Boks Antrenörlerinin Mesleki ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Bahar Odabaş Özgür, Turgay Özgür, Arda Öztürk, Erdal Bal
1.437 263

Öz


Bu araştırmanın amacı, Boks Antrenörlerinin iş doyumu düzeylerini ve iş doyumu düzeyleri ile eğitim durumu, meslek grupları ve çalışma sürelerine göre değerlendirmektir. Araştırma grubunu 126 (11 kadın, 115 erkek) boks antrenörü oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak deneklere Minnesota İş Doyum Ölçeği (MSQ) uygulanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistik olarak ifade edildikten sonra, Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskall Wallis T-Testi uygulanmış ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kullanılmıştır.

İstatistik analizler sonucuna göre seçili değişkenlerde (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma şekli, çalışma süreleri) iş doyum düzeyinde anlamlı fark yoktur. Gelir düzeyine göre iş doyum puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Erkek boks antrenörlerin iş doyum düzeyi 67,12±11,83, kadın boks antrenörlerin ise 68,09±5,48 olarak bulunmuş, eğitim düzeyi değişkenine göre iş doyumu puan ortalamalarında, eğitim düzeyi yüksek antrenörlerin daha yüksek iş doyumu puan ortalamalarına sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Boks, Antrenör, İş Doyumu


Tam metin:

PDF PDF