6-11 Yaş Grubu İlköğretim Çağı Hareketli ve Hareketsiz Çocuklarda Obezite Prevelansının Belirlenmesi

İlker Yücesir, İlknur Bektaş
1.512 570

Öz


Özet

Çalışma biri devlet üçü özel olmak üzere 4 ilköğretim okulunda, 6-11 yaş arası kız çocuklarında hareketli veya hareketsiz olmalarının aşırı kilolu ve obez sıklığına etkis­ini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma yaş ortalaması 8,29 ± 1,50 olan 596 kız çocuk üzerinde yapılmıştır. Çalışmada boy ve vücut ağırlığı ölçülen çocukların Vücut Kitle İndeksi hesaplanmış, bulunan değerler yaşa uygun persantil değerleriyle karşılaştırılarak, zayıf, normal, aşırı kilolu ve obez çocuklar belirlenmiştir. Velilerine yaptığımız anket sonucunda çocuklardan 153 tanesi hareketli (haftada beden eğit­imi dersi hariç 3 gün ve üzeri aktif), 443 tanesi hareketsiz (3 günden az aktif) olarak sınıflandırılmıştır. Her iki grupta hareketli çocukların oranları, zayıf, normal, aşırı kilolu ve obez sırasıyla hareketsiz çocukların oranları olarak bulunmuştur. Hareketli ve hareketsiz gruplarda zayıf, normal, yüksek tartılı, obez dağılımlarının (sıklıklarının) farklı olmadığı tespit edilmiştir (p=0,276). Bu sonuç ilköğretim çağındaki kız çocuklarında velilerin bildirdiği fiziksel aktivitenin etkili olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Anket sorusunun Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Hastalıkları Kontrol Merkezlerinin fiziksel aktivite tanımlarını tam tarif etmemesi sonuçları etkilemiş olabileceğinden aktiviteyi sorgulayan çalışmalarda bu tanımların net tarif edilmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Vücut Kitle İndeksi, Çocuk, Fiziksel Aktivite.


Anahtar kelimeler


Obezite, Vücut Kitle İndeksi, Çocuk, Fiziksel Aktivite

Tam metin:

PDF

Referanslar


Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101: 539- 549.

Çıtırık D. Kahramanmaraş İl Merkezinde İlköğretim Öğren- cilerinde Obezite Prevalansı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Uz- manlık Tezi. Kahramanmaraş 2008.

Donohoue PA. Obesity. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, eds. Nelson Textbook of Pediatrics 17 th ed. Phi- ladelphia:W.B. Saunders, 2004: 173-177.

Dündar Y, Evliyaoğlu O, Hatun Ş. Okul Çocuklarında Boy Kısalığı ve Obesite: İhmal Edilen Bir Sorun. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 2000; 9:19-22.

Haskell WL. Physical activity, sport and health; toward the next century. Research Quarterly for Exercise and Sport.1996; 67(3):37-47. http://www.cdc.gov/ physicalacti- vity/ everyone/guidelines/children.html erişim: 19.02.2013.

Janssen I, Katzmarzyk PT, Boyce WF, et al. Comparison of overweight and obesityprevalence in school-aged youth from 34 countries and their relationships with physicalactivity and dietary patterns. Obes Rev. 2005; 6:123-132.

Kiess W, Galler A, ReichA,et al. Clinicalaspects of obesity in childhoodand adolescense. Obesity reviews (2001) 2,29- 36.

Kriska AM, Caspersen CJ. A collection of physical acti- vity questionnaires for healthrelatedresearch. Medicine and Science in Sport and Exercise. Suppl. 1997; 29(6):1-205.

Martinez-Gonzales MA, Martinez JA, Hu FB et al. Physi- calactivity, sedentary lifestyle and obesity in the European Union.International Journal of Obesity 1999; 3: 1192-1201.

Öztora S. İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite preva- lansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması, Bakır- köy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Uzmanlık Tezi. İstanbul 2005.http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/co- cuk_sagligi/dr_serdar_oztora.pdf

Paffenbarger RS, Lee I-M. Physical activity and fitness for health and longevity. Research Quarterly for Exercise and Sport.1996; 67(3):11-28.

Steinbeck KS. The importance of physical activity in the prevention of overweight andobesity in childhood: a review and an opinion. Obes Rev. 2001; 2:117-130.

Tuna C, Işkılar Z, Unsal R, Dallar Y. Obez Çocuklarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 2003; 12:169-175.

Turan S, Omar A, Berber M, et al. Çocukluk Çağı Obezi- tesini Etkileyen Faktörler. 48. Milli Pediatri Kongresi. 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. 3. Pediatri Asistanlığı Kongresi

ve Pediatrik Aciller Kongresi Bildiriler Kitabı, Samsun 2004; (9):405-406.