OSMANLI BASININA YANSIYAN ŞEKLİYLE 1914 MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİNDE ERMENİLER

Şaduman Halıcı
1.007 303

Öz


Bu makalede, 1914 Meclis-i Mebusan Seçimleri sırasında Ermeni dinî ve siyasî temsilcilerinin izlediği politika ve bu politikanın seçimlere etkileri değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeyi daha anlamlı yapabilmek için de seçimlerin yasal dayanakları, İttihat ve Terakki Hükümeti’nin/Fırkası’nın Ermeni dinî ve siyasi partileri ile ilişkileri üzerinde durulacaktır. Ardından, 1914 seçimleri öncesinde hükümetin ülke dışında borç arayışlarına, ülke içinde ise doğu illerinde yapılması planlanan ıslahat girişimlerine Avrupa devletlerinin müdahalesi karşısında Ermeni önderlerinin takındığı tavır ve bu tavrın seçimlere nasıl yansıdığı tartışılacaktır. Seçimler sırasında Ermenilerin siyasal iktidarla uzlaşma çabalarının yanı sıra Ermeni partilerinin Patrikhane ile ilişkileri ve bu ilişki ağının seçimlere etkisi de değerlendirilecektir. Ayrıca 1915’te alınan Tehcir sevk ve iskân kanununun Ermeni mebusları nasıl etkilediği de bu makalenin yanıt aradığı sorulardan biri olacaktır.


Tam metin:

PDF