Doping Kullanan Erkek Vücut Geliştirme Sporcularının Yarışma Sonrası Tükenmişlik Durumlarının Ölçülmesi

Murat Yalçın Beşiktaş
1.076 313

Öz


Bu araştırmanın amacı, doping maddeleri kullanan vücut geliştirme sporcularının yarışma sonrası tükenmişlik durumlarının belirlenmesidir. Araştırma evrenini Türkiye genelinde 18-35 yaş arası, lisanslı ve son beş yılda en az 3 ulusal vücut geliştirme yarışmasına katılmış ve son beş yılda düzenli doping maddeleri kullanan erkek vücut geliştirme sporcuları oluşturmaktadır. Sporcuların tükenmişlik düzeyini ölçmek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin alt ölçeklerine verilen cevaplar arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon, istatistiki analiz için de tek grup t testi (one sample t-test) kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 23.0 for Mac programı ile yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre; doping kullanan vücut geliştirme sporcularının ölçeğin puan skalasına göre tükenmişlik düzeyleri yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak; doping kullanımının fiziksel zararları dışında psikolojik açıdan da sporculara zarar verdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, doping, vücut geliştirme

 


Tam metin:

PDF