TÜRKİYE'DE SENDİKA-SİYASİ PARTİ İLİŞKİLERİ

Adnan Mahiroğulları
1.328 13.683

Öz


ÖZET
Türkiye'de sendikacılık 1946'da yasallık kazanmıştır. Sendikacılığın yasallık kazandığı 1946'dan günümüze kadar geçen 55 yıllık süreçte sendika-siyasi parti ilişkilerini üç döneme ayırarak incelemek mümkündür.1946-1960 arası birinci dönemde sendikalar siyasi partilere ihtiyatla yaklaşmışlar; yakın ilişkiler kurmaktan kaçınmışlardır.1960-1980 arası dönemde bazı sendikalar, siyasi partilerle yakın ilişki içinde olmuşlar; hat-ta bir siyasî partinin kuruluşunda doğrudan rol almışlardır. Bazı siyasal partiler de, kendi doğ-rultularında sendikal üst örgütler kurulmasına yardımcı olmuşlardır.1980 sonrası dönemde, sendikaların siyasi partilerle kurduğu ara bağımlılığa dayalı ilişki-lerinin değiştiği gözlemlenmektedir. Başka bir ifadeyle, sendikaların partilerle yakın işbirli-ğine dayalı bağımlı ilişkileri, bu dönemde bağımsız ilişkilere dönüşmüştür.
ABSTRACT
TRADE UNION-POLITICAL PARTY RELATIONS IN TURKEYIn Turkey, trade unionism became legal in 1946. In terms of trade union-political party relations, this 55-year period could be examined in three parts.During the years 1946-1960, in the first period, trade unions approached political parties with precaution; they avoided setting up close relations white them.Between 1960-1980, some trade unions had close relations with the political parties; moreover they played a direct role on the establishment of a political party. Also other political parties helped new upper organizations.After 1980, it is observed that relations based on half-dependency and close cooperative changed between trade unions and political parties. In other words, in this period, half- dependency and close cooperative relations transformed into independent relations

Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd