Rekreasyonel Tatmin ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sonnur Küçük Kılıç, Kübra Lakot Atasoy, Bülent Gürbüz, Erman Öncü
1.295 467

Öz


Bu araştırmanın amacı; yaz spor okullarına katılan bireylerin yaşam doyumu ve serbest zaman tatmin düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Yaz Spor Okullarına devam eden 105’i kadın ve 110’u erkek 215 birey oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki katılımcıların yaşları, 11 ile 20 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 14.67 ± 2.08’dir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; ‘Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener ve ark., 1985)’ ve ‘Serbest Zaman Doyum Ölçeği (Beard ve Ragheb, 1980)’ kullanılmıştır. Veriler, betimsel istatistik yöntemler, t, MANOVA, ANOVA, Pearson Correlation ve regresyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, katılımcıların yaşam ve serbest zaman doyum düzeylerinin genelde orta seviyenin üzerinde olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırma sonucunda, katılımcıların Serbest Zaman Doyum Ölçeği’nden aldıkları puanların cinsiyet ve sportif branş değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Katılımcıların yaşları ile Yaşam Doyum Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayıları negatif yönde anlamlı bulunurken ‘Yaşam Doyumu Ölçeği’ ve ‘Serbest Zaman Doyumu Ölçeği’ alt faktörlerinden alınan puanlar arasındaki korelasyon katsayıları ise pozitif yönde anlamlı bulunmuştur. Diğer taraftan araştırma sonuçları, yaz spor okullarına devam eden bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin, yaşam doyum düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir.

 


Tam metin:

PDF