Bashkir in the Travel Books of the 19th Centur

İSMAİL MANGALTEPE
1.351 605

Öz


Ural Mountains and Volga River are located in a huge geographical area that has been home to many communities in history. In addition to being sites of different civilizations and people, this region was the westward migration routes of the Turks, especially in previous centuries BC. This has increased scientists' interest in geography twice as much, especially the Turks. In 19th century important changes occurred in the history of the region. The wars affecting the whole world and struggles between civilizations increased and the world witnessed the fights of the powerful states to grab a share of this great pie. In this period Westerners flocked to these regions under the name of different professions or as a pilgrim to get information. In this study, we will seek to demonstrate the information given about Bashkir on the basis of pilgrims' works. Particularly their place of residence, social lives, homes, livehoods, clothing and the relations with Russia will be examined in the light of the data in travel books.

XIX. YÜZYIL SEYAHATNAMELERİNDE BAŞKURTLAR

Ural dağları ve Volga nehrinin bulunduğu coğrafya tarihte pek çok topluluğa ev sahipliği yapmış büyük bir bölgedir. Farklı medeniyetler ve kavimlerin yurt edindikleri sahalar olmasının yanında, özellikle milattan sonraki yüzyıllarda Türklerin batıya doğru yaptıkları göçlerin bu güzergahta olması ilim adamlarının, bilhassa Türklerin, bu coğrafyaya olan ilgisini bir kat daha artırmıştır. 19. yüzyılda bölgenin tarihinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Dünyayı etkileyen savaşlar ve medeniyetler arasındaki mücadeleler hız kazanmış, dünya güçlü devletlerin pasta kapma yarışına sahne olmuştur. İşte bu dönemde batılı seyyahlar farklı meslekler adı altında veya seyyah olarak bölge hakkında bilgi edinmek üzere bu coğrafyalara akın etmişlerdir. Biz çalışmamızda bu seyyahların eserlerine dayanarak Başkurtlar hakkında verdikleri bilgileri ortaya koymaya çalışacağız. Özellikle Başkurtların yaşadıkları coğrafya, sosyal hayatları, evleri, geçim kaynakları, kıyafetleri ve Ruslarla olan münasebetleri seyahatnamelerdeki veriler ışığında incelenecektir.


Tam metin:

PDF