Ciddi Bir Boş Zaman Etkinliği Olarak Fotoğrafçılık: Fotoğrafçıların Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

Müge Akyıldız Munusturlar, Süleyman Munusturlar
884 194

Öz


Bu araştırmanın temel amacı ciddi boş zamanın karakteristik özelliklerine bağlı olarak fotoğrafçıların sınıflandırılmasıdır. Veri toplama yöntemi olarak ölçek kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılarak Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği’ne üye olan 280 fotoğrafçı araştırmaya dahil edilmiştir. Ciddi fotoğrafçıları sınıflandırmak amacıyla kümeleme analizi, kümeleme çözüm sonuçlarının geçerliğini test etmek için ayırma analizi, ve demografik özellikler ve fotoğrafçılıkla ilgili değişkenlere göre gruplar arasındaki farklılıkları incelemek için ise ki-kare analizi gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizi sonuçlarına göre, ciddi boş zaman katılımı gösteren fotoğrafçılar 3 küme altında sınıflandırılmıştır ve bu kümeler “amatör fotoğrafçılar”, “hobiciler” ve “sosyal fotoğrafçılar” olarak isimlendirilmiştir. Amatör fotoğrafçılar en yüksek ciddi boş zaman katılımı gösteren grup olarak ortaya çıkmıştır, hobi olarak fotoğraf çeken grup olan hobiciler ise orta düzeyde ciddi boş zaman katılımı gösterirken, en az düzeyde katılım gösteren grup sosyal fotoğrafçılar olarak ortaya çıkmıştır. Amatörler diğer gruplara göre katıldıkları fotoğrafçılık etkinliği ile ilgili daha yüksek tatmin düzeyine sahip olan grup olarak ortaya çıkmıştır. Ki-kare analiz sonuçlarına göre, gruplar arasında gelir düzeyi ve medeni durumlarına göre anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, ciddi boş zaman katılımının boş zaman tatmin düzeyi ile ilişkili olduğunu söylemek mümkündür.

 

Anahtar Kelimler: Ciddi boş zaman, Fotoğrafçılık, Kümeleme analizi


Tam metin:

PDF