DİŞÇİLİK ÂLEMİ MECMUASI (1924-1929)

Mustafa Selçuk
1.888 821

Öz


“Dişçilik fenninin terakkisine hizmet” amacıyla çıkartılan Dişçilik Âlemi dergisi sağlık konulu süreli yayınlar arasında yer almaktadır. Dişçilik alanında çıkartılan ikinci yayın olma özelliğini taşımaktadır. Dergi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında (1924-1929) mesleğin içerisinde yer alan diş hekimi Ferid Ramiz Bey tarafından kişisel gayretler ile çıkartılmıştır. Dişçilik Âlemi'nde diş hekimliği mesleğinin ve ağız-diş sağlığı biliminin gelişmesi adına önemli makaleler neşredilmiştir. Avrupa'daki diş hekimliği ile ilgili gelişmeler takip edilmiş, çeviri yazılar ve reklamlar aracılığı ile yeni çıkan diş tedavisi teknolojisi tanıtılmıştır. Ayrıca halk sağlığı için de bilgilendirici yazılara yer verilmiştir. Dergi, diş hekimlerinin yetiştiği kurum olan Dişçi Mektebi ile de yakından ilgilenmiş, okulun sorunlarını okurları ile paylaşmış, idarecileri eleştirmekten çekinmemiştir. Bu çalışmada; dergide yer alan yazılar ve diğer materyaller doğrultusunda derginin amacı, içeriği, şekil özellikleri belirtildikten sonra, derginin diş hekimliği açısından önemi vurgulanmaktadır.

THE JOURNAL OF DENTISTRY WORLD

The journal of Dentistry World (Dişçilik Âlemi Mecmuası), published with the aim of serving for the progress of the dentistry, could be classified as a medical periodical. It is the second periodical of the field of dentistry.  This journal was published by the personal efforts of dentist Ferid Ramiz Bey during the first years of the Republican Era (1924-1929). The articles related with dentistry and the dental health were published in Dişçilik Âlemi. Progress in the dentistry field inEurope and dental technology were mentioned in the articles. Also, the journal had articles related with public health. The journal has a great interest on the School of Dentistry and had some articles about the problems of this school.  In some articles, the directors of the school were criticized seriously. In this work, after mentioning the journal's aim, contents and format throughout the articles and other materials, the significance of the journal for the dentistry world will be mentioned.


Anahtar kelimeler


Ferid Ramiz, Dişçilik Âlemi, İstanbul, Dişçi Mektebi, Sağlık.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Alatlı, F. C.-H. Çolaklar-A. Efeoğlu-A. Namal, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (1908-2008), Nobel Tıp Yay., İstanbul 2009. Büyükaksoy, Ziya C., Türk Diş hekimliği Tarihi, Türk Diş tabipleri Cemiyeti Albümü, İstanbul 1946. “Mecburi bir tavzih ” başlıklı bir yazıda hiçbir kurumla irtibatlarının olmadığı sırf okuyucuların desteği ile “idame-i hayat” etmeye çalıştıkları özellikle vurgulanmıştır. DA, Nr. 15, Kanunı Sani 1926, s. 474-475. Son sayı konusunda beşinci dipnotta da ifade edildiği gibi kütüphane taramalarında 34 sayının koleksiyonlarına ulaşabildik.

Dinç, Gülten, “Arap Harfleri ile Türkçe Basılmış Tıbbi Süreli Yayınlar Üzerine Bir İnceleme: I”, Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 4 (İstanbul 1990), s. 16_____________, Arap Harfleri ile Türkçe Basılmış Tıbbi Süreli Yayınların İncelenmesi ve İstanbul Kütüphanelerinde Tıbbi Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (1849-1928), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 1989. Dölen, Emre, Türkiye Üniversite Tarihi I, Osmanlı Döneminde Darülfünun (1863-1922), İstanbul Bilgi Ünv. Yay., İstanbul 2009. _____________, Türkiye Üniversite Tarihi II, Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Darülfünunu (1922-1933), İstanbul Bilgi Ünv. Yay., İstanbul 2010. İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (1828-1928), haz. Hasan Duman, Ircica Yay., İstanbul 1986. Efeoğlu, A.-A. D. Erdemir-Ö. Öncel, Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği, Türk Dünyası Arş. Vakfı Yay., İstanbul 2000. Ergin, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, III-IV , İstanbul 1977. Etker, Şeref, “Dr. Gazimihalzade M. Halit Bey’in Özgeçmişi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, X/1 (2008), 201-204. Namal, Arın, “Ölümünün 65. Yılı Anısına/Türk Dişhekimliği Tarihinde Dönüm Noktasındaki Bir İsmin Biyografisine Kısa Bakış: Eczacı, Dişçi, Kabile (Ebe) ve Hastabakıcı Kadın (Hemşire) Mektepleri’nin İlk Müdürü: Prof. Dr. Mustafa Münif Paşa (Kocaolçun) (1855-1937)”, Türkiye Klinikleri Tıp EtiğiHukuku-Tarihi Dergisi, X/4 ( Ankara, Kasım 2002), 302-309. Noras, Yüksel, Diş hekimliği Tarihi, Hacettepe Ünv. Yay., Ankara 1973. Ögenler O.-R. Canİ. Uzel, “Birinci Milli Türk Tıp Kongresi”, I. Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi/ 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, Bildiri Kitabı, I, İstanbul 2008, 811-823. Öker, F. Ramiz, Pülp ve Pülpitler , İstanbul 1939. Özaydın, Zuhal, “Büyük Önder Atatürk’ün Himayelerinde Yapılan I. Milli Türk Tıp Kongresi”, Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 7 (İstanbul 1998), s. 220-2 Topuzlu, Cemil, İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım, yay. haz. H. Hatemi-A. Kazancıgil, İ.Ü. Cerrahpaşa Fak. Yay., İstanbul 1982 2 . Ek 1

Dişçilik Âlemi Mecmuası’nın İlk Sayısının Kapağı (1 Haziran 1924)