GALATA’DA ERMENİ SARRAFLAR VE KREDİ İLİŞKİLERİ (1700-1720)

Metin Ziya KÖSE
902 111

Öz


Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışının ekonomik boyutu üzerine yazılan eserlerde sarrafların oynadığı rol çoğu kez menfidir. Bu bakımdan bu meslek dalının hangi şartlarda ve nasıl geliştiğini açıklamak önemlidir. Sarrafların XVIII. Yüzyıl başlarındaki vaziyetini ele alan bu çalışma, kredi ilişkileri üzerinden sarrafların Osmanlı toplumu içerisindeki yerini belirlemeye çalışmaktadır. Sarrafların neredeyse tamamının Osmanlı Ermenileri olması konuyu daha ilginç hale getirmektedir. Osmanlı idaresinin parasal işlemlerin fazla olduğu ve faizin yaygın olarak kullanıldığı bu meslek kolunda Ermenileri ikame etmesi bilinçli bir tercih gibi durmaktadır. Ayrıca sarrafların ancak sarraflar gediğine bağlı olarak faaliyette bulunması onların kontrolünün sağlanmasında önemli bir rol oynamaktaydı. Böylece Galata’da Ermeni sarrafların kredi ilişkilerini ele alan bu çalışma, hem Osmanlı’da sarraflığın kökenlerine dair bilgi vermekte, hem de kredi işlemlerinin hukukî ve iktisadî yapısı hakkındaki bulguları ortaya koymaktadır.


Tam metin:

PDF