ALMANYA'NIN İSLÂM STRATEJİSİ MİMARLARINDAN MAX VON OPPENHEİM VE BU KONUDAKİ ÜÇ MEMORANDUMU

Kadir Kon
2.051 594

Öz


XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya siyasetinde potansiyel bir güç olarak tebarüz etmeye başlayan Panislamizm düşüncesinden yararlanma çabaları, Osmanlı Devleti'nde olduğu kadar bazı batılı güçlerin de gündeminde yer almıştır. İngilizlerin Ruslara ve kendi hükümranlığındaki Müslüman halklara karşı Osmanlı Devleti'nin başındaki halifenin karizması üzerinden kullanmaya çalıştığı İslamcılık, bir süre sonra Almanlarca kendilerine karşı kullanılacak etkili bir “silah”a dönüşmüştür. Almanlar arasında ise bu konuya en çok kafa yoran ve daha 1890'ların ikinci yarısından 1940'lara kadar Panislamizm'in gücünü Almanlar lehine kullanmaya çalışanların başında ise Max von Oppenheim gelmiştir. Oppenheim'ın Panislamizm konusunda kaleme aldığı 1898, 1914 ve 1940 tarihli üç memorandumu bu çalışma kapsamında kendi hayat hikayesiyle birlikte ele alınmıştır.

This article aims to contribute to the evaluations regarding the reports of Medinan Banu Qurayzah tribe which had a battle with Prophet Muhammad just after the battle of the Trench (al-Khandaq). As for the method of the article firstly Ibn Hisham's reports were evaluated and they were taken as essential among others. Then his reports will be compared to the reports of other reporters. Article firstly introduces the pre-war situation of Banu Qurayzah tribe. Then it focuses on the examination of the reports regarding the battle. Finally, reports are evaluated from different aspects.


Tam metin:

PDF