Basketbol Antrenörlerinin Karizmatik Liderlik Algılarının Değerlendirilmesi

Veli Onur Çelik
916 227

Öz


Araştırmanın amacı, Türkiye Basketbol Federasyonu’na bağlı liglerde görev yapan antrenörlerin kendileri ile ilgili karizmatik liderlik algılarının incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2015 yaz döneminde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Eskişehir ilinde düzenlenen “Antrenör Gelişim Seminerine” katılan 205 basketbol antrenörü oluşturmaktadır. Gelişim Seminerine katılan tüm antrenörlere ölçme aracı uygulanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden ve ölçeği geçerli bir biçimde dolduran 189antrenör örneklem grubunu oluşturmuştur. Antrenörlerin kendileri ile ilgili karizmatik liderlik algılarının değerlendirilmesi amacıyla Çelik (2011) tarafından geliştirilen 10 boyuttan (Kişiselleştirilmiş İlgi, Güven, Antipatik Algı, Etkileyicilik, Kişilik, Motive Etme, Etkili Konuşma Becerisi, Sıradışı Görünüş, Risk Alma ve Değerlerine Sahip Çıkma)ve 35 maddeden oluşan Karizmatik Liderlik Ölçeği (KLÖ) kullanılmıştır. Karizmatik Liderlik Ölçeğinin güvenirliği ile ilgili Chronbach Alpha katsayısı ,955’dır. Ölçeğin geçerliği ile ilgili uyum indeksi değerleri ise RMSEA (0.068), NNFI (0.90), NFI (0.84), CFI (0.92), RMR (0.05), GFI (0.76), AGFI (0.71)’dır.

Verilerin çözümlenmesinde sporcuların demografik özelliklerine ait frekans tablolarından, güvenilirlik testlerinden (Cronbach Alpha), t- testinden, tek yönlü varyans analizinden, faktör analizinden yararlanılmıştır. Cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenine göre yapılan karşılaştırmada ölçeğe ilişkin Sıradışı Görünüş, Güven ve Bireysel İlgi, Etkileyicilik, Risk Alma ve Motive Etme  alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (p<0.05). Tek yönlü (One–Way) ANOVA sonucunda yaş, lig düzeyi, antrenörü ile çalışma süresi ve spor branşında çalışma süresi değişkenlerinde bazı alt boyutlarda gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05).Araştırma sonucunda, antrenörlerin kendi karizmatik liderlik algılarına ilişkin bulgular ile, sporcuların antrenörleri hakkındaki karizmatik liderlik algıları arasında benzerlik tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karizmatik Lider, Basketbol, Antrenör


Tam metin:

PDF