Beden Eğitimi Öğretmeni Etkililiği Öz-Değerlendirme Formu: Ölçek Uyarlama Çalışması

Arıkan Ektirici, Veli Onur Çelik, İlker Yılmaz
2.085 647

Öz


Bu araştırmanın amacı 2014 yılında Kyrgiridis ve arkadaşları tarafından geliştirilen Beden Eğitiminde Öğretmen Etkililiği Öz-Değerlendirme Formu’nun Türk kültürüne uyarlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, çeviri sürecinden sonra Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan 110 beden eğitimi öğretmenine yapılan anket uygulaması sonrasında SPSS 22 programı aracılığı ile Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve AMOS 22 programı aracılığı ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonrasında ölçeğin farklı alt boyutlarına ait 5 maddenin çıkarılmasına karar verilmiştir. Araştırmada kullanılan Beden Eğitiminde Öğretmen Etkililiği Öz-Değerlendirme Formu (BEÖE-ÖD) toplamda 6 alt boyut ve 21 maddeden meydana gelmektedir. Ölçeğin uyum indekslerine ilişkin değerleri Ki-kare/serbestlik derecesi (χ2/sd)1.368, Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) .058, Standardize edilmiş artık ortalamaların karekökü (SRMR) .057,  Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI) .95, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (GFI) .84, İyilik Uyum İndeksi (CFI).96 olarak bulunmuştur. Bu uyum indeks değerleri incelendiğinde genel olarak iyi bir uyumdan söz edilebilir. Ölçeğin toplamına ilişkin Cronbach Alpha değeri ise .930 olarak bulunmuştur.  Sonuç olarak BEÖE-ÖD formunun Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

 

Anahtar Kelimeler: beden eğitimi, öğretmen etkililiği, beden eğitiminde öğretmen etkililiği


Tam metin:

PDF