AYDIN VİLAYETİ’NDE MEYDANA GELEN ADLÎ VAKALAR VE BU VAKALARA KARIŞAN SUÇLULARA DAİR BAZI SAYISAL VERİLER (1876-1880)

Adem KORKMAZ
856 91

Öz


Tanzimat döneminde (1839-1876) hemen hemen her alanda olduğu gibi hukuk sisteminde de Batı hukuku kaynaklı ıslahat hareketlerine girişilmiştir. Bir yandan İslam hukukuna göre yargılama yapan şerʻiyye mahkemeleri varlığını devam ettirirken bir yandan da yeni kanunlar çıkarılarak bu kanunlara göre yargılama yapacak Nizamiye mahkemeleri kurulmuştur. İşte bu makalede, Nizamiye mahkemelerine yansıdığı kadarıyla 1876-1880 yılları arasında Aydın Vilayeti’nde meydana gelen adlî vakalar ele alınmıştır. Bu kapsamda adam öldürme, hırsızlık, gasp, tecavüz ve eşkıyalık gibi suçlar ve bu suçlara karışanlara dair bazı istatistikî bilgilere yer verilmiştir. Yine mahkemesi tamamlanan davalardan yola çıkılarak hangi suça ne kadar ceza verildiği de ortaya konulmuştur.


Tam metin:

PDF