İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinin Fakültelere Göre Kişilik Özelliklerinin ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi

Mehmet Öztürk, Hanife Banu Ataman Yancı, Ayşe Türksoy, Evren Yıldız
1.675 397

Öz


Özet

Bu araştırma, İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) ve Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (FNHF) öğrenciler­inin kişilik özellikleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Bunun için, Goldberg (1990) tarafından Uluslararası Kişilik Envanter Havuzu proje­si kapsamında geliştirilen, Beş Faktörlü Kişilik Envanteri ve Akça (1998) tarafından geliştirilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II kullanılmıştır.

Tüm öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına bakıldığında, en yüksek değerin Sağlık Sorumluluğunda (2,886±0,463), en düşük ise Kişilerarası İlişkilerde (2,254±0,477) bulunmuştur. Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri açısından bakıldığında ise, en yüksek puanın 3,299±0,551 ile Dışa Dönüklükten, en düşük puanı da 2,819±0,924 ile Gelişime açıklıktan aldıkları görülmüştür (p<0,01).

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam Biçimi, Sağlığın Geliştirilmesi, Kişilik Özelliği, fiziksel Aktivite.


Anahtar kelimeler


Sağlıklı Yaşam Biçimi, Sağlığın Geliştirilmesi, Kişilik Özelliği, fiziksel Aktivite

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altun, İ. (2002). Kocaeli’nde Yaşayan Halkın Sağlıkla İlgili

Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına İlişkin Bir Çalışma. Sağlık ve Toplum 3 , 41-51. Bagwell M., H. B. (1999). Health conception and health promoting in blue collar workers: Program planning issues. AAOJN, 47(11) , 512-518.

Bahar, Z. A. (2008). Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Öl- çeği II’nin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. C.U. Hemşire- lik Yüksekokulu Dergisi 12, (1) , 1-7.

Basım, H. Ç. (2009). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişi- lerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 24 (63), , 20-34.

Beşer A., B. Z. (2007). Health promoting behaviors and fa- ctors related to lifestyle among Turkish workers and occupa- tional health nurses’ responsibilities in their health promoting activities. Industrial Health, 45(1) , 151-159.

Black C., F.-G. M. (2004). Adolescent mothers: resilience, family health work and health promoting practices. Journal of

Advanced Nursing, 48(4) , 351-360. Carlson, E. (2000). A case study in translation methodo- logy using the health promoting lifestyle profile II. Public He- alth Nursing, 17(1) , 61-70.

Choi Hui, H. (2002). The health promoting lifestyles of un- dergraduate nurses in Hong Kong. Journal of Professional Nursing, 18(2) , 101-111.

Craft BJ, G. C. (1998). The relationship of recipprocity to self health care in older women. Journal of Women and Aging, 10(2) , 35-47.

Çınar, N. D. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı

Yaşam Biçimi Davranışları. Üniversitelerarası Yükseköğreti Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar, (s. 2384-2389). İstan- bul.

De Fruyt, F. D. (2009). Assessing the universal structu- re of personality in early adolescence. Assessment, Vol.16, No.3 , 301-311.

Doğan, T. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Öznel

İyi Oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1) , 56-64. Goldberg, L. R. (1990). An alternative “Description of

Personality”: The big-five factor structure. Journal of Perso- nalty and Social Psychology 6 , 1216-1229.

Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic per- sonality traits. American Psychologist 48, 1 , 26-34.

Goldenberg, L. (1999). The Curious Experiences Survey a revised version of the Dissociative Experiences Scale: Fa- ctor structure, reliability, and relations to demographic and personality variables. Psychological Assessment, 11 , 134

Grey M., B. D. (2004). Preliminary testing of a program to prevent type 2 diabetes among high risk youth. Journal of School Health, 74(1) , 10-15.

Gümüş, Ö. (2009). Kültür, Değerler, Kişilik ve Siyasal İde- olojiler Arasındaki İlişkiler: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma. Ankara: Doktora Tezi.

Hendriks, A. A. (2008). Assessing young adolescent’ personality with the five factor personality inventory. Assess- ment, Vol. 15, No. 3 , 304-316.

İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim. İstanbul: Bey- kent Üniversitesi Yayınevi.

John, O. E. (1991). The Big Five Inventory-Versions 4a and Berkeley. California: Institute of Personality and So- cial Research.

Kafkas ME., A. K. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenleri- nin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış Düzeylerinin İncelenmesi. DPUSS, 32 (11) , 47-55.

Karadeniz, G. U. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Sağ- lıklı Yaşam Biçimi Davranışları. TAF Preventive and Medicine Bulletin 7, (6) , 45-56.

Korkmaz, M. S. (2013). Ergen Örneklemde Beş Faktör Ki- şilik Envanteri’nin Cinsiyetlere Göre Ortalama ve Kovaryans

Yapılarıyla Ölçme Eşdeğerliği. Eğitim ve Bilim Cilt 38, Sayı 170 , 21-25. Köse, D. Ç. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinde İnternet

Bağımlılığının Kişilik Özellikleri Ve Zaman Yönetimi İle İlişkisi. SAUFBE Derg. Cilt: 16 Sayı: 3 , 227-233. Owens, L. (2006). The Relationship of Health Locus of

Control, Self Efficacy, Health Literacy and Health Promoting Behaviors in Older Adults. A dissertation presented fort he doctor of philosophy decree The University of Memphis. Pasinlioğlu, P. S. (1998). Birinci Basamak Sağlık Hiz- metlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Sağlık Davranışları.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2(2) , 60- Pender NJ., B. V. (1992). Health promotion and disease prevention: Toward excellence in nursing practice and edu- cation. Nursing Outlook, 40(3) , 106-112.

Salyer J, S. G. (2001). Lifestyle and health status in long- term cardiac transplant recipients. Heart&Lung, 30(6) , 445- 4

Satio YA., P. C. (2004). Effects of multidisciplinary educa- tion on outcomes in patients with irritable bowel syndrome.

Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2(7) , 576-584. Saucier, G. &. (1996). The language of personality: Lexi- cal perspectives on the fivefactor model. İn J.S. Wiggins.

(Ed.).The five-factor model of personality: Theoretical Pers- pective. New York: Guilford. Saucier, G. H. (2000). Cross-language studies of lexia- cal personality factors. In S. E., Hampson, (Ed.). Advances in

Personality Psychology. East Sussex.: Psychology Press Ltd. Somer, O. (1999). The structure of Turkish trait descrip- tive adjectives. Journal of Personality and Social Psycho- logy,76(3) , 431-450.

Tatar, A. (2009). Beş Faktör Kişilik Modeline Dayalı Ola- rak Sporcu Kadın ve Erkeklerin Kişilik Profillerinin Karşılaştı- rılması. Spor Bilimleri Dergisi, 20 (2), , 70-79.

Tokuç, B. U. (2007). Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okul- larında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar.

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni , 10-16. Walker SN., S. K. (1987). The Health Promoting Lifestyle

Profile development and psychometric characteristics. Nur- sing Research, 36(2) , 76-80. Yelboğa, A. (2006). Kişilik Özellikleri ve İş Performansı.

Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , 196-211.