BENÎ KURAYZA GAZVESİ İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İBN HİŞÂM ÖRNEĞİ

Mahmut KELPETİN
1.656 1.493

Öz


Bu makale, Hz. Peygamberʼin Hendek gazvesinin ardından savaştığı Medineli Benî Kurayza kabilesiyle ilgili rivayetlerin değerlendirilmesine katkıda bulunma amacını taşımaktadır. Söz konusu nakillerin değerlendirilmesinde İbn Hişam esas alınarak diğer kaynaklarla karşılaştırma yoluna gidilecektir. Makalede önce savaş öncesi Benî Kurayza ile ilgili kısa bir giriş yapılmakta ardından konuyla ilgili rivayetler incelenmekte ve sonunda da çeşitli açılardan değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: Beni Kurayza, Hz. Peygamber, Medine, Saʻd b. Muaz, Evs, Hazrec.


Tam metin:

PDF