Gelecek Zaman Algısı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

Mehmet Demirel, Utku Işık, Duygu Harmandar Demirel, Ümit Doğan Üstün, Osman Gümüşgül
1.929 436

Öz


Bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin gelecek zaman algılarının cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri bölüm ve spor yapma durumları gibi sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmaya 458 beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formunun yanı sıra Husman ve Shell (1996) tarafından geliştirilen Türk nüfusu için geçerlik, güvenirlik çalışması Avcı ve Erden  (2009) tarafından yapılan Gelecek Zaman Algısı Ölçeği (GZAÖ) kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında katılımcıların kişisel bilgilerin dağılımlarının belirlenmesi için ise yüzde ve frekans, verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için One Sample Kolmogorov-Smirnov, anlamlı farklılıkların belirlenmesi için ise Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis  non parametrik istatistiksel testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak örneklem grubunun gelecek zaman algıları cinsiyet, spor yapma durumu, bölüm değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir, yaş değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.


Tam metin:

PDF