İstanbul’da Spor Merkezlerindeki Antrenörlerin Çalışma Koşulları

Mert Kerem Zelyurt, Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu
850 370

Öz


Bu çalışmada spor merkezlerindeki antrenörlerin çalışma koşulları irdelenmiştir. İstanbul’da toplam 8 spor merkezinde anket uygulanmış, 144 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Anketin yanı sıra 3 kişiyle “Görüşme” yapılmıştır. Çalışma “Betimsel Araştırma” modeline göre tasarlanmış, SPSS programında değerlendirilen verilerin frekans ve çapraz tablo şeklinde sunulması, araştırmanın amacına uygun görülmüştür. Araştırmaya katılan deneklerin toplamda  %61,8’inin 19 ile 24 yaş arası kişilerden, geri kalan %38,2’sinin de 25 yaş ve üstü kişilerden oluştuğu görülmektedir(Tablo 1). Deneklerin %59’u erkek, %41’i ise kadınlardan oluşmaktadır(Tablo 2). Deneklerin %45,1’ini BESYO mezunları, %33,3’ünü BESYO öğrencileri, %13,2’sini farklı bir bölüm mezunları, %8,3’ünü ise farklı bir bölüm öğrencileri oluşturmaktadır(Tablo 3). Deneklerin %70,1’ini Fitness Antrenörleri, %0,7’sini uzak doğu sporları antrenörleri, %3,5’ini yüzme antrenörleri, %18,1’ini pilates antrenörleri, %1,4’ünü tenis antrenörleri, %6,3’ünü ise diğer kategorisindeki antrenörler oluşturmaktadır(Tablo 4). Deneklerin %48,6’sı  çalışma saatleri içindeki dinlenme molalarını yeterli bulmadığını ifade etmektedir(Tablo 5). Deneklerin %16,7’sı yarı zamanlı; %80,6’sı tam zamanlı biçimde  çalıştığı; %46,5’lik bir oranın öğrenci olduğu görülmektedir(Tablo 6). Deneklerin %34’ünün   1201-1600 TL arası, %40,9’un 1601-2000 TL arası, %11,8’inin ise 2001 TL ve üstü gelire sahip olduğu görülmektedir(Tablo 7). Deneklerin %64,5’i mesai saatleri 8 saati aştığı takdirde sadece özel ders verirse gelirine fazladan bir ücret yansıyacağını, %21,5’i gelirine hiçbir şekilde fazladan bir ücret yansımadığını, %13,8’i mesai saatleri 8 saati aştığı takdirde ek ücret verildiğini belirtmektedir(Tablo 8). Deneklerin  %45,1’i  sigorta primlerinin asgari ücret üstünden, %51,3’üise çalıştığı ücret üstünden yattığını belirtmektedir(Tablo 9). Deneklerden sadece %2,7’si bir işçi sendikasına üye olduğunu, %97,2’lik kısmıysa bir işçi sendikasına üye olmadığını belirtmektedir(Tablo 10). 

Anahtar Kelimeler: Gelir, Ek ücret, Dinlenme, Özel ders, Mesleki beklenti, Sigorta, Sendika


Tam metin:

PDF