Kadın ve Erkeklere Uygulanan Egzersiz ve Diyet Programlarının Beden Kompozisyonu Bileşenlerine Etkisinin İncelenmesi

Mehmet Öztürk, Haluk Saçaklı, Hanife Banu Ataman Yancı, Merve Ferah
886 154

Öz


Bu araştırmada, egzersizle birlikte uygulanan bir diyet programının sonrasında, kişilerin beden ağırlığı, beden yağ yüzdesi, beden kitle indeksi ve bel-kalça oranlarındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Beden kompozisyonlarındaki değişimlerin analizinde kişiler yaş, cins ve obezite düzeylerine göre sınıflandırılmış ve bu gruplar arasındaki değişimler arasındaki farklılıkların analizleri yapılmıştır.

Tarama modellerinden kesit alma yaklaşımına göre gerçekleştirilen araştırmada 10-73 yaş arasındaki 411 kadın ile 11-77 yaş aralığındaki 113 erkek olmak üzere toplam 524 kişinin ölçüm sonuçları kullanılmıştır.

Kadın ve erkeklerden elde edilen ölçüm sonuçlarının analizinde t testi (Intebented sample t test) ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Ölçümle arasındaki farklılıkların kabul düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.

Sonuç olarak, uygulanan egzersiz ve diyet programı sonrasında beden yağ oranının azalmanın erkeklerde daha fazla olduğu (erkeklerde %16,836±9,014, kadınlarda %13,267±8,097) görülmüştür. Kadınlarda, bel-kalça oranı dışındaki tüm beden kompozisyonu değerlerindeki değişimler anlamlı düzeyde farklılık gösterirken, erkeklerdeki beden kompozisyonu değerlerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir  Kadınların obezite seviyelerine göre beden kompozisyonu değerlerindeki değişim ise beden yağ yüzdesi dışında anlamlı farklılık göstermiştir. Erkeklerin obezite düzeylerine göre sadece beden yağ yüzdesindeki değişimler anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir (p<0,05).

Anahtar kelimeler: Obezite, beden ağırlığı kontrolü, diyet, egzersiz


Tam metin:

PDF