Üniversite Öğrencilerinin Katildiklari Serbest Zaman Etkinliklerinden Tatmin Olma Ve Algilanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi

Emrah Serdar, Serap Mungan AY
1.102 321

Öz


Bu çalışmanın amacı, Üniversite öğrencilerinin katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma ve algılanan özgürlük düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 241 “Kadın” ve 325 “Erkek” olmak üzere toplam 566 üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek olarak, Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen ve Karlı ve arkadaşları (2008) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” ve Witt ve Ellis (1985) tarafından geliştirilen ve Yerlisu Lapa ve Ağyar (2011) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann –Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Son olarak ise alt boyutlar arasındaki ilişkileri ölçmek için Spearman Korelasyon analizden faydalanmıştır. Cinsiyet ve yaş değişkenine göre serbest zamanda algılanan özgürlük ölçeğinin alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Cinsiyete göre serbest zaman tatmin ölçeğinin “Psikolojik”, “Eğitim”, “Sosyal” ve “Rahatlama” alt boyutlarında kadın katılımcılar erkek katılımcılara oranla daha yüksek skor elde etmişlerdir. Yaşa göre ise serbest zaman tatmin ölçeğinin “Psikolojik” ve “Rahatlama” alt boyutlarında 24 yaş ve üstü katılımcıların elde ettikleri puanlar diğer yaş gruplarındaki katılımcıların puanlarından daha yüksektir. Sonuç olarak; cinsiyet ve yaşın serbest zamanda algılanan özgürlük düzeyinde önemli bir faktör olmadığı, serbest zaman tatmin ölçeğine bakıldığında ise cinsiyete göre katıldıkları serbest zaman etkinliklerden “Psikolojik”, “Eğitim”, “Sosyal” ve “Rahatlama” açısından tatmin oldukları, yaşa göre ise “Psikolojik” ve “Rahatlama” açısından 24 yaş ve üstü katılımcıların daha fazla tatmin olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman Etkinlikleri, Serbest Zaman Katılımı, Serbest Zaman Tatmini, Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük, Serbest Zaman


Tam metin:

PDF