İSTANKÖY ADASI'NIN İDARİ VE SOSYAL YAPISI (1839-1914)

Yakup AHBAB
1.512 1.737

Öz


Özet
İstanköy Adası, coğrafî konum olarak Anadolu sahillerine en yakın adaların başında gelir. Burada Osmanlı hakimiyeti Kanunî Sultan Süleyman'ın saltanatı esnasında 1522 senesinde gerçekleş-miştir. Fetihten sonra İstanköy, 1534'te kurulmuş olan Cezayir-i Bahr-i Sefîd Eyaleti bünyesine dahil olmuştur. Bağımsız Yunanistan sonrası Ege'de oluşan dengeler, Tanzimat sürecinde İstanköy'de yaşanan idarî değişiklik, ilk önce 1849 yılında ülkede Eyalet sisteminin uygulanışı ve ardından idarî alanda yapılan 1864 ve 1867 düzenlemeleri neticesinde şekillenen Cezayir-i Bahr-i Sefîd Vilayeti bünyesindeki İstanköy'ün durumu bu çalışmamızda incelenmiştir. Ayrıca fetihten hemen sonra adaya Anadolu'dan göçler gerçekleşmesiyle adanın Türkleşmesi hız kazanmıştır. Bun-dan başka İstanköy'de Türk varlığı için fetihten itibaren gösterilen hassasiyet ve yapılan iskan çalışmaları ile Türk vakıf kurumları da burada ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: İstanköy, Cezayir-i Bahr-i Sefîd, Ege Denizi, Ege Adaları, Kanunî Sultan Süleyman, Kanunî Vakfı.
Giriş


Tam metin:

PDF