 (1954): Tarih Dergisi 3. Ahmed Devrinde Şark Seferine İştirak Edecek Ordu Esnafı Hakkında Vesîkalar Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Cilt 12, Sayı 16 (1961): Tarih Dergisi 3. Selim ve 4. Mustafa Devirlerine Âid Georg Oğulukyan'ın Rûznamesi Öz   PDF
Hrand D. Andreasyan
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi 3. Selim'in Türk Topçuluğuna Dair Bir Hatt-ı Hümayûnu Öz   PDF
Turgud Işıksal
 
Sayı 34 (1984): Tarih Dergisi 4. Murad'ın Revan Seferi Menzilnamesi Öz   PDF
Nezihi Aykut
 
Sayı 50 (2009) 50. sayısında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Öz   PDF
Mahmut Ak
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi A. Zajaczkowski, Karaims in Poland, Varşova 1961 Öz   PDF
Çağatay Bediî İbrahimoğlu
 
Sayı 26 (1972): Tarih Dergisi A. Zeki Velîdî Togan, Oğuz Destanı, İstanbul 1972 Öz   PDF
Ahmed B. Ercilasun
 
Cilt 17, Sayı 22 (1967): Tarih Dergisi Abaza Mehmed Paşa Öz   PDF
Hrand D. Andreasyan
 
Cilt 8, Sayı 11-12 (1956): Tarih Dergisi Abbasîler Devrine Âid Madalyalar Öz   PDF
İbrahim Artuk
 
Sayı 42 (2005) Abbasiler Dönemi Ermeni İsyanları (750-886) Öz   PDF
Ali İpek
 
Cilt 3, Sayı 5-6 (1953): Tarih Dergisi Abbasîler ve Endülüs Emevîleri Zamanında Basılmış Mühim Sikkelerden Birkaçı Öz   PDF
İbrahim Artuk
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Abdurrahman Gubarî'nin Hayatı ve Eserleri Öz   PDF
İsmet Parmaksızoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1950): Tarih Dergisi Ahlat Emiri Bektimur'un Sikkesi Öz   PDF
İbrahim Artuk
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Ahlat ve Çevresinde, 1945'te Yapılan Tarîhî ve Arkeolojik Tedkîk Seyahati Raporu Öz   PDF
İbrahim Kafesoğlu
 
Sayı 23 (1969): Tarih Dergisi Ahmed b. Mahmûd'un Selçuknamesi (ölm. 1569-1570) Öz   PDF
Erdoğan Merçil
 
Sayı 53 (2011) AHMED ZEKİ VELİDÎ TOGAN'IN YETENEĞİ VE BİLGİ BİRİKİMİNDEN BAZI AYRINTILAR Öz   PDF
Nuri Yüce
 
Cilt 2, Sayı 3-4 (1952): Tarih Dergisi Ahmedî'nin Bilinmeyen Birkaç Eseri Öz   PDF
Nihad M. ÇETİN
 
Sayı 51 (2010) Ahmet Demirel, İlk Meclisin Vekilleri, İstanbul 2010 Ayrıntılar   Başlıksız
Seydi Vakkas TOPRAK
 
Sayı 33 (1981): Tarih Dergisi Akbaş Cephaneliği Baskını Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Cilt 13, Sayı 17-18 (1963): Tarih Dergisi Akdeniz'de Korsanlara Esir Düşen Abdi Çelebi'nin Mektubu Öz   PDF
Halil Sahillioğlu
 
Sayı 54 (2011) AKDENİZ'DE TÜRK-AMERİKAN TİCARİ İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASINDA KAPTAN WILLIAM BAINBRIDGE'İN İSTANBUL SEYAHATİNİN ÖNEMİ Öz   PDF
Göknur Akçadağ
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Aktamar Kilisesi Öz   PDF
Hrand D. Andreasyan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1949): Tarih Dergisi Alaüddîn Keykubad ve Halefleri Zamanında Selçuklu - Küçük Ermenistan Hudûdları Öz   PDF
M. C. Şehabeddin Tekindağ
 
Sayı 58 (2013) Ali Arslan, Mustafa Selçuk, Mehmet Nam, Türkiye'nin İlk ve Tek Kız Üniversitesi İnas Darülfünunu (1914-1919), İdil Yayıncılık, İstanbul 2012 Öz   PDF
Fatma Zehra Beyaz
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Ali Ferruh Bey'in Doğu-Rumeli'de "Lisan-ı Osmanî ve Sikke·i Osmanî" Meselesine Âit 1903 Tarihli Bir Raporu Öz   PDF
Eşref Eşrefoğlu
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Ali İhsan Gencer'in Ardından Öz   PDF
Sabahattin Özel
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Âlî Paşa'nın Fransızca Bir Mektubu Öz   PDF
M. Cavid Baysun
 
Sayı 35 (1994): Tarih Dergisi Ali'nin Ê¿Ayn'ı: 17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Bürokrasisinde Katib Rumuzları Öz   PDF
Feridun Mustafa Emecen
 
Sayı 53 (2011) ALMANYA'NIN İSLÂM STRATEJİSİ MİMARLARINDAN MAX VON OPPENHEİM VE BU KONUDAKİ ÜÇ MEMORANDUMU Öz   PDF
Kadir Kon
 
Sayı 54 (2011) ALTIN ORDA HANLIĞINDA HAKİMİYET ANLAYIŞI ve KARAÇİ BEYLERİN ORTAYA ÇIKIŞI Öz   PDF
Hayrunnisa Alan
 
Sayı 46 (2007): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı I Amerika Birleşik Devletleri ve Ermeni Meselesi (1890-1900) Öz   PDF
Recep Karacakaya
 
Sayı 32 (1979): Tarih Dergisi Amerika'nın Cezayir İle Olan İlişkileri (1785-1816) Öz   PDF
Mine Erol
 
Cilt 16, Sayı 21 (1966): Tarih Dergisi Amerika'nın Tarihinde Göçmenlerin Yeri Öz   PDF
Sencer Tonguç
 
Sayı 56 (2012) Amerikan Büyük Elçisi H. Mogenthau'nun Türk Algısı Öz   PDF
İSMAİL KÖSE
 
Sayı 28-29 (1974): Tarih Dergisi Amerikan Edebiyatında Zenciler Öz   PDF
Sencer Tonguç
 
Sayı 40 (2004): Tarih Dergisi Ami Ayalon, Language and Change in the Middle East the Evolution of Modern Political Discourse, New York, Oxford Üniversitesi, 1987, 196 sayfa Öz   PDF
Süleyman Kızıltoprak
 
Sayı 42 (2005) Ana Çizgileriyle Türkiye'de Coğrafya Biliminin Tarihi : Dönemler ve ÖZellikleri Öz   PDF
Deniz Ekinci
 
Sayı 36 (2000): Tarih Dergisi Anadolu Beğlikleri'nde Orduya Genel Bir Bakış Öz   PDF
Zerrin Günal Öden
 
Sayı 37 (2002): Tarih Dergisi Anadolu Beylikleri ve Şehir Tarihleri Üzerine Bibliyografya Denemesi Öz   PDF
Zerrin Günal Öden
 
Cilt 5, Sayı 8 (1953): Tarih Dergisi Anadolu'da Demir Çağı Hakkında Öz   PDF
Erol Tümertekin
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Anadolu'da Haçlılarla Savaş Öz   PDF
Ebru Altan
 
Sayı 47 (2008): Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II Anadolu'da Sasaniler ve Romalılar, M.S. 226-363: Emperyal İdeoloji ve Kriz Öz   PDF
Turhan Kaçar
 
Cilt 15, Sayı 20 (1965): Tarih Dergisi Anadolu'da Selçuklu Kervansarayları Öz   PDF
M. Kemal Özergin
 
Sayı 42 (2005) Anatolia After tge Fourth Crusade Öz   PDF
Ebru Altan
 
Toplam 800 ögeden 1 - 100 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 1015-1818