Türkiye Futbol Süper Ligi Derbi Maçı İzleyicilerinin Öfke ve Saldırganlık Davranışlarının İncelenmesi

Suzan Dal, İlhan Odabaş, Nalan Suna, Çiğdem Bulgan, Selda Akkaya
1.735 420

Öz


Özet

Bu çalışmada, Türkiye Futbol Süper Liginde oynanan derbi maçlarında izleyici olarak bulunan taraftarların maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında, öfke ve saldır­gan davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Türkiye Süper Ligi der­bi maçlarını düzenli izleyen yaş ortalamaları 26 yaş ± 6,5, minimum 18 yaş, maksimum 60 yaş olan, 37 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 97 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan grubun % 50,5 i öğrenci, % 22,7 si serbest meslek, %10,3 ü iş adamı ve diğer meslek grupları oluşturmakta ve ayrıca %13,4’ ü mastır, %67 si yüksekokul %13,4 ü lise mezunudur. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış ve katılım­cılara 35 sorudan oluşan Saldırganlık Anketi (Buss & Warren, 2000) uygulanmıştır. Anketin birinci bölümde katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, eğitim, meslek, sosyo-ekonomik düzeyleri) yer almaktadır. Aynı zamanda öfke ve öfke kontrolü ile ilgili sorulara da birinci bölümde yer verilmiştir. İkinci bölümde, maç sırasındaki çevreden kaynaklanan rahatsızlıklarla ilgili sorular bulunurken, üçüncü bölümde alkol kullanımı, dördüncü bölümde skor sonucu karşısındaki tutum, beşinci bölümde maç öncesi ve sonrası tutum ve en son bölümde ise genel değerlendirme soruları yer almıştır. Çalış­madan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için spss paket programının 16 versi­yonu kullanılmıştır. Toplam 97 kişiye uygulanan ölçekten elde ettiğimiz verilerin frekans analizlerine bakılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerine bakılmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların %38,1 i hakemlerin yanlış kararlarına her zaman öfkelendiğini, %18,6’sı her zaman küfür ettiğini bildirmiştir. Maç sonrası hakem kararı yanlış olsa da kendine zarar veren ve sahaya cisim atanların sayıları oldukça düşüktür. Katılımcılar maç öncesi, sonrası ve izlerken bazen alkol aldıklarını da belirtmişlerdir. Aynı zaman­da skor sonucu aleyhine olduğunda katılımcılar rakip takım, oyuncular ve hakeme karşı herhangi bir düşmanlık hissetmediklerini bildirmişler ve medyadaki maç sonrası konuşmaların ve iki farklı taraftarın maçı birlikte izlemesinin saldırganlığı attırabileceğini bildirmişleridir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Saldırganlık, Öfke.


Anahtar kelimeler


Futbol, Saldırganlık, Öfke

Tam metin:

PDF

Referanslar


Acet, M.: “Futbol Seyircisini Fanatik ve Saldırgan Olmaya Yönelten Sosyal Faktörler” Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.

Arıkan, Y. (2007). ‘Futbolda Şiddet ve Polis’. Polis Bilimleri Dergisi. Cilt 9 (1-4).

Arıpınar, E.;Donuk, B. (2011).”Fair Play Spor Yönetim ve Organizasyonlarında Etik Yaklaşımlar”, s.121

Ayan, S. (2006) “Şiddet ve Fanatizm”.Cumhuriyet Üniver- sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt7, Sayı 2, 2006

Derman, M.T.: “10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” İnter- national Journal of Social Science Volume:6 Issue 2, 2013

Gültekin, O., Doğan, M., Doğan, A., Eylen, B. (2000), “Fut- bol Sahalarında Şiddet ve Emniyet Güçlerinin Tutumu Üze- rine Bir Araştırma”, 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyu- mu, Emniyet Genel Müd. Ankara, s.751

Kılıcıgil, E. (2003). ‘Futbol Taraftarlarının Şiddet ile İlgili Tepkilerinin Psiko-sosyal Boyutları’. Spormetre Beden Eğitim ve Spor Bilimleri Dergisi. Ankara Üniversitesi.Cilt1.S.1

Koçer, M. (2012) “Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftar- ların Şiddet ve Holiganizm Eğilimlerinin Belirlenmesi”, Er- ciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:32 Yıl:2012

Pulur, A.(2001)”Sporda Şiddet ve Saldırganlık”, Türkiye Üniversite Sporları Dergisi, 1,s.18-19.)

Yazan ,Ü.M.:Türkiye Kanatlarımızın Altında, İz Yayıncılık, İstanbul, 1997