Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Liderlik Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleği Yordama Gücünün İncelenmesi

Mehmet Behzat Turan, Zeynep Erol, Barış Karaoğlu
1.232 244

Öz


Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin liderlik düzeyleri ile öğretmenlik mesleği tutum özelliğini tahmin etme gücü arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya farklı üniversitelerin Beden Eğitimi ve Öğretmenliği bölümünde okuyan yaşları 18-26 arasında değişen 225’i erkek 169’u kadın olmak üzere toplam 394 öğretmen adayı katılmıştır. Adaylara Bolman ve Deal (1991) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlanması Dereli (2003) tarafından yapılan Liderlik Yönelim ölçeği ve Üstüner (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır.

Öğrencilerin liderlik özellikleriyle öğretmenlik mesleği tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde “öğretmenlik mesleği tutumu” değişkeninin; “insan kaynakları çerçevesi” (r= ,101, p<0,46), ve “politik çerçeve” (r= ,113, p<0,25) boyutlarıyla ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının liderlik özelliklerinin, öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumlarını ne şekilde yordadığını ortaya koymak için yapılan regresyon analizi sonucunda ise, insan kaynakları çerçevesi, politik çerçeve ve sembolik çerçeve alt boyutlarının öğretmenlik mesleği tutumu ile anlamlı bir ilişki sergilediği tespit edilmiştir. Standartlaştırılmış regresyon katsayılarına göre, yordayıcı değişkenlerin, meslek tutumu üzerindeki gereli önem sırası,  politik çerçeve (β=,113) ve insan kaynakları çerçevesi (β=, 101) dır. Söz konusu iki alt boyutun, sırasıyla öğretmenlik mesleği tutumdaki değişimi %10 ve %13 açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılık testleri göz önüne alındığında, yordayıcı değişkenlerden sadece “insan kaynakları çerçevesi” ve “politik çerçevenin” (p<0,05) meslek tutumu üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu görülmektedir.

 

Sonuç olark; elde edilen bu veriler destekleyici, duyarlı, insanları teşvik eden, dinleyen, yeni fikirlere açık olan, çatışma ve muhalefet karşısında ustaca müzakere davranışı sergileyen öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarında yordama gücünün daha yüksek olduğunu söylenebilmektedir.

 


Tam metin:

PDF