EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ

Muhittin SAĞIRLI
915 289

Öz


...Ülkeler için stratejik öneme sahip olan eğitimin ve eğitim sistemlerinin de, teknolojik gelişmeler başta olmak üzere çeşitli faktörlerin etkisi ile hızla küreselleştiği görülmektedir. Bunun en temel göstergesi ise öğrenci hareketliliği yani öğrenci popülasyonunda yaşanan değişim ve artıştır. Bu alanda küreselleşme ile eğitim giderek uluslararası nitelik kazanmakta ve özellikle yüksek öğretimdeki öğrencilerin uluslararası akışı da hız kazanmaktadır. Bunu, genelde OECD ülkelerine, özelde ise ABD'ye ait verilerde görmek mümkündür. Küreselleşmenin, eğitimi çok çeşitli yönlerden ve büyük çapta etkilediği gibi ülkelerin bakışını, politikalarını, kazanımlarını, beklentilerini, eğitim programlarını ve program içerik-kalitelerini, yatırımlarını, yaklaşımlarını da büyük oranda etkilediği ve değiştirdiği de görülmektedir.

Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd